• Huvudmeny

Finland

Centrala eller översiktliga arbeten

De finlandssvenska dialekterna i forskning och funktion. Utg. av Bengt Loman. 1981. Åbo. (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut; 64).

Från Pyttis till Nedervetil. Tjugonio prov på dialekter i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten. Utg. av Gunilla Harling-Kranck. 1998. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 610).

Ivars, Ann-Marie, 1988: Närpesdialekten på 1980-talet. Helsingfors. (Studier i nordisk filologi; 70) (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 552).

Palmén, Helena, Sandstörm, Caroline & Östman, Jan-Ola, 2008: Dialekt i östra Nyland. Fältarbete i Liljendal med omnejd. Helsingfors.

Sandström, Caroline, 2010: Genus i östra Nyland - från dialektutjämning till dialektmarkör. Helsingfors.

Språkmöten i Västerbotten och Österbotten. Lars-Erik Edlund & Marianne Nordman (red.). 2017. Umeå & Vasa. (Bottniska Studier 4; Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 78; Skrifter utg. av Svensk-Österbottniska Samfundet 75.)

Sundberg, Eva, 1993: Dialekten i Ålands nordöstra skärgård. Mariehamn. Ålands högskola.

Svenblad, Ralf, 1991: Med åländska ord. Ur vardagsspråk och folkmål. Mariehamn.

Wiik, Barbro, 2002: Studier i de österbottniska dialekternas fonologi och morfologi. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 642) (Studier i nordisk filologi; 80). Diss.

Zilliacus, Kurt, 1992: Åboländska. Helsingfors. (Föreningen Konstsamfundets publikationsserie; 12).

Ordböcker och ordlistor

Freudenthal, Axel Olof, 1878: Bidrag till ordbok öfver Närpesmålet. Helsingfors.

Freudenthal, Axel Olof, 1899: Vöråmålet. Ljud- och formlära, ordlista med register, språkprof. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 12).

af Hällström-Reijonen, Charlotta & Reuter, Mikael, 2008: Finlandssvensk ordbok. 4. rev. uppl. Helsingfors.

Ordbok över Finlands svenska folkmål (1976–). Under utgivning.

Stenmark, Harry, 1983: Finlandssvenska ord och uttryck. [Ny utg.], 3. rev. och utvidgade uppl. Stockholm.

Vendell, Herman, 1890: Ordlista öfver det svenska allmogemålet i Finnby kapell af Bjärnå socken i Åbo län. Helsingfors.

Vendell, Herman, 1904–1907: Ordbok över de östsvenska dialekterna. 4 vol. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland).

Wessman, Vilhelm Eliel Viktorinus, 1925–1932: Samling av ord ur östsvenska folkmål. Tillägg till H. Vendells ordbok över de östsvenska dialekterna. 2. vol. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland).

Övriga arbeten

Ahlbäck, Olav, 1946: Studier över substantivböjningen i Finlands svenska folkmål. Helsingfors. Diss.

Ahlbäck, Olav, 1971: Svenskan i Finland. 2. uppl. Stockholm. (Skrifter / utgivna av Nämnden för svensk språkvård; 15)

Aho, Eija, 2010: Om tonala drag i dialekterna i Åboland. I: Folkmålsstudier 48.

Allard, Erik & Miemois, Karl Johan, 1981: The swedish speaking minority in Finland / by Erik Allard and Karl Johan Miemois. 2., rev. ed. Helsinki. (Research reports / Research Group for Comparative Sociology, University of Helsinki; 24).

Allard, Erik & Starck, Christian, 1981: Språkgränser och samhällsstruktur. Finlandssvenskarna i ett jämförande perspektiv. Stockholm.

Allardt, Erik, 2000: Svenskan på stan. En attitydundersökning. Helsingfors (Finlandssvensk rapport; 39).

Andersson, Daniel, 2017: Ordspråk som kulturhistoriskt källmaterial. En diskussion med exempel från Västerbotten och Österbotten. I: Edlund & Nordman (red.) Språkmöten i Västerbotten och Österbotten. Umeå & Vasa 2017. S. 102–112.

Bergroth, Hugo, 1912: Etthundra i det finländsk-svenska skriftspråket, särskilt tidningsspråket, förekommande provinsialismer jämte deras motsvarigheter i högsvenskan. Helsingfors.

Bergroth, Hugo, 1924: Svensk uttalslära. Med särskilt beaktande av skiljaktigheterna mellan det finländska och det högsvenska ljudskicket. Till undervisningens tjänst och för självstudium. Helsingfors.

Bergroth, Hugo & Pettersson, Björn, 1968: Finlandssvenska. Handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift. 9., omarb. uppl. Helsingfors.

Bergroth, Hugo, 1992: Finlandssvenska. Handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift. Faks.-uppl. Helsingfors.

Björklund, Lena & Lindberg, Jan, 1991: Översättning – av kärlek till svenskan. Helsingfors. (Finlandssvensk rapport; 17).

De finlandssvenska dialekterna i forskning och funktion / utg. Av Bengt Loman. 1981. Åbo. (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut; 64).

”Drajiljor” från Sydösterbotten. 1977. Närpes.

Dufholm, Kristina, 1998: Finlands tvåspråkighet. Lag och övervakning. Helsingfors. (Finlandssvensk rapport; 38).

Edlund, Ann-Catrine, 2017: Språkmöten på havsisen. I: Edlund & Nordman (red.) Språkmöten i Västerbotten och Österbotten. Umeå & Vasa. S. 66–81.

Enqvist, Reinhold, 2007): Svenska språkets vandring i Finlands historia. Ett försök till en processbeskrivning kryddad med egna och andras reflexioner. Grankulla.

Festskrift till Åke Granlund 28.4.1984. Lars Huldén (red.). 1984. Helsingfors. (Studier i nordisk filologi; 65) (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 517).

Finlandssvenskan. Fakta och debatt. Roger Broo & Christer Laurén (red.). 1978. Helsingfors.

Finlandssvenskans framtid. Rapport från en språkvårdskonferens i Vasa den 4 och 5 maj 1992. Sven-Erik Hansén & Christer Laurén (red.). 1992. Vasa. (Skrifter / utgivna av svensk-österbottniska samfundet; 48).

Finlandssvensk identitet och kultur. Krister Ståhlberg (red.). 1995. Åbo. (Rapport / Forskniningsprojektet ”Finlandssvenska kulturindikatorer ; 5) (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo akademi ; 441).

Finländska bidrag till svensk språk- och folklifsforskning / utgifna af Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors. 1894. Helsingfors.

Finländska eterspråksstudier / [utg. av] Åke Hansson. 1978. Uleåborg. (Forskningsrapporter / utgivna av Institutionen för nordisk filologi vid Uleåborgs universitet; 2).

Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. 1933–. Helsingfors.

Fransas bildena. Greta Jansson & Maja Granvik (red.). 1978. Korpo.

Freudenthal, Axel Olof, 1878: Ueber den Närpesdialect. Helsingfors. Diss.

Ginström, Bodil, 1998: Mitä laki sanoo kielellististä oikeuksista. Helsingfors.

Greggas Bäckström, Anna, 2007: ”Ja bare skrivar som e låter”. I: Västerbotten 2007:1. S. 62-68.

Greggas Bäckström, Anna, 2011: ”Ja bare skrivar som e låter”. En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms. Umeå Universitet. Diss.

Gripenberg, Martin, 1986: Valet av skolspråk. Helsingfors. (Publikationsserie / Nylands svenska landskapsförbund; 7).

Gullmets-Wik, Marie-Charlotte, 2004: Backa och backe, glader och glad. Formväxling i talspråket i Jakobstad, Kristinestad, Ekenäs och Lovisa. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 674) (Studier i nordisk filologi; 82).

Hagfors, Karl Johan, 1891: Gamlakarlebymålet. Ljud- och formlära samt språkprov. Helsingfors. Diss.

Hansén, Sven-Erik, 1986: Boken om vårt modersmål. Helsingfors.

