• Huvudmeny

Finland

Centrala eller översiktliga arbeten

Ann-Marie Ivars (1988). Närpesdialekten på 1980-talet. Helsingfors. (Studier i nordisk filologi ; 70) (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 552).

Barbro Wiik (2002). Studier i de österbottniska dialekternas fonologi och morfologi. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 642) (Studier i nordisk filologi ; 80). Diss.

Caroline Sandström (2010). Genus i östra Nyland - från dialektutjämning till dialektmarkör. Helsingfors.

De finlandssvenska dialekterna i forskning och funktion / utg. av Bengt Loman (1981). Åbo. (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut ; 64).

Gunilla Harling-Kranck (utg.) (1998). Från Pyttis till Nedervetil. Tjugonio prov på dialekter i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 610).

Eva Sundberg (1993). Dialekten i Ålands nordöstra skärgård. Mariehamn. Ålands högskola.

Helena Palmén, Caroline Sandstörm & Jan-Ola Östman (2008). Dialekt i östra Nyland. Fältarbete i Liljendal med omnejd. Helsingfors.

Kurt Zilliacus (1992). Åboländska. Helsingfors. (Föreningen Konstsamfundets publikationsserie ; 12).

Ralf Svenblad (1991). Med åländska ord. Ur vardagsspråk och folkmål. Mariehamn.

Ordböcker och ordlistor

Axel Olof Freudenthal (1878). Bidrag till ordbok öfver Närpesmålet. Helsingfors.

Axel Olof Freudenthal (1899). Vöråmålet. Ljud- och formlära, ordlista med register, språkprof. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 12).

Charlotta af Hällström-Reijonen & Mikael Reuter (2008). Finlandssvensk ordbok. 4. rev. uppl. Helsingfors.

Harry Stenmark (1983). Finlandssvenska ord och uttryck. [Ny utg.], 3. rev. och utvidgade uppl. Stockholm.

Herman Vendell (1890). Ordlista öfver det svenska allmogemålet i Finnby kapell af Bjärnå socken i Åbo län. Helsingfors.

Herman Vendell (1904–1907). Ordbok över de östsvenska dialekterna. 4 vol. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland).

Ordbok över Finlands svenska folkmål (1976–). Under utgivning.

Vilhelm Eliel Viktorinus Wessman (1925–1932). Samling av ord ur östsvenska folkmål. Tillägg till H. Vendells ordbok över de östsvenska dialekterna. 2. vol. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland).

Övriga arbeten

Aino Naert (1994). O. F. Hultman och de finlandssvenska dialekternas indelning. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1994. S. 7-20.

Anders Johan Nygren (1995). Byyrallor och folklivsskildringar. Vasa.

Anita Söderlind (2006). ”I Österbotten känner jag mig hel”. Några finlandssvenskars syn på språk och identitet. Huddinge.

Ann-Mari Ivars (2000). Colorado Avenue. Österbottnisk dialekt som språklig källa till en skönlitterär berättelse. I: Dialekter och folkminnen / [redigerad av Lennart Elmevik]. Uppsala. S. 137-143.

Ann-Marie Ivars (1988). Närpesdialekten på 1980-talet. Helsingfors. (Studier i nordisk filologi ; 70) (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 552).

Ann-Marie Ivars (1996). Stad och bygd. Finlandssvenska stadsmål i ett regionalt och socialt perspektiv. Helsingfors. (Folkmålsstudier ; 37).

Ann-Marie Ivars (1997). Svenska stadsmål i Finland. I: Nordisk dialektologkonferens (5 : Sigtuna : 1994). Nordiska dialektstudier / utgivna av Maj Reinhammar. (Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet genom Dialektenheten i Uppsala. Ser. A ; 27). S. 173-178.

Ann-Marie Ivars (2000). Fraser och idiom i regionala varianter av finlandssvenskt ungdomsspråk. I: Folkmålsstudier 39. Helsingfors. 

