• Huvudmeny

22.3.2014

Puutteita lasten oikeuksissa kansalliseen vähemmistökieleen

Toimia, joiden avulla lasten oikeus kansalliseen vähemmistökieleen turvataan, on kehitettävä. Näin todetaan kahdessa kansallisten vähemmistöjen oikeuksia käsittelevässä raportissa.

Tukholman läänin lääninhallitus ja Saamelaiskäräjät toimittavat hallitukselle vuosittain raportin vähemmistöpolitiikan kehityksestä. Saamelaiskäräjät laatii myös erityisen raportin Ruotsissa käytettävien saamelaiskielten tilanteesta. Vuonna 2015 molemmissa raporteissa on keskitytty lasten oikeuksiin vähemmistökieleensä koulussa.

Kunnissa suuria eroja

Raportissa Minoritetsspråkens utveckling år 2015 (Vähemmistökielten kehitys vuonna 2015) lähtökohtana on kolme vähemmistöpoliittista osa-aluetta: syrjintä ja syrjäytyminen; kieli ja kulttuuri ja vaikutusmahdollisuudet. Puutteita on kaikilla kolmella osa-alueella, varsinkin kunnissa, jotka eivät kuulu hallintoalueisiin. Esimerkkeinä mainitaan muun muassa se, että kunnilta puuttuu usein toimintasuunnitelma syrjinnän estämiseksi, ja se, että vähemmistökielisten lasten huoltajille ei anneta vaikutusmahdollisuuksia, joihin heillä on oikeus. Lasten oikeuden kansalliseen vähemmistökieleen toteutuvat hyvin eri tavoin eri kunnissa ja oikeuksia tulkitaan hyvin eri tavoin.

Tukholman läänin lääninhallitus ja Saamelaiskäräjät ehdottavat raportissaan toimia tilanteen korjaamiseksi. Tällaisia toimia ovat muun muassa tiedon lisääminen kouluissa ja lainsäädännön selventäminen.

Lue raportti Minoritetspolitikens utveckling år 2015: barns rätt till sitt nationella minoritetsspråk inom förskola, förskoleklass och skolalänk till annan webbplats (ruotsiksi)

Saamelaiskäräjät haluaa kansallisia tavoitteita saamelaiskielille

Myös raportissa De samiska språken i Sverige 2015 (Ruotsin saamelaiskielet 2015) tuodaan esiin kouluissa ilmeneviä puutteita saamelaiskielten osalta. Kyse on muun muassa mahdollisuudesta saada äidinkielenopetusta, opetuksen laadusta ja kaksikielisen opetuksen puutteesta.

Raportissa luetellaan neljä toimenpidettä tilanteen parantamiseksi. On tarpeen

  • laatia kansalliset tavoitteet saamen kielille Ruotsissa
  • selventää lasten laillisia oikeuksia vähemmistökieleen esikoulussa
  • kartoittaa saamelaiskielten tilanne
  • kouluttaa saamen kielten opettajia (erityisiä toimenpiteitä).

Lue raportti De samiska språken i Sverige 2015länk till annan webbplats (ruotsiksi)

Uppdaterad 22 mars 2016