Harling-Kranck, Gunilla, 2000: Förstår österbottningar och nylänningar varandra? Om accepterandet och igenkännandet av provinsialismer och dialektord. I: Folkmålsstudier 39. Helsingfors. 

Herberts, Kjell, 1979-1981: Vasasvenskarna. 3 vol. Åbo.

Herberts, Kjell, 1988: ”Detta svensktalande bättre folk – ”. En dokumenterande innehållsanalys av språkdebatter i finsk huvudstadspress under åren 1984-1988. Vasa. (Forskningsrapporter / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning; 7).

Hesselman, Bengt, 1902: Stafvelseförlängning och vokalkvalitet. Undersökning i nordisk ljudhistoria. Uppsala.

Holm, Gösta, 1980: Monoftongeringens kronologi och de finlandssvenska folkmålen. I: Festskrift till Carl-Eric Thors 8.6.

Holmberg, Karl Axel, 1986: Mål och bygd i Sideby. Stockholm.

Holmqvist, Pauliina & Holmqvist, Mats 2004: Grundsprååtji. Kokkolanruotsi. Kokkola.

Huldén, Lars, 1957–1959: Verbböjning i Österbottens svenska folkmål. 2 vol. Helsingfors.

Huldén, Lars, 1986: Lars Huldén. Festskrift 5.2.1986. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 530).

Huldén, Lars, 1996: Österbottnisk negationslära. I: Mål i sikte. [Maj Reinhammar (huvudred.) ...]. Uppsala. S. 175-186.

Huldén, Lars, 1997: Genitiven och dess förvandlingar. I: Nordisk dialektologkonferens (5: Sigtuna: 1994). Nordiska dialektstudier / utgivna av Maj Reinhammar. Uppsala. S. 161-172.

Huldén, Lars, 2000: Hur jag översatte julevangeliet till mitt modersmål. I: Dialekter och folkminnen / [redigerad av Lennart Elmevik]. Uppsala. S. 129-135.

 

Huldén, Lars, 2011: Diftongering av gammalt långt o i finlandssvenska dialekter. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Hultman, Oskar Fredrik, 1894: De östsvenska dialekterna. Helsingfors.

Hultman, Oskar Fredrik, 1931: Efterlämnade skrifter 1. Behandlingen av palatalt -r i fornsvenskan. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 218).

Hultman, Oskar Fredrik, 1939: Efterlämnade skrifter 2. Föreläsningar över de östsvenska dialekterna. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 274).

Hummelstedt, Eskil, 1939: Östsvenska verbstudier. Morfologisk-semologisk undersökning. Inkoativa verb på -na och verb med k-, l-, r-, s-, eller t-suffix i Närpes-målet. Helsingfors. Diss.

 

Ivars, Ann-Marie, 1988: Närpesdialekten på 1980-talet. Helsingfors. (Studier i nordisk filologi; 70) (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 552).

Ivars, Ann-Marie, 1996: Stad och bygd. Finlandssvenska stadsmål i ett regionalt och socialt perspektiv. Helsingfors. (Folkmålsstudier; 37).

Ivars, Ann-Marie, 1997: Svenska stadsmål i Finland. I: Nordisk dialektologkonferens (5 : Sigtuna : 1994). Nordiska dialektstudier / utgivna av Maj Reinhammar. (Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet genom Dialektenheten i Uppsala. Ser. A; 27). S. 173-178.

Ivars, Ann-Marie, 2000: Colorado Avenue. Österbottnisk dialekt som språklig källa till en skönlitterär berättelse. I: Dialekter och folkminnen / [redigerad av Lennart Elmevik]. Uppsala. S. 137-143.

Ivars, Ann-Marie, 2000: Fraser och idiom i regionala varianter av finlandssvenskt ungdomsspråk. I: Folkmålsstudier 39. Helsingfors. 

Ivars, Ann-Marie, 2002: Vad säger dialekterna om bebyggelsehistorien? I: När kom svenskarna till Finland?. Helsingfors. S. 81-98.

Ivars, Ann-Marie, 2003: Lämna - en provinsialism och dess syntax. I: Boken om våra modersmål. Festskrift till Mikael Reuter på hans 60-årsdag 17 maj 2003. Red. av Ann-Marie Ivars et al. Esbo.

Ivars, Ann-Marie, 2005: Sydösterbottnisk nominalfrassyntax. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv; 2005). S. 73-93.

Ivars, Ann-Marie, 2010: Sydösterbottnisk syntax. (Studier i nordisk filologi 84.) 

Karsten, Anton, 1891: Kökarsmålet. Ljud- och formlära. Helsingfors. Diss.

Katalog över Folkkultursarkivets och Folkmålskommissionens samlingar. SLS 1-1000, FMK 1-230. Ivar Nordlund (red.). 1978. Helsingfors. (Meddelanden från Folkkultursarkivet) (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 481).

Klockars, Johannes, 1933: Malaksmålets ljud- och formlära. Efter författarens död utgiven av T. E. Karsten. I: Folkmålsstudier. Årgång 1.

Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Sriftspråk, samtal och dialekter. Camilla Wide och Benjamin Lyngfelt (red.). 2009. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 716).

Kuronen, Mikko, 2000: Vokaluttalets akustik i sverigesvenska, finlandssvenska och finska. Jyväskylä. (Studia philologica Jyväskyläensia; 49). Diss.

Kuronen, Mikko & Leinonen, Kari, 2010: Prosodin i frågeordsfrågor i finlandssvenskan. I: Svenskans beskrivning 30. Stockholm. 

Kåll, Kerstin, 1996: ”Hon åt med långa tänder”. Finlandssvenska språkligheter. I:Resa till Norden. (Bygd och natur (Årsbok); 1996). S. 97-105.

Landqvist, Hans, 1997: Memma, semlor och örfilar. Är finlandssvenska ett eget språk? I: Vad menar dom egentligen? / [redigerad av Kerstin Norén ...]. Göteborg. (Humanistdag-boken ; 10). S. 157-164.

Langlet, Valdemar, 1930: Säregenheter i finländsk tidningssvenska. En undersökning, verkställd på uppdrag av Finlands svenska publicistförbund. Helsingfors.

Laurén, Christer, 1983: Canadian French and Finland Swedish. Minority languages with outside standards, regionalisms, and adstrata. Québec. (Publication / Centre international de recherche sur le bilinguisme. B; 122).

Laurén, Christer, 1985: Normer för finlandssvenskan. Från Freudenthal till 1970-tal. Helsingfors.

Lehiste, Ilse, 1997: Cross-linguistic comparison of prosodic patterns in Finnish, Finland Swedish, and Stockholm Swedish. I: Language and its ecology / edited by Stig Eliasson, Ernst Håkon Jahr. Berlin. (Trends in linguistics. Studies and monographs; 100). S. 367-377.

Leinonen, Kari, 1981: Om finlandssvenskt s, tje och sje. Jyväskylä. (Jyväskylän yliopiston Pohjoismaisten kielten laitoksen julkaisuja ; 2).

Leinonen, Therese & Tandefelt, Marika, 2000: Svenskan i Finland – ett språk i kläm? Unga finlandssvenskars modersmål. Helsingfors. (Forskningsrapporter / Svenska handelshögskolan ; 50).

Loman, Bengt, 1980: Om språkformen i Jac. Ahrenbergs ”Samlade berättelser”. I: Studier i nordisk filologi. Bd 62 / [red. av Olav Ahlbäck ...]. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 490). S. 177-192.

Lundström, Gudrun, 1939: Studier i nyländsk syntax. Stockholm. (Svenska landsmål och svenskt folkliv. B; 38). Diss.

Lönnfeldt, Marita & Lähde, Marianne, 1994: Klifft å skoore. Kimito.

Lönnfeldt, Marita & Lähde, Marianne, 1995: Håopa å rott. Västanfjärd.

Miemois, Karl Johan, 1980: Språk, struktur och service.
Undersökningar av finlandssvenska predikament. Helsingfors. (Svenska social- och kommunalhögskolans skriftserie; 1980: 4). Diss.

Naert, Aino, 1994: O. F. Hultman och de finlandssvenska dialekternas indelning. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1994. S. 7-20.