Ann-Marie Ivars (2002). Vad säger dialekterna om bebyggelsehistorien? I: När kom svenskarna till Finland?. Helsingfors. S. 81-98.

Ann-Marie Ivars (2003). Lämna - en provinsialism och dess syntax. I: Boken om våra modersmål. Festskrift till Mikael Reuter på hans 60-årsdag 17 maj 2003. Red. av Ann-Marie Ivars et al. Esbo.

Ann-Marie Ivars (2005). Sydösterbottnisk nominalfrassyntax. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv ; 2005). S. 73-93.

Ann-Marie Ivars (2010). Sydösterbottnisk syntax. (Studier i nordisk filologi 84.) 

Anna Greggas Bäckström (2007). ”Ja bare skrivar som e låter”. I: Västerbotten 2007:1. S. 62-68.

Anna Greggas Bäckström (2011). ”Ja bare skrivar som e låter”. En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms. Umeå Universitet. Diss.

Anton Karsten (1891). Kökarsmålet. Ljud- och formlära. Helsingfors. Diss.

Axel Olof Freudenthal (1878). Ueber den Närpesdialect. Helsingfors. Diss.

Barbro Wiik (2002). Studier i de österbottniska dialekternas fonologi och morfologi. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 642) (Studier i nordisk filologi ; 80). Diss.

Barbro Wiik (1997). Synen på dialekt i 1994 års finländska läroplan. I: Nordisk dialektologkonferens (5 : Sigtuna : 1994). Nordiska dialektstudier / utgivna av Maj Reinhammar. Uppsala. (Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet genom Dialektenheten i Uppsala. Ser. A ; 27). S. 333-339.

Bengt Hesselman (1902). Stafvelseförlängning och vokalkvalitet. Undersökning i nordisk ljudhistoria. Uppsala.

Bengt Loman (1980). Om språkformen i Jac. Ahrenbergs ”Samlade berättelser”. I: Studier i nordisk filologi. Bd 62 / [red. av Olav Ahlbäck ...]. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 490). S. 177-192.

Bengt Packalén (1995). Språk och identitet. I: Ordbruk. Stockholm. S. 162-170.

Björn Pettersson (1978–1979). Spridda studier i svenska, särskilt finlandssvenska. 2 vol. Tammerfors. (Skrifter / utgivna av Institutionen för filologi II vid Tammerfors universitet).

Bodil Ginström (1998). Mitä laki sanoo kielellististä oikeuksista. Helsingfors.

Bror Åkerblom (1940). Kvevlaxmålet i dess förhållande till granndialekterna. En språkgeografisk och bebyggelsehistorisk undersökning av folkmål i mellersta Österbotten. Helsingfors. Diss.

Caroline Sandström (1997). Grammatisk genus i nyländska dialekter. I: Nordisk dialektologkonferens (5 : Sigtuna : 1994). Nordiska dialektstudier / utgivna av Maj Reinhammar. Uppsala. (Skrifter / utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet genom Dialektenheten i Uppsala. Ser. A ; 27). S. 263-272.

Caroline Sandström (1997). Från dånafjåka till hormonstav. Tvetydigheter och ordlekar på dialekt. I: Ord och några visor / redigerade av Marianne Blomqvist, under medverkan av Maria Fremer .... Helsingfors. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B ; 18). S. 262-267.

Caroline Sandström (2005). Hon, han eller den? Pronomenbruket för feminina inanimata korrelat i Liljendaldialekten 1964-2004. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. 

Camilla Wide och Benjamin Lyngfelt (red.) (2009). Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Sriftspråk, samtal och dialekter. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 716).

Caroline Sandström (1996). Pronomenen he och han i Pyttisdialekten. I: Kielen kannoilla, Kotomaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. Red. Ritva Liisa Pitkänen, Helena Suni & Satu Tanner. Helsingfors.

