• Huvudmeny

Dalarna

Översiktlig information om dialekterna i Dalarna finns i Svensk uppslagsbok och Nationalencyklopedin. Under uppslagsordet Dalarna behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt.

Centrala eller översiktliga arbeten

Björklund, Stig, 1988: Något om övre dalmålens historia, regionala utveckling och utforskande. I: Dialekten – hinder eller resurs. Dalarnas hembygdsbok 1988.

Envall, Petrus, 1930: Dala-Bergslagsmålet. Dialekthistorisk ock dialektgeografisk översikt. Uppsala. (Även tryckt som Svenska landsmål och svenskt folkliv B47.)

Envall, Petrus, 1981: Enviken-Svärdsjömålets formlära. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1980.

Levander, Lars, 1925-1928: Dalmålet. Beskrivning och historia. 1-2. Uppsala.

Noreen, Adolf, 1881: Dalmålet. 1. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 4:1.)

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.

Ordböcker och ordlistor

Andersson, Margit & Danielsson, Suzanne, 1999: Färdär från Soldn. Spår från Sollerön. En ordbok på soldmål. Sollerön.

Ask, B., 2000: Våmhus: ordlista: svenska-våmhusmål jämte kortfattad grammatik samt våmhusmål-svenska: ett urval grundformer. Våmhus.

Erikson, Arne H., 2008: Go' sup ... ord men inga visor på idremål. 2., [utök.] uppl. Saltsjö-Boo. (Jfr På Idremål nedan.)

Flomål-svenska: svenska-flomål. Sammanställt av Karin Eivinsson. 2010.

Holmkvist, Erik, 1941: Bergslagens gruvspråk. Uppsala. (Innehåller ord från Falun och Grängesberg.)

Holmkvist, Erik, 1945: Bergslagens hyttspråk. Uppsala. (Innehåller ord från Falun och Grängesberg.)

Magnevill, A., 1913: Bjursåsmålets ordförråd. (Svenska landsmål och svenskt folkliv B:10.) [Faksimilutgåva Bjursås 1978.]

Malungsmål från A till Ô. Liten uppslagsbok. Utg. av Talô Mâlungsmål. 2006.

Noreen, Adolf, 1882: Dalmålet. 2. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 4:2.)

Ohlsén, K. & Olander, E., 2010: Orsaord: en orsamålsordbok. Mora.

Ol-listë frå särn'mål tâ svenskë. Skrevven uttå Särn-fôlk. Ordlista från särnamål till svenska. Skriven av särnabor. U.å. U.o.

Orda-längd över järnamålet. [1999.] [Järna.]

Ordbok över folkmålen i övre Dalarna. 1-. 1961-. [Numera:] Skrifter utgivna av Institutet för språk och folkminnen. Serie D: 1. Uppsala.

Ordbok över Rättviksmålet. 1998. [Rättvik.]

På Idremål. Dialektordlista i text och ljud. Sammanställd, översatt och intalad av Arne H. Erikson. Saltsjö-Boo. 2008. (Jämför Erikson 2008 ovan.)

Sjöberg, Herbert, 1992: Gagnefsmålet. Stockholm.

Steensland, Lars, 2006: Liten älvdalsk-svensk och svensk-älvdalsk ordbok. Andra uppl. Älvdalen.

Särnmål. Särna Fornminnesförening och Föreningen Särna Skogsmuseum. Mjölby. 2010.

Wennberg, Karin, 2007: Wenjad. En ordbok. Orsa.

Wennerholm, John, 1994: Ordbok över Leksandsmål. Leksand.

Övriga arbeten

Andersson, M. & Danielsson, S., 2004: Skatter ur en gammal ordsamling: ett föredrag om Sollerömålet i Solleröboden Rossberg. I: Vår språkliga spännvidd. Red. Andreas Östborn.

Bannbers, Ola, [1926]: Malungs skinnarmål. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 4:5.)

Bergfors, Erik Olof, 1961: Tilljämning a>å i dalmål. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 10.) Uppsala.

Bergfors, Erik Olof, 1981: Siljansnäsmålet. Några huvuddrag. I: En bok om Siljansnäs. Uppsala.

Bergfors, Erik Olof, 1985: Språkanvändning och språkliga attityder i grundskolan i övre Dalarna. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1984.

Bergfors, Erik Olof, 1989: Ett litet prov på nordligt leksandsmål. I: Mål och minnen. Vänskrift till Sven Söderström 1988 från arbetskamraterna på ULMA. Red. Lars Bleckert & Maj Reinhammar. Uppsala.

Bergfors, Erik Olof, 1994: Övredalska dialektdrag. I: Dialektkontakt, språkkontakt och språkförändring i Norden. Föredrag från ett forskarsymposium. Red. Ulla-Britt Kotsinas & John Helgander. (MINS 40.) Stockholm.

Bergfors, Erik Olof, 1996: Tilljämningen a>ä i dalmål och dalabergslagsmål. I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala.

Bihl, Björn, 1997: Ett dialektalt signalement. I: Från Nastastenen till Nerikes Allehanda. (Språkminnet I. Skriftserie 63.) Örebro. (Om ovansiljansmål.)

Björk, And., 1910: Orsa-mål. Anteckningar. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1910. (Text på orsamål.)

Björklund, Stig, 1956: Älvdalsmålet i Andréas Johannis Prytz' Comoedia om konung Gustaf Then Första 1622. Uppsala.

Björklund, Stig, 1958: Gammalt och nytt i älvdalsmålet. I: Älvdalens sockens historia. 5. Stockholm.

Björklund, Stig, 1959: Rättviksmålets huvuddrag. I: Rättvik. 3. [Rättvik.]

Björklund, Stig, 1962: Åhlmålet. En gränsdialekt mellan övre dalmål och dalabergslagsmål. I: Bidrag till Åhls sockens historia. 3. Insjön.

Björklund, Stig, 1964: Demonstrativpronomen av särskilt intresse i dalmålet. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1963.

Björklund, Stig, 1976: Malungsmål och skinnarmål i språkprov. I: Malung. Ur en sockens historia. 3. Malung. [Med grammofonskiva innehållande prov på malungs- och skinnarmål.]

Björklund, Stig, 1989: Om röjning, råd och rådning i övre dalmål, en kontrollstudie för Dalmålsordboken. I: Mål och minnen. Vänskrift till Sven Söderström 1988 från arbetskamraterna på ULMA. Red. Lars Bleckert & Maj Reinhammar. Uppsala.

Björklund, Stig, 1990: Något om övre dalmålens historia, regionala utveckling och utforskande. I: Dialekten – hinder eller resurs? Utg. Birgitta Dandanell. Dalarnas hembygdsbok 1988. Falun.

Björklund, Stig, 1991: Huvuddrag i Lima-Transtrands sockenmål. I: Lima och Transtrand. Ur två socknars historia. 3. Malung. [Med grammofonskiva innehållande prov på lima- och transtrandsmål.]

Björklund, Stig, 1994: Dalmålsstudier. Festskrