• Huvudmeny

Språkrådets omvärldsrapport

Språkrådet publicerar årliga omvärldsanalyser som beskriver språkutvecklingen och språkliga händelser under året.

I regleringsbrevet för 2008 fick Institutet för språk och folkminnen uppdraget att i samband med årsredovisningen redovisa en omvärldsanalys. Uppdraget var kopplat till språklagen som trädde i kraft den 1 juli 2009.

Omvärldsanalysen skulle enligt regleringsbrevet

ta upp de förändringar och utvecklingstendenser i samhället som har betydelse för det svenska språkets, det svenska teckenspråkets och de nationella minoritetsspråkens utveckling.

Enligt beslut från generaldirektören lades uppdraget på Språkrådet, den avdelning inom institutet som har huvudansvaret för språkvård och språkpolitiska frågor. Sedan 2011 har institutet inte längre någon formell skyldighet att ta fram en omvärldsanalys, men har valt att fortsätta med rapporterna.

Uppdaterad 28 november 2018