Camilla Wide (2011). Proximala demonstrativa pronomen i finlandssvenska dialekter.  I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Caroline Sandström (2000). The changing system of grammatical gender in the Swedish dialects of Nyland, Finland. I:Gender in grammar and cognition / edited by Barbara Unterbeck (Part I) and Matti Rissanen, Terttu Nevalainen and Mirja Saari (Part II). Berlin. (Trends in linguistics. Studies and monographs ; 124). S. 793-806.

Christer Laurén (1983). Canadian French and Finland Swedish. Minority languages with outside standards, regionalisms, and adstrata. Québec. (Publication / Centre international de recherche sur le bilinguisme. B ; 122).

Christer Laurén (1985). Normer för finlandssvenskan. Från Freudenthal till 1970-tal. Helsingfors.

Clas Zilliacus (2001). Modersmålets och hembygdens sånger. I: Nyhetens obehag. S. 107-116.

Daniel Andersson, 2017. Ordspråk som kulturhistoriskt källmaterial. En diskussion med exempel från Västerbotten och Österbotten. I: Edlund & Nordman (red.) 2017. S. 102–112.

Darling Forsas (red.) (2005). Östnyylensk lesanbok. Östnyländsk läsebok. Dialekter från östra Nyland / ett samarbete mellan dialektintresserade i Östra Nyland och Kuggomskolan. Lovisa.

De finlandssvenska dialekterna i forskning och funktion / utg. Av Bengt Loman (1981). Åbo. (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut ; 64).

”Drajiljor” från Sydösterbotten (1977). Närpes.

Ebba Selenius (1974). Helsingforssvensk ettordsaccentuering. Helsinki. (Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen julkaisuja ; 26).

Ebba Selenius (1972) Västnyländsk ordaccent. Helsingfors. (Studier i nordisk filologi ; 59) (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 451). Diss.

Eija Aho (2010). Om tonala drag i dialekterna i Åboland. I: Folkmålsstudier 48.

Erik Allard & Christian Starck (1981). Språkgränser och samhällsstruktur. Finlandssvenskarna i ett jämförande perspektiv. Stockholm.

Erik Allard & Karl Johan Miemois (1981). The swedish speaking minority in Finland / by Erik Allard and Karl Johan Miemois. 2., rev. ed. Helsinki. (Research reports / Research Group for Comparative Sociology, University of Helsinki ; 24).

Erik Allardt (2000). Svenskan på stan. En attitydundersökning. Helsingfors (Finlandssvensk rapport ; 39).

Eskil Hummelstedt (1939). Östsvenska verbstudier. Morfologisk-semologisk undersökning. Inkoativa verb på -na och verb med k-, l-, r-, s-, eller t-suffix i Närpes-målet. Helsingfors. Diss.

Eva Sundberg (1993). Dialekten i Ålands nordöstra skärgård. Ålands högskola. Mariehamn.

Finländska bidrag till svensk språk- och folklifsforskning / utgifna af Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors (1894). Helsingfors.

Finländska eterspråksstudier / [utg. av] Åke Hansson (1978). Uleåborg. (Forskningsrapporter / utgivna av Institutionen för nordisk filologi vid Uleåborgs universitet ; 2).

Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi (1933–). Helsingfors.

Frank Horn (red.) (1996). Svenska språkets ställning i Finland och finska språkets ställning i Sverige. Rovaniemi. (Juridica Lapponica ; 14).

Greta Jansson & Maja Granvik (red.) (1978). Fransas bildena. Korpo.

Gudrun Lundström (1939). Studier i nyländsk syntax. Stockholm. (Svenska landsmål och svenskt folkliv. B ; 38). Diss.

Gunilla Harling-Kranck (2000). Förstår österbottningar och nylänningar varandra? Om accepterandet och igenkännandet av provinsialismer och dialektord. I: Folkmålsstudier 39. Helsingfors. 

Gösta Holm (1980). Monoftongeringens kronologi och de finlandssvenska folkmålen. I: Festskrift till Carl-Eric Thors 8.6.