Nikula, Kristina, 1979: Dialektal väderleksterminologi. Ordfältsstudier i Närpes. Uppsala. (Studia philologiae Scandinavicae Upsaliensia; 15). Diss.

Nikula, Kristina, 1988: Finlandssvenska – vad är det? I: Svenskans beskrivning 16. Vol. 2. S. 370-385.

Nikula, Kristina, 1988: Om närpesdialekten. Språket i kommunfullmäktige och ordspråk och talesätt. Närpes.

Nikula, Kristina, 1991: Finlandssvenskan och dialekterna. I: Stilistik och finlandssvenska. En samling artiklar tillägnade Birger Liljestrand den 25 juni 1991. (Nordsvenska. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet 8.) Umeå.

Nikula, Kristina, 2011: Om lömska vänner i finlandssvensk dialekt. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Nygren, Anders Johan, 1995: Byyrallor och folklivsskildringar. Vasa.

Nyholm, Leif & Reuter, Mikael, 1973: Grov transkription. Förslag och synpunkter med hänsyn till finlandssvenskan; Om urvalet av informanter för Nordicas talspråksamlingar. Helsingfors. (Meddelanden från Institutionen för nordisk filologi, Helsingfors universitet. Serie B; 1).

Nyholm, Leif, 1976: Formväxling i helsingforssvenskan. En studie i intervjuspråk. Uppsala. (Rapport / Forskningskommittén i Uppsala för modern svenska, FUMS; 44).

Nyholm, Leif, 1984: Helsingforssvenska. Tre studier i talspråk. Helsingfors. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie A; 3). Diss.

Nyholm, Leif, 1984: Svenska stadsmål i Helsingfors. Helsingfors. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B; 8).

Nyström, Lars, 1988: Bidrag till finlandssvensk sälfångst­terminologi. Redskapstermer samt termer hörande till beredning av sälskinn och sältran. Umeå. (Miscellaneous publications / Center for Arctic Cultural Research, Umeå University; 5).

Nyström, Lars, 2000: Alg, pytare och skridstång. Sälfångstens och säljaktens terminologi i finlandssvenska folkmål. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 623). Diss.

Melin, Olav S, 1981: Svenskt i Finland. Helsingfors.

Om svenskan i Uleåborg. Utg. av Irma Sorvali. 1987. Uleåborg.(Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs universitet. Serie C, Uppsatser; 4).

Packalén, Bengt, 1995: Språk och identitet. I: Ordbruk. Stockholm. S. 162-170.

Palmén, Helena, Sandström, Caroline & Östman, Jan-Ola, 2008: Dialekt i östra Nyland. Fältarbetet i Liljendal med omnejd / . Helsingfors. (Nordica Helsingiensia; 14) (Dialektforskning ; 1).

Pedersen, Ulla, Rosenberg-Wolff, Carita & Uddström, Irma, 1996: ”Va va de du sa?” Blåa boken. Helsingfors.
Pettersson, Björn, 1978–1979: Spridda studier i svenska, särskilt finlandssvenska. 2 vol. Tammerfors. (Skrifter / utgivna av Institutionen för filologi II vid Tammerfors universitet).

Pinomaa, Mirja, 1971: Social variation i Helsingforssvenskans syntax. Lund. (Meddelanden från Avdelningen för tillämpad nordisk språkvetenskap vid Lunds universitet; 6).

Pitkänen, Ritva Liisa, 1997: Strukturen i finska ägonamn. I: Nordiska samarbetskommittén för namnforskning. Symposium (23: Svidja: 1995). Ägonamn - struktur och datering / redigerad av Gunilla Harling-Kranck. Uppsala. (NORNA-rapporter; 63). S. 9-10.

Rabb, Viveca, 2004: I vilken ordning försvinner genuskongruens? I: Svenskans beskrivning 26. Uppsala.

Rabb, Viveca, 2007: Genuskongruens på reträtt. Variation i nominalfrasen i Kvevlaxdialekten. Åbo.

Rabb, Viveca, 2011: Faktisk och upplevd användning av grammatiskt genus. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala. 

