• Huvudmeny

Högskolan i Skövde behåller språkämnen

Den påbörjade nedläggningen av svensk- och engelskämnet på Högskolan i Skövde har avbrutits och högskolan har beslutat att behålla ämnena. Beslutet har sin grund i en internutredning som pekar på att språklig kompetens är en viktig kvalitetskomponent i den högre utbildningen.

På senare år har språkämnen på Sveriges universitet och högskolor blivit alltmer åsidosatta. I huvudsak är det kurser i främmande språk som har lagts ner, men även svenska och engelska har avvecklats eller ligger i farozonen för detta. Den främsta anledningen är att elevunderlaget sjunkit och att pengar hellre lagts på ämnen som allmänt anses vara lönsammare.

”Det är mycket positivt att Högskolan i Skövde nu valt att behålla sin ämnesundervisning på svenska och engelska. Det tyder på en medvetenhet om de möjligheter som kommer med språkkompetens och om vikten av att kunna erbjuda språkundervisning till de som efterfrågar”, säger Språkrådets utredare Jennie Spetz.

Högskolans ledning skriver i beslutet att ”språklig kompetens är en viktig kvalitetskomponent i högre utbildning, i den internationella kontext som forskning och utbildning befinner sig i och även i förhållande till det myndighetsroll som Högskolan har”. Det är på denna grund som Högskolan i Skövde behåller språkämnena och menar att de därmed ska användas som en kvalitetshöjande resurs inom verksamheten. För att positionera språk som en del av verksamheten ska högskolan nu ta fram ett förslag till språkpolicy som tydliggör språkens roll och sätter fokus på språklig kompetens såväl hos studenter som anställda. Högskolan ska även se över ämnenas organisation och hur de ska anpassas för att stödja internationaliseringsarbetet.

Under 2016 genomfördes en utredning på Högskolan i Skövde som utvärderade dess behov av språkkompetens. Beslutet om att behålla svensk- och engelskämnet bygger på slutsatserna från utredningen. Den ger flera rekommendationer, bl.a. om kurser i engelska för forskarstudenter och att högskolan bör sammanställa en språkpolicy.

Uppdaterad 16 maj 2017