Hans Landqvist (1997). Memma, semlor och örfilar. Är finlandssvenska ett eget språk? I: Vad menar dom egentligen? / [redigerad av Kerstin Norén ...]. Göteborg. (Humanistdag-boken ; 10). S. 157-164.

Helena Palmén, Caroline Sandström & Jan-Ola Östman (2008). Dialekt i östra Nyland. Fältarbetet i Liljendal med omnejd / . Helsingfors. (Nordica Helsingiensia ; 14) (Dialektforskning ; 1).

Helena Solstrand (1974). Ordindex till J. L. Runebergs lyrik. Helsingfors. (Meddelanden från Arkivet för litterär svenska ; 1).

Helge Sandøy (2003). Dialektvariasjonen i Österbotten. Ei drøfting av Barbro Wiiks doktorsavhandling. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2003. S. 75-88.

Hugo Bergroth & Björn Pettersson (1968). Finlandssvenska. Handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift. 9., omarb. uppl. Helsingfors.

Hugo Bergroth (1912). Etthundra i det finländsk-svenska skriftspråket, särskilt tidningsspråket, förekommande provinsialismer jämte deras motsvarigheter i högsvenskan. Helsingfors.

Hugo Bergroth (1992). Finlandssvenska. Handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift. Faks.-uppl. Helsingfors.

Hugo Bergroth (1924). Svensk uttalslära. Med särskilt beaktande av skiljaktigheterna mellan det finländska och det högsvenska ljudskicket. Till undervisningens tjänst och för självstudium. Helsingfors.

Ilse Lehiste (1997). Cross-linguistic comparison of prosodic patterns in Finnish, Finland Swedish, and Stockholm Swedish. I: Language and its ecology / edited by Stig Eliasson, Ernst Håkon Jahr. Berlin. (Trends in linguistics. Studies and monographs ; 100). S. 367-377.

Irma Sorvali (1992). Bakom kulisserna. Språkliga och icke-språkliga studier. Uleåborg. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs universitet. Serie B. Forskningsrapporter ; 16).

Irma Sorvali (1992). Bouppteckningar i en savolaxisk släkt i början av 1800-talet. Uleåborg.

Irma Sorvali (utg.) (1987). Om svenskan i Uleåborg. Uleåborg.(Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs universitet. Serie C, Uppsatser ; 4).

Irma Sorvali & Paula Rossi (red.) (2002). Svenskan i Finland 7. Föredrag vid sjunde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland. Uleåborg 19-20.4. 2002. Oulu. (Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora ; 49).

Ivar Nordlund (red.) (1978). Katalog över Folkkultursarkivets och Folkmålskommissionens samlingar. SLS 1-1000, FMK 1-230. Helsingfors. (Meddelanden från Folkkultursarkivet) (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 481).

Jan Lindström (red.) (2008). Svenskan i Finland 10. Föredrag vid tionde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Helsingfors och Esbo den 13-14 oktober 2006. Helsingfors. (Nordica Helsingiensia ; 11).

Janne Thurman (1898). Pargasmålet. Ljud- och formlära. Helsingfors. Diss.

Johannes Klockars (1933). Malaksmålets ljud- och formlära. Efter författarens död utgiven av T. E. Karsten. I: Folkmålsstudier. Årgång 1.

Kari Leinonen (1981). Om finlandssvenskt s, tje och sje. Jyväskylä. (Jyväskylän yliopiston Pohjoismaisten kielten laitoksen julkaisuja ; 2).

Karl Axel Holmberg (1986). Mål och bygd i Sideby. Stockholm.

Karl Johan Miemois (1980). Språk, struktur och service.
Undersökningar av finlandssvenska predikament. Helsingfors. (Svenska social- och kommunalhögskolans skriftserie ; 1980:4). Diss.

Karl Johan Hagfors (1891). Gamlakarlebymålet. Ljud- och formlära samt språkprov. Helsingfors. Diss.