Ramstedt, Viveca, 2004: Från aftonskola till överhäng. Politiska ord och uttryck i Finland och Sverige. Helsingfors.

Reuter, Mikael, 1982: Kvantitet i helsingforssvenskan. Helsingfors.

Reuter, Mikael, 1992: Reuters rutor. Esbo.

Rönkä, Maj-Len, 1988: Bottniska ord- och sakgeografi. I: Det maritima kulturlandskapet kring Bottenviken. Artiklar och studier från Bottenviksprojektet. S. 151-166.

Rönkä, Maj-Len, 1993: Termer för slåtter- och skörderedskap. Finlandssvensk ordgeografi i nordiskt perspektiv. Åbo. Diss.

Saari, Mirja, 1975: Talsvenska. En sociolingvistisk studie över syntaktiska drag i intervjusvar. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 468). Diss.

Saari, Mirja, 1996: Det mångfunktionella nu i helsingforssvenskan. I:Mål i sikte / [Maj Reinhammar (huvudred.) ...]. Uppsala. S. 311-320.

Sandström, Caroline, 1996: Pronomenen he och han i Pyttisdialekten. I: Kielen kannoilla, Kotomaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. Red. Ritva Liisa Pitkänen, Helena Suni & Satu Tanner. Helsingfors.

Sandström, Caroline, 1997: Från dånafjåka till hormonstav. Tvetydigheter och ordlekar på dialekt. I: Ord och några visor / redigerade av Marianne Blomqvist, under medverkan av Maria Fremer .... Helsingfors. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B; 18). S. 262-267.

Sandström, Caroline, 1997: Grammatisk genus i nyländska dialekter. I: Nordisk dialektologkonferens (5 : Sigtuna : 1994). Nordiska dialektstudier / utgivna av Maj Reinhammar. Uppsala. (Skrifter / utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet genom Dialektenheten i Uppsala. Ser. A; 27). S. 263-272.

Sandström, Caroline, 2000: The changing system of grammatical gender in the Swedish dialects of Nyland, Finland. I: Gender in grammar and cognition / edited by Barbara Unterbeck (Part I) and Matti Rissanen, Terttu Nevalainen and Mirja Saari (Part II). Berlin. (Trends in linguistics. Studies and monographs; 124). S. 793-806.

Sandström, Caroline, 2005: Hon, han eller den? Pronomenbruket för feminina inanimata korrelat i Liljendaldialekten 1964-2004. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. 

Sandøy, Helge, 2003: Dialektvariasjonen i Österbotten. Ei drøfting av Barbro Wiiks doktorsavhandling. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2003. S. 75-88.

Saxén, Ralf, 1895: Finska lånord i östsvenska dialekter. Språkhistoriska studier. Helsingfors. Diss.

Selenius, Ebba, 1972: Västnyländsk ordaccent. Helsingfors. (Studier i nordisk filologi; 59) (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 451). Diss.

Selenius, Ebba, 1974: Helsingforssvensk ettordsaccentuering. Helsinki. (Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen julkaisuja; 26).

SiF rapport / Svenskan i Finland. 1990–. Tammerfors.

Siibooan berettar. Bygdemål från Sideby, Skaftung och Ömossa i Österbotten / [utgivet] av Karl Axel Holmberg. Stockholm.

Solstrand, Helena, 1974: Ordindex till J. L. Runebergs lyrik. Helsingfors. (Meddelanden från Arkivet för litterär svenska; 1).

Sorvali, Irma, 1992: Bakom kulisserna. Språkliga och icke-språkliga studier. Uleåborg. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs universitet. Serie B. Forskningsrapporter; 16).

Sorvali, Irma, 1992: Bouppteckningar i en savolaxisk släkt i början av 1800-talet. Uleåborg.

Stilistik och finlandssvenska. En samling artiklar tillägnade Birger Liljestrand den 25 juni 1991. 1991. Umeå. (Nordsvenska; 8).

Struktur och variation. Festskrift till Bengt Loman 7.8.1983. 1983. Åbo. (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut; 85).

