• Huvudmeny

Ångermanland

Översiktlig information om dialekterna i Ångermanland finns i Svensk uppslagsbok, Nationalencyklopedin och Norrländsk uppslagsbok. Under uppslagsordet Ångermanland behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt. 

Centrala eller översiktliga arbeten

Geijer, Herman, 1924: Ångermanlands folkmål. I: Sverige. 6. Stockholm.

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.

Sidenbladh, Karl, 1867: Allmogemålet i norra Ångermanland. Uppsala. (Huvuddelen av arbetet består av en ordlista, men ljud- och formlära finns också. Se vidare Nordlander 1883 nedan.)

Ordböcker och ordlistor

Dialektord, ordspråk, härmelser från Viksjö. Sammanställd av Sten Nylund. Härnösand 2005.

Eriksson, Ulrik, 1971-1974: Det gamla fjällsjömålet. [1]-4. I: Fjällsjö krönika 1970-1973.

Lundin, Paul, 1982: Sanningar och sägner i Ådalsliden. (Ådalslidens hembygdsbok 2.) [Ådalsliden.] (Med avsnittet »Några dialektala ord på Lia-målet».)

Mårtensson, Hugo, 1996: Ord och uttryck på bodumsmål. Bölen & Backe.

Nilsson, Mauritz, 1971: En dialekt i utdöende. I: Ullångers kommun. Ullånger och Vibyggerå socknar. [Ullånger & Vibyggerå.] (Ordlista över målet i de två socknarna.)

Nordlander, Johan, 1933: Ordbok över multråmålet. Stockholm.

Olsson, Herman, [1991]: Bygdemål. Upptecknade ord och uttryck på den dialekt som är bruklig i Anundsjö och delar av Björna. [Kubbe.]

Stigsjöola. Ordlista på Stigsjömålet. 1999. [Risnäs.]

Söderström, Sven, 1994: Arnäsmålet. Ordbok över en ångermanländsk dialekt. På grundval av Ella Odstedts samlingar. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala A:23.) Uppsala. (Innehåller också en kortare formlära.)

Lindberg, Harald & Alf-Göran, 1991: Vitvattsmåle – en Bjurholmsdialekt. Bjurholm.

Övriga arbeten

Bergfors, Georg, 1964: Tänk, om rockhuvudet kunde tala! I: Ångermanland 9. (Om linhantering och därmed tillhörande ord.)

Bergfors, Georg, 1967: Något om landsmålets uttrycksmöjligheter. I: Ångermanland 10.

Bergfors, Georg, 1968: Ordpar på ångermanländskt landsmål. I: Fjällsjö krönika 1967.

Bergfors, Georg, 1969: Ångermanländska ord för ljud. I: Ångermanland 11.

Bergfors, Georg, 1972: Prefixet o- i en ångermanländsk dialekt. I: Ångermanland 12.

Bucht, Torsten, 1924: Äldre ù ock ò i kort stavelse i mellersta Norrland. Stockholm.

Bucht, Torsten, 1947: Ett ångermanländskt växtnamn. I: Ångermanland 4.

Bucht, Torsten, 1962: Språket i Härnösand. (Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård [num.: Skrifter utg. av Svenska språknämnden] 25. svenskt riksspråk i regionala skiftningar 3.) Stockholm. [Också tryckt 1970.]

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1984: Skuleskogen – en dialektgeografisk barriär? I: Studier i nordisk filologi 65. Helsingfors.

Eaker, Birgit, 2000: Med rötterna i Ångermanland. I: Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000. Uppsala. (Omhandlar sammansättningarna pärfösa och pärflus, pärflusa.)

Flodell, Gunvor, 1998: 'Det lilla språket' som gränsmarkör. Rapport från en pilotundersökning i Bjurholm, Västerbotten. I: Mål i norr. Två artiklar om nutida dialektförhållanden i norra Sverige. Umeå.

Flodell, Gunvor, 2000: Dialekt i gränszon. En pilotundersökning i Bjurholm, Västerbotten. I: Studier i svensk språkhistoria 5. Umeå.

Fors, Harald, 1986: Bjurholmsdialekter – en sammanställning av material ur Ström å grannbya: Lillarmsjöbygden – släkten och kultur. Bjurholm.

Nordlander, Johan, 1883: Anmärkningar ock rättelser till Allmogemålet i norra Ångermanland. Akad. afhandling af dr Karl Sidenbladh. Uppsala 1867. (I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2.)

Nylander, Erik O., [1961]: Släkten och hembygden. Bromma. (Innehåller ett avsnitt - inkl. en kortare ordlista - om björnamål.)

Reinhammar, Maj, 2006: Ångermanländska mål och minnen. I: Livsvandringar – berättelser från förr. (Arkiv i Norrland. Skriftserie utgiven av Landsarkivet i Härnösand, 22.) Härnösand.

Zetterholm, D. O., 1941: Ångermanländska dialektsamlingar. I: Ångermanland [2]. Årsbok 1940-1941. (Översikt över vad som vid tiden för uppsatsens publicering fanns insamlat av ångermanländsk dialekt.)

Uppdaterad 25 mars 2014