Kerstin Kåll (1996). ”Hon åt med långa tänder”. Finlandssvenska språkligheter. I:Resa till Norden. (Bygd och natur (Årsbok) ; 1996). S. 97-105.

Kerstin Tevajärvi (1982). Intonation in Finland-Swedish: Word and sentence stress in the Helsinki dialect. I: Working Papers 22. Lund.

Krister Ståhlberg (red.) (1995). Finlandssvensk identitet och kultur. Åbo. (Rapport / Forskniningsprojektet ”Finlandssvenska kulturindikatorer ; 5) (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo akademi ; 441).

Kristina Dufholm (1998). Finlands tvåspråkighet. Lag och övervakning. Helsingfors. (Finlandssvensk rapport ; 38).

Kristina Nikula (red.) (2005). Svenskan i Finland 8. Tammerfors.(Nordistica Tamperensia. A ; 5).

Kjell Herberts (1988). ”Detta svensktalande bättre folk – ”. En dokumenterande innehållsanalys av språkdebatter i finsk huvudstadspress under åren 1984-1988. Vasa. (Forskningsrapporter / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning ; 7).

Kjell Herberts (1979-1981). Vasasvenskarna. 3 vol. Åbo.

Kristina Nikula & Antti J. Pitkänen (red.) (1990). Svenskan i Finland. Seminariet i Tammerfors 12-13 okt. 1989. Tammerfors. (Skrifter / utgivna av Institutionen för filologi II vid Tammerfors universitet ; 14).

Kristina Nikula (1979). Dialektal väderleksterminologi. Ordfältsstudier i Närpes. Uppsala. (Studia philologiae Scandinavicae Upsaliensia ; 15). Diss.

Kristina Nikula (1988). Finlandssvenska – vad är det? I: Svenskans beskrivning 16. Vol. 2. S. 370-385.

Kristina Nikula (1991). Finlandssvenskan och dialekterna. I: Stilistik och finlandssvenska. En samling artiklar tillägnade Birger Liljestrand den 25 juni 1991. (Nordsvenska. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet 8.) Umeå.

Kristina Nikula (1988). Om närpesdialekten. Språket i kommunfullmäktige och ordspråk och talesätt. Närpes.

Kristina Nikula (2011). Om lömska vänner i finlandssvensk dialekt. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Kurt Zilliacus (1992). Åboländska. Helsingfors. (Föreningen Konstsamfundets publikationsserie ; 12).

Lars Nyström (1988). Bidrag till finlandssvensk sälfångstterminologi. Redskapstermer samt termer hörande till beredning av sälskinn och sältran. Umeå. (Miscellaneous publications / Center for Arctic Cultural Research, Umeå University ; 5).

Lars Huldén (1957–1959). Verbböjning i Österbottens svenska folkmål. 2 vol. Helsingfors.

Lars Huldén (1986). Lars Huldén. Festskrift 5.2.1986. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 530).

Lars Huldén (1997). Genitiven och dess förvandlingar. I: Nordisk dialektologkonferens (5 : Sigtuna : 1994). Nordiska dialektstudier / utgivna av Maj Reinhammar. Uppsala. S. 161-172.

Lars Huldén (red.) (1984). Festskrift till Åke Granlund 28.4.1984. Helsingfors. (Studier i nordisk filologi ; 65) (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 517).

Lars Huldén (2000). Hur jag översatte julevangeliet till mitt modersmål. I: Dialekter och folkminnen / [redigerad av Lennart Elmevik]. Uppsala. S. 129-135.

Lars Huldén (2011). Diftongering av gammalt långt o i finlandssvenska dialekter. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Lars Huldén (1996). Österbottnisk negationslära. I:Mål i sikte / [Maj Reinhammar (huvudred.) ...]. Uppsala. S. 175-186.

Leif Nyholm & Mikael Reuter (1973). Grov transkription. Förslag och synpunkter med hänsyn till finlandssvenskan ; Om urvalet av informanter för Nordicas talspråksamlingar. Helsingfors. (Meddelanden från Institutionen för nordisk filologi, Helsingfors universitet. Serie B ; 1).

