• Huvudmeny

Erik Magnusson Petzell

Akademiforskare

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Arbetar med

Projektet Samordning i svenskans historia

Projektets övergripande syfte är att ta reda på hur möjligheten att samordna har förändrats i det svenska språkets historia alltsedan medeltiden. Samordning är en process som förbinder språkliga enheter av liknande slag med hjälp av ord som och ochmen. Under äldre tid var kraven på parallellitet mellan de samordnade leden mindre strikta än i modern tid. Bisatsordföljd kunde t.ex. användas i huvudsatser på ett sätt som inte längre är möjligt; jfr den äldre typen han gick hem och där åt middag med den moderna han gick hem och åt där middag. Att kartlägga skillnader mellan olika stadier av det svenska språket påminner på många sätt om att bedriva jämförande studier av samtida dialekter. Undersökningsobjekten utgörs i båda fallen av språkliga varieteter som avviker från varandra i olika grad beroende på hur stort avstånd det är mellan dem. Inom språkhistorien handlar det om ett avstånd i tiden, inom dialektologin istället om ett avstånd i rummet. Projektet utförs inom ramen för en femårig Akademiforskartjänst (finansierad genom Svenska Akademien och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse).

Publikationer i urval

Uppdaterad 31 januari 2017

Kontakt


Erik Magnusson Petzell

Telefon: 070-280 11 31

E-post: Erik Magnusson Petzell