• Huvudmeny

Undervisningsmaterial

Till läraren: Välkommen att använda vårt undervisningsmaterial om dialekter!

Undervisningsmaterialet Dialekter i skolanPDF (pdf, 904.8 kB) är ett häfte i pdf-format som vänder sig främst till dig som är lärare på högstadiet och gymnasiet. Det är tänkt att fungera som underlag för undervisningen om dialekter i ämnena svenska och svenska som andraspråk, och vi kopplar materialet till de relevanta avsnitten i kurs- och ämnesplanerna från 2011.

Materialet används med fördel tillsammans med de dialektinspelningar med transkriptioner du finner här på vår webbplats.

Notera att dialektinspelningarna på vår webbplats representerar äldre svenska dialekter såsom de lät för cirka 100 år sedan, främst ute på landsbygden. I vårt webbläromedel Svenska från olika håll som du kan läsa om nedan beskriver vi dock moderna, nutida svenska dialekter och ljudexemplen kommer från städer.

Intervju 1941.

Intervju 1941 (arkivnr ULMA 22286). Undervisningsmaterialet är knutet till våra dialektinspelningar här på webbplatsen.

Allmänna fakta samt äldre dialekter i läromedlet Dialekter i skolan

I undervisningsmaterialet Dialekter i skolan hittar du ett faktaavsnitt om dialekter baserat på häftet Fakta om dialekterPDF (pdf, 545.7 kB) här på För dig i skolan-sidorna. Vi ger förslag på inspirations- och diskussionsfrågor samt olika övningar och uppgifter som kan användas i undervisningen om dialekter. Vissa är tänkta att få i gång elevernas tankar medan andra kan ingå i betygsunderlaget.

Vi guidar dig också vidare med tips på var man kan lyssna och titta på dialekter och var man kan läsa både på och om olika dialekter. Sist i materialet finns lite fakta om våra inspelningar och transkriptioner här på webbplatsen.

Dialektområden och nutida dialekter i webbläromedlet Svenska från olika håll

Vi erbjuder också ett webbläromedel som heter Svenska från olika håll. Här finns avsnitt om dialekter, ortnamn och personnamn, Sveriges minoritetsspråk och stil och stilnivåer på olika texter. Till läromedlet finns också diskussionsfrågor.

I dialektdelen finns en genomgång av svenskans huvudsakliga dialektområden, vi går igenom vad som är typiskt för dialekterna i varje område i modernt och nutida språkbruk och det finns också ljudexempel, ordlistor, exempel på kända svenskar och musik på dialekt från alla dialektområdena.

Dialektområdena som tas upp är: sydsvenska mål, götamål, gotländska mål, sveamål - mellansvenska, sveamål - uppsvenska, bergslagsmål, norrländska mål och finlandssvenska.

Målgruppen för Svenska från olika håll är främst elever som studerar svenska som andrapråk. Vi har anpassat språket så att det ska vara så enkelt som möjligt och förklarar exempelvis namnbruket i Sverige på en grundläggande nivå. Materialet kan dock med fördel användas inom hela svenskämnet.

Frågor och synpunkter

Finns det något du saknar här på våra dialektsidor för barn och unga eller har du frågor eller förslag på förbättringar? Du är varmt välkommen att kontakta oss, vi tar tacksamt emot dina synpunkter.

Uppdaterad 23 augusti 2019
penna

Hämta materialet


Dialekter i skolanPDF (pdf, 904.8 kB)

Kontakt


Lovisa Alvtörn

Telefon: 0735-58 60 38

E-post: Lovisa Alvtörn

Allmänna frågor om dialekter:

E-post: dialekter@
sprakochfolkminnen.se

Lyssna på smakprov från några av våra dialektinspelningar

Aktuellt dialektord