Lars Nyström (2000). Alg, pytare och skridstång. Sälfångstens och säljaktens terminologi i finlandssvenska folkmål. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 623). Diss.

Leif Nyholm (1976). Formväxling i helsingforssvenskan. En studie i intervjuspråk. Uppsala. (Rapport / Forskningskommittén i Uppsala för modern svenska, FUMS ; 44).

Leif Nyholm (1984). Helsingforssvenska. Tre studier i talspråk. Helsingfors. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie A ; 3). Diss.

Leif Nyholm (1984). Svenska stadsmål i Helsingfors. Helsingfors. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B ; 8).

Lena Björklund & Jan Lindberg (1991). Översättning – av kärlek till svenskan. Helsingfors. (Finlandssvensk rapport ; 17).

Maj-Len Rönkä (1988). Bottniska ord- och sakgeografi. I: Det maritima kulturlandskapet kring Bottenviken. Artiklar och studier från Bottenviksprojektet. S. 151-166.

Maj-Len Rönkä (1993). Termer för slåtter- och skörderedskap. Finlandssvensk ordgeografi i nordiskt perspektiv. Åbo. Diss.

Majsi Åhman (2005). Opp och hoppa, himlen är full av fioler!. Tusen och ett talesätt från Svenskfinland. Espoo.

Marianne Nordman (red.) (2001). Svenskan i Finland 6. Föredrag vid sjätte sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland. Vasa 22 - 23.9. 2000. Vasa. (Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja ; 75).

Marie-Charlotte Gullmets-Wik (2004). Backa och backe, glader och glad. Formväxling i talspråket i Jakobstad, Kristinestad, Ekenäs och Lovisa. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 674) (Studier i nordisk filologi ; 82).

Marika Tandefelt (1996). De ha blivi mycke nog svårare att tala svenska. I: Språk och stil 1992. Uppsala. S. 185-197.

Marika Tandefelt (1998). Swedish in Finland. I: Minority languages in Scandinavia, Britain and Ireland / edited by Ailbhe Ó Corráin and Séamus Mac Mathúna. Uppsala. (Studia Celtica Upsaliensia ; 3). S. 103-118.

Martin Gripenberg (1986). Valet av skolspråk. Helsingfors. (Publikationsserie / Nylands svenska landskapsförbund ; 7).

Marita Lönnfeldt & Marianne Lähde (1995). Håopa å rott. Västanfjärd.

Marita Lönnfeldt & Marianne Lähde (1994). Klifft å skoore. Kimito.

Max Engman & Henrik Stenius (red.) (1983). Svenskt i Finland 1. Studier i språk och nationalitet efter 1860. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 511).

Max Engman & Henrik Stenius (red.) (1984). Svenskt i Finland 2. Demografiska och socialhistoriska studier. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 519).

Mikael Reuter (1982). Kvantitet i helsingforssvenskan. Helsingfors.

Mikael Reuter (1992). Reuters rutor. Esbo.

Mikko Kuronen (2000). Vokaluttalets akustik i sverigesvenska, finlandssvenska och finska. Jyväskylä. (Studia philologica Jyväskyläensia ; 49). Diss.

Mikko Kuronen & Kari Leinonen (2010). Prosodin i frågeordsfrågor i finlandssvenskan. I: Svenskans beskrivning 30. Stockholm. 

Mirja Pinomaa (1971). Social variation i Helsingforssvenskans syntax. Lund. (Meddelanden från Avdelningen för tillämpad nordisk språkvetenskap vid Lunds universitet ; 6).

Mirja Saari (1996). Det mångfunktionella nu i helsingforssvenskan. I:Mål i sikte / [Maj Reinhammar (huvudred.) ...]. Uppsala. S. 311-320.

Mirja Saari (1975). Talsvenska. En sociolingvistisk studie över syntaktiska drag i intervjusvar. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 468). Diss.