Strömman, Solveig, 1997: ”Ge mig en kalvo och några liuskor!” Svenska och finska på arbetsplatser i Vasa. Vasa. (Skrifter / utgivna av Svensk-österbottniska samfundet; 56) (Österbottnisk årsbok; 1997).

Sundberg, Eva, 1993: Dialekten i Ålands nordöstra skärgård. Ålands högskola. Mariehamn.

Svenblad, Ralf, 1991: Med åländska ord. Ur vardagsspråk och folkmål. Mariehamn.

Svenskan i Finland. Seminariet i Tammerfors 12-13 okt. 1989. Kristina Nikula & Antti J. Pitkänen (red.). 1990. Tammerfors. (Skrifter / utgivna av Institutionen för filologi II vid Tammerfors universitet; 14).

Svenskan i Finland 2. Seminariet i Jyväskylä 6-7 nov. 1992. Veikko Muittari & Matti Rahkonen (red.). Jyväskylä, 1993. (SiF rapport; 2) (Jyväskylän yliopiston Pohjoismaisten kielten laitoksen julkaisuja; 9).

Svenskan i Finland 3. Föredrag vid tredje sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Helsingfors 14-15 oktober 1994. Mirja Saari och Jan Lindström (red.). 1995. Helsingfors. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B; 16) (SiF rapport; 3).

Svenskan i Finland 4. Föredrag vid fjärde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Åbo 25-26 april 1997. Saara Haapamäki (red.). 1997. Åbo. (SiF rapport; 4) (Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo akademi; 3).

Svenskan i Finland 5. Föredrag vid femte sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland: Joensuu 7-8.5.1999. Redigerade av Kyllikki Keski-Raasakka & Pirjo Söderholm. Joensuu, 2000. (SiF rapport; 5).

Svenskan i Finland 6. Föredrag vid sjätte sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland. Vasa 22 - 23.9. 2000. Marianne Nordman (red.). 2001. Vasa. (Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja; 75).

Svenskan i Finland 7. Föredrag vid sjunde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland 19-20.4. 2002. Irma Sorvali & Paula Rossi (red.). 2002. Uleåborg/Oulu. (Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora; 49).

Svenskan i Finland 8. Kristina Nikula (red.). 2005. Tammerfors.(Nordistica Tamperensia. A; 5).

Svenskan i Finland 9. Veikko Muittari & Matti Rahkonen (red.). 2006. Jyväskylä. (Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen julkaisuja; 1).

Svenskan i Finland 10. Föredrag vid tionde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Helsingfors och Esbo den 13-14 oktober 2006. Jan Lindström (red.). 2008. Helsingfors. (Nordica Helsingiensia; 11).

Svenska språket i Finland och i Amerika. 1891–1918. Stockholm.

Svenska språkets ställning i Finland och finska språkets ställning i Sverige. Frank Horn (red.). 1996. Rovaniemi. (Juridica Lapponica ; 14).

Svenskt i Finland 1. Studier i språk och nationalitet efter 1860. Max Engman & Henrik Stenius (red.). 1983. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 511).

Svenskt i Finland 2. Demografiska och socialhistoriska studier. Max Engman & Henrik Stenius (red.). 1984. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 519).

Svärd, Nina & Eriksson, Anders, 2002: Har Närpesdialekten ordaccent?  I: Svenskans beskrivning 25. Åbo.

Så talar vi svenska i Finland. 12 radioprogram à 20 minuter och ett studiehäfte. Utg.: Oy Yleisradio Ab. 1981. Helsingfors.

Söderlind, Anita, 2006: ”I Österbotten känner jag mig hel”. Några finlandssvenskars syn på språk och identitet. Huddinge.

Tandefelt, Marika, 1996: De ha blivi mycke nog svårare att tala svenska. I: Språk och stil 1992. Uppsala. S. 185-197.

Tandefelt, Marika, 1998: Swedish in Finland. I: Minority languages in Scandinavia, Britain and Ireland / edited by Ailbhe Ó Corráin and Séamus Mac Mathúna. Uppsala. (Studia Celtica Upsaliensia; 3). S. 103-118.

