• Huvudmeny

Romska samlingar

Institutet arbetar med att tillföra de historiska samlingarna romska röster och erfarenheter och göra dem mer representativa för Sveriges befolkning.

Romer är en av Sveriges fem erkända nationella minoriteter. Inom varje grupp finns religiösa, språkliga, traditionella och/eller kulturella tillhörigheter och varje grupp har långvariga historiska band med Sverige.

Olika romska identiteter

I minoriteten romer ingår idag grupper med olika romska identiteter: resande, finska, svenska, utomnordiska och nyanlända romer. De olika grupperna talar olika varieteter av romska, eller romani chib som språket heter, och har kommit till Sverige vid olika tidpunkter. Inom grupperna finns det en kulturell, social, religiös och språklig heterogenitet. Dessa romska grupper omfattas alla av Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och Språklagen vilka annat bland innefattar stöd till bevarande av språk och kultur.

En nationell minoritet

Att tillhöra en nationell minoritet bygger på självidentifikation, vilket innebär att en person själv avgör om den tillhör någon av minoritetsgrupperna. Någon exakt statistik över hur många personer som ingår i varje grupp finns inte. Den tidigast kända historiska källan som nämner människor vilka anses vara romer är Stockholms stads tänkeböcker från 1512. Tänkeböckerna är protokoll och minnesanteckningar från stadens rådhusrätt.

Historiska material

I folkminnessamlingarna vid institutet finns det äldre material från 1900-talets första hälft som i huvudsak speglar majoritetsbefolkningens ofta fördomsfulla syn på olika romska grupper. I detta material används nedsättande, numera övergivna, benämningar såsom »zigenare« och »tattare«. De enskilda romska rösterna och erfarenheterna från den här tiden saknas, med några få undantag. De äldre materialen ger många avseenden uttryck för s.k. antiziganism, men innehåller också kulturhistoriskt intressant information som belyser de villkor som präglat romers vardagsliv i Sverige. Denna komplexitet gör att materialet kan vara svårt att nalkas idag.

Begreppet antiziganism används för att synliggöra den strukturella diskriminering och rasism som är särskilt riktad mot romer och resande idag och som historiskt har varit riktad mot människor som kallats »zigenare« och »tattare«. Begreppet pekar på att det inte handlar om verkliga romer utan om stereotypiska och exkluderande föreställningar som ofta har långa historiska rötter.

Samtida projekt och material

Institutet har under senare tid initierat och deltagit i flera projekt med avsikt att tillföra de historiska samlingarna romska röster och erfarenheter och göra dem mer representativa för Sveriges befolkning. Även projekt som adresserar frågor om de historiska samlingarnas tillkomstsammanhang har inletts.

Uppdaterad 23 januari 2019