Mirja Saari och Jan Lindström (red.) (1995). Svenskan i Finland 3. Föredrag vid tredje sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Helsingfors 14-15 oktober 1994. Helsingfors. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B ; 16) (SiF rapport ; 3).

Nina Svärd & Anders Eriksson (2002). Har Närpesdialekten ordaccent?  I: Svenskans beskrivning 25. Åbo.

Olav Ahlbäck (1946). Studier över substantivböjningen i Finlands svenska folkmål. Helsingfors. Diss.

Olav Ahlbäck (1971). Svenskan i Finland. 2. uppl. Stockholm. (Skrifter / utgivna av Nämnden för svensk språkvård ; 15).

Oskar Fredrik Hultman (1931). Efterlämnade skrifter 1. Behandlingen av palatalt -r i fornsvenskan. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 218).

Oskar Fredrik Hultman (1939). Efterlämnade skrifter 2. Föreläsningar över de östsvenska dialekterna. Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 274).

Oskar Fredrik Hultman (1894). De östsvenska dialekterna. Helsingfors.

Olav S Melin (1981). Svenskt i Finland. Helsingfors.

Pauliina Holmqvist & Mats Holmqvist (2004). Grundsprååtji. Kokkolanruotsi. Kokkola.

Ralf Saxén (1895). Finska lånord i östsvenska dialekter. Språkhistoriska studier. Helsingfors. Diss.

Ralf Svenblad (1991). Med åländska ord. Ur vardagsspråk och folkmål. Mariehamn.

Reinhold Enqvist (2007). Svenska språkets vandring i Finlands historia. Ett försök till en processbeskrivning kryddad med egna och andras reflexioner. Grankulla.

Ritva Liisa Pitkänen (1997). Strukturen i finska ägonamn. I: Nordiska samarbetskommittén för namnforskning. Symposium (23 : Svidja : 1995). Ägonamn - struktur och datering / redigerad av Gunilla Harling-Kranck. Uppsala. (NORNA-rapporter ; 63). S. 9-10.

Roger Broo & Christer Laurén (red.) (1978). Finlandssvenskan. Fakta och debatt. Helsingfors.

Saara Haapamäki (red.) (1997). Svenskan i Finland 4. Föredrag vid fjärde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Åbo 25-26 april 1997. Åbo. (SiF rapport ; 4) (Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo akademi ; 3).

SiF rapport / Svenskan i Finland (1990–). Tammerfors.

Siibooan berettar. Bygdemål från Sideby, Skaftung och Ömossa i Österbotten / [utgivet] av Karl Axel Holmberg. Stockholm.

Solveig Strömman (1997). ”Ge mig en kalvo och några liuskor!” Svenska och finska på arbetsplatser i Vasa. Vasa. (Skrifter / utgivna av Svensk-österbottniska samfundet ; 56) (Österbottnisk årsbok ; 1997).

Sonja Vidjeskog (1993). Vävterminologin i en österbottnisk dialekt – ett begreppsområde under utveckling. Åbo (Folkmålsstudier ; 34).

Stilistik och finlandssvenska. En samling artiklar tillägnade Birger Liljestrand den 25 juni 1991 (1991). Umeå. (Nordsvenska ; 8).

Struktur och variation. Festskrift till Bengt Loman 7.8.1983 (1983). Åbo. (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut ; 85).

Sven-Erik Hansén (1986). Boken om vårt modersmål. Helsingfors.

Sven-Erik Hansén & Christer Laurén (red.) (1992). Finlandssvenskans framtid. Rapport från en språkvårdskonferens i Vasa den 4 och 5 maj 1992. Vasa. (Skrifter / utgivna av svensk-österbottniska samfundet ; 48).

Svenska språket i Finland och i Amerika (1891–1918). Stockholm.

