• Huvudmeny

Bohuslän

Översiktlig information om dialekterna i Bohuslän finns i Svensk uppslagsbok och Nationalencyklopedin. Under uppslagsordet Bohuslän behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt.

Centrala eller översiktliga arbeten

Falck-Kjällquist, Birgit, 1996: Bohusläns dialekter och ortnamn. I: Bohuslän. Stockholm.

Kvillerud, Reinert, 1999: Bohuslänska: Språkprov med kommentar. Göteborg.

Lindroth, Hjalmar, 1920: Gränserna och skiljaktigheterna mellan sydbohuslänska och nordbohuslänska. Göteborg.

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.

Ordböcker och ordlistor

Abrahamson, Erik, 1952: Skogsbrukets och bränsleförsörjningens ordförråd i sydbohusländska dialekter. I: Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 9.

Dialekt i Sotenäs, 2000. Utarbetad av Sotenäs dialektgrupp. Munkedal.

Dialekt i Tanum, 1984. (Tanums Kulturnämnds skriftserie. Nr 3.) Tanumshede.

Landeberg, Ehr, 1922: Gamla ord och benämningar i Stångenäs härad. I: Vikarvet.

Lunnås Andresen, Margit, 1986: Så talade vi på Koster.

Nilén, Nils, 1879: Ordbok öfver allmogemålet i Sörbygden. Stockholm

Nilsson, Bertil & Axelsson, Josef, 1999: Så sa di fôr: bygdemål i Solberga och södra Bohuslän. Kode.

Zackrisson, Maj, 1997: Dialektord och talesätt från Käringön.

Övriga arbeten

Abrahamson, Erik, 1930: En oflióst-typ i sydbohuslänska mål. I: Nysvenska studier. 10:e årg. Uppsala.

Björseth, Bertil, 1946: Dialekt och riksspråk i en bohuslänsk socken. Diss. Göteborg.

Busck, Frans, 1894: Bohuslänska folkmålsdikter från slutet av 1700- och början av 1800-talen. I: Svenska Landsmål. Bd XIII.7.

Dialekt i Bro och Brastad, 1993. Utarbetad av Stångenäs hembygdsförening. Munkedal.

Ekenvall, Verner, 1959: En bohuslänsk bröllopsdikt på dialekt från 1778. Utg. med kommentarer. I: Svenska Landsmål 1959.

Ernby, Birgitta, 1985: Bohuslänska fisknamn. Diss. Göteborg.

Ernby, Birgitta, 1994: Suffixet -vulen i bohuslänska dialekter. I: Spår av odling. Festskrift till Hugo Karlsson. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 19. Göteborg.

Ernby, Birgitta, 1997: Tonaccenten i bohuslänska dialekter. I:Nordiska dialektstudier. Uppsala.

Grøtvedt, Per Nyquist, 1939: Den språklige sammenheng mellem sørøstnorske og båhuslenske mål. I: Maal og minne 1939.

Janzén, Assar, 1934: Lite bohuslänsk språkgeografi. I: Skrifter utgivna av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola 5.

Janzén, Assar, 1936: Studier över substantivet i bohuslänskan. Diss. Göteborg.

Janzén, Assar, 1933: Vokalassimilationer och yngre u-omljud i bohuslänska dialekter.

Johansson, Karl G, 1999: Medeltidens europeiska lingua franca och bohuslänsk dialekt. I: Europa. Göteborg.

Johansson, Karl G., 1999: Att fiska i grumligt vatten - bohuslänsk dialekt i medeltida brevmaterial. I: Från dataskärm och forskarpärm. Språkliga studier tillägnade Birgitta Ernby i juni 1999. Göteborg.

Johansson, Karl G., 2000: Den bohuslänska dialekten – fornsvenska eller gammalnorsk? I: Studier i svensk språkhistoria 5. Utgivna av Lars-Erik Edlund. Umeå.

Johansson, Uno, 1983: ”Lihôltarn” berättar: bygdemål.

Karolén, Rita, 1980: O-vér å smegevurna: dikter på ömål.

Kvillerud, Reinert, 1983: Skällsord i Bohuslän. I: Språk och tradition. Festskrift till Sven Benson. Uppsala.

Lindberg, Karl Hilmer, 1906: Skeemålets ljudlära. Diss. Göteborg.

Nilén, Nils Fredrik, 1877: Prof på allmogemål och folkvisor från Sörbygden. Stockholm.

Paulsson, Kerstin, 1995: Sydbohuslänska växtnamn: dialektala växtnamn från Hålta socken presenterade i sitt kultursammanhang.

Ralph, Bo, 1999: Bohuslänska skärner över skön. I: Från dataskärm och forskarpärm. Språkliga studier tillägnade Birgitta Ernby i juni 1999. Göteborg. 

Uppdaterad 16 april 2014