I vilket landskap har det sedan gammalt odlats linser?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Linser har framför allt odlats på Gotland (Gotlandslinser).

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Institutet för språk och folkminnen är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.

 

Gå till institutets webb: www.sprakochfolkminnen.se