• Huvudmeny

Lena Lind Palickis publikationer

Artiklar

Lind Palicki, Lena. & Nord, Andreas 2015. Från demokratisk rättighet till tips och småknep i skrivandet. Några nedslag i det svenska klarspråksarbetet. Sakprosa, 7(2).

Lind Palicki, Lena & Nord, Andreas 2013. ”Ni ska skriva enkelt – det står i lagen”. Legitimer­ingar av klarspråk i en utbildning för myndighetsskribenter. I: C. Rosén, P. Simfors & A.-K. Sundberg (red.), Språk i undervisning. Rapport från ASLA:s vårsymposium Linköping, 11–12 maj, 2012 (s. 37–47). Linköping & Växjö: ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.

Lind Palicki, Lena & Milles, Karin under utg. Feministisk språkplanering under den andra vågens kvinnorörelse – exemplen Grupp 8 och den offentliga språkvården. I: Konferensvolym för Språk och kön. Södertörns högskola.

Lind Palicki, Lena 2005. Hur man än vänder sig har man rumpan bak. Om hur man konstruerar kön i en progressiv lärobok. I: Språk och stil N.F. 15. S. 161–192.

Lind Palicki, Lena 2014. Klarspråk – demokratiprojekt, kvalitetsmätning eller ”småtips” i arbetet? I: Andersson, Maria, Eivor Sommardahl & Aino Piehl (red.), Myndighetstexter ur medborgarperspektiv. Rapport från Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21–22.11.2013. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken. S. 11–16.

Antologier

Lind Palicki, Lena under utg. Principer och språksyn i språkvårdens diskussioner – exemplet samkönad. I: Landqvist, M. (red.) Från kategorisering till diskriminering. Södertörns högskola.

Bokkapitel

Lind Palicki, Lena under utg. Diskursanalys. I: Boyd, Sally & Ericsson, Stina (red.), Sociolingvistik i praktiken. En metodbok. Studentlitteratur.

Böcker

Lind Palicki, Lena 2010. Normaliserade föräldrar. En undersökning av Försäkringskassans broschyrer 1974–2007. (Studier från Örebro i svenska språket 6.) Örebro: Örebro universitet.

Populärvetenskap

Lind Palicki, Lena 2013. Den nya eller den nye? Språkspalt i Klarspråksbulletinen nr 2/2013.

Lind Palicki, Lena 2012. Ordet hen visar att språket aldrig är neutralt. I: Svt Debatt 2012-12-28. http://debatt.svt.se/2012/12/28/ordet-hen-visar-att-spraket-aldrig-ar-neutralt/

Lind Palicki, Lena 2012. Inte alltid problemfritt att skriva ”du”. I: Klarspråk. Bulletin från Språkrådet 3/2012. S. 1.

Lind Palicki, Lena 2005. Hur manligt är vårt språk? I: Dagens socialförsäkring 2/2005.

Lind Palicki, Lena 2005. Intimt eller påfluget att använda ”du”? I: Dagens socialförsäkring 4/2005.

Redaktörsskap

Ledin, Per, Lena Lind Palicki, Christina Melin, Gunvor Nilsson, Karolina Wirdenäs & Håkan Åbrink (utg.) 2006. Svenskans beskrivning 28. Förhandlingar vid Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning, Örebro den 14–15 oktober 2005. Örebro: Örebro universitet.

Rapporter

Lind, Lena 2004. Att hantera kön i text – textanalyser av RFV:s och Försäkringskassans texter ur ett könsperspektiv. Rapport på uppdrag av Riksförsäkringsverket.

Uppdaterad 22 mars 2016