Tevajärvi, Kerstin, 1982: Intonation in Finland-Swedish: Word and sentence stress in the Helsinki dialect. I: Working Papers 22. Lund.

Thurman, Janne, 1898: Pargasmålet. Ljud- och formlära. Helsingfors. Diss.

Trettondagsseminarium ”Svenska i Finland”. Hanaholmens kulturcentrum 6-7 januari 1989. 1989. Helsingfors. (Seminarierapport / Nordiska språk- och informationscentret; 27).

Vidjeskog, Sonja, 1993: Vävterminologin i en österbottnisk dialekt – ett begreppsområde under utveckling. Åbo (Folkmålsstudier; 34).
Våra språk i tid och rum. Redigerade av Marianne Blomqvist, under medverkan av Mirja Saari och Peter Slotte. 2001. Helsingfors. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B; 21).

Vängåvan. Födelsedags- och namnsdagsbok. 1994. Helsingfors.

Wessman, Vilhelm Eliel Viktorinus, 1936–1938: De finlandssvenska dialekternas labiala vokaler. 2 vol. Helsingfors.

Wessman, Vilhelm Eliel Viktorinus, 1937: Växlingen i ~ e, ä i de finlandssvenska dialekterna framför kort konsonant + a och framför kort slutljudande konsonant. I: Folkmålsstudier 5. 

Wessman, Vilhelm Eliel Viktorinus, 1943: Ursprungligt kort vokal framför kort slutljudande konsonant i de finlands-svenska dialekterna. I: Folkmålsstudier 9.

Wessman, Vilhelm Eliel Viktorinus, 1945–50: Bidrag till kännedomen om de nyländska folkmålen med särskilt beaktande av sibbåmålet. I: Folkmålsstudier 11-14.

Wessman, Vilhelm Eliel Viktorinus, 1957: Främmande inflytelser i de finlandssvenska folkmålen 1. Finska inflytelser. Helsingfors. (Folkmålsstudier; 17-18).

Wide, Camilla, 2011: Proximala demonstrativa pronomen i finlandssvenska dialekter.  I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Wiik, Barbro, 1997: Synen på dialekt i 1994 års finländska läroplan. I: Nordisk dialektologkonferens (5 : Sigtuna : 1994). Nordiska dialektstudier / utgivna av Maj Reinhammar. Uppsala. (Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet genom Dialektenheten i Uppsala. Ser. A; 27). S. 333-339.

Wiik, Barbro, 2002: Studier i de österbottniska dialekternas fonologi och morfologi. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 642) (Studier i nordisk filologi ; 80). Diss.

Xenia Thorsiana. En vänskrift tillägnad Carl-Eric Thors på hans 60-årsdag den 8 juni 1980. Utg. av Mirja Saari och Helena Solstrand 1980. Helsingfors. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B ; 5).

Zilliacus, Kurt, 1992: Åboländska. Helsingfors. (Föreningen Konstsamfundets publikationsserie; 12).

Zilliacus, Clas, 2001: Modersmålets och hembygdens sånger. I: Nyhetens obehag. S. 107-116.

Åhman, Majsi, 2005: Opp och hoppa, himlen är full av fioler!. Tusen och ett talesätt från Svenskfinland. Espoo.

Åkerblom, Bror, 1940: Kvevlaxmålet i dess förhållande till granndialekterna. En språkgeografisk och bebyggelsehistorisk undersökning av folkmål i mellersta Österbotten. Helsingfors. Diss.

Åländskt språk mellan öst och väst. [redaktionskommitté: Asger Albjerg…]. 1988. Mariehamn. (Ålands högskola ; 1988:1).

Östnyylensk lesanbok. Östnyländsk läsebok. Dialekter från östra Nyland / ett samarbete mellan dialektintresserade i Östra Nyland och Kuggomskolan. Darling Forsas (red.). 2005. Lovisa.

Inspelningar

Från Pyttis till Nedervetil. Tjugonio prov på dialekter i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten / utgivare: Gunilla Harling-Kranck. 1998. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 610).​

Uppdaterad 13 juni 2018