Svenskan i Finland 2. Seminariet i Jyväskylä 6-7 nov. 1992 / Veikko Muittari & Matti Rahkonen (red.). Jyväskylä, 1993. (SiF rapport ; 2) (Jyväskylän yliopiston Pohjoismaisten kielten laitoksen julkaisuja ; 9).

Svenskan i Finland 5. Föredrag vid femte sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland : Joensuu 7-8.5.1999 / redigerade av Kyllikki Keski-Raasakka och Pirjo Söderholm. Joensuu, 2000. (SiF rapport ; 5).

Så talar vi svenska i Finland. 12 radioprogram à 20 minuter och ett studiehäfte / utg.: Oy Yleisradio Ab (1981). Helsingfors.

Therese Leinonen & Marika Tandefelt (2000) Svenskan i Finland – ett språk i kläm? Unga finlandssvenskars modersmål. Helsingfors. (Forskningsrapporter / Svenska handelshögskolan ; 50).

Trettondagsseminarium ”Svenska i Finland”. Hanaholmens kulturcentrum 6-7 januari 1989 (1989). Helsingfors. (Seminarierapport / Nordiska språk- och informationscentret ; 27).

Ulla Pedersen, Carita Rosenberg-Wolff & Irma Uddström (1996). ”Va va de du sa?” Blåa boken. Helsingfors.

Valdemar Langlet (1930). Säregenheter i finländsk tidningssvenska. En undersökning, verkställd på uppdrag av Finlands svenska publicistförbund. Helsingfors.

Veikko Muittari & Matti Rahkonen (red.) (2006). Svenskan i Finland 9. Jyväskylä. (Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen julkaisuja ; 1).

Vilhelm Eliel Viktorinus Wessman (1936–1938). De finlandssvenska dialekternas labiala vokaler. 2 vol. Helsingfors.

Vilhelm Eliel Viktorinus Wessman (1937). Växlingen i ~ e, ä i de finlandssvenska dialekterna framför kort konsonant + a och framför kort slutljudande konsonant. I: Folkmålsstudier 5. 

Vilhelm Eliel Viktorinus Wessman (1943). Ursprungligt kort vokal framför kort slutljudande konsonant i de finlands-svenska dialekterna. I: Folkmålsstudier 9.

Vilhelm Eliel Viktorinus Wessman (1945–50). Bidrag till kännedomen om de nyländska folkmålen med särskilt beaktande av sibbåmålet. I: Folkmålsstudier 11-14.

Vilhelm Eliel Viktorinus Wessman (1957). Främmande inflytelser i de finlandssvenska folkmålen 1. Finska inflytelser. Helsingfors. (Folkmålsstudier ; 17-18).

Viveca Rabb (2004). I vilken ordning försvinner genuskongruens? I: Svenskans beskrivning 26. Uppsala.

Viveca Rabb (2007). Genuskongruens på reträtt. Variation i nominalfrasen i Kvevlaxdialekten. Åbo.

Viveca Rabb (2011). Faktisk och upplevd användning av grammatiskt genus. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala. 

Viveca Ramstedt (2004). Från aftonskola till överhäng. Politiska ord och uttryck i Finland och Sverige. Helsingfors.

Våra språk i tid och rum / redigerade av Marianne Blomqvist, under medverkan av Mirja Saari och Peter Slotte (2001). Helsingfors. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B ; 21).

Vängåvan. Födelsedags- och namnsdagsbok (1994). Helsingfors.

Xenia Thorsiana. En vänskrift tillägnad Carl-Eric Thors på hans 60-årsdag den 8 juni 1980 / utg. av Mirja Saari och Helena Solstrand (1980). Helsingfors. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B ; 5).

Åländskt språk mellan öst och väst / [redaktionskommitté: Asger Albjerg…]. (1988). Mariehamn. (Ålands högskola ; 1988:1).

Inspelningar

Från Pyttis till Nedervetil. Tjugonio prov på dialekter i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten / utgivare: Gunilla Harling-Kranck (1998). Helsingfors. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 610).​

Uppdaterad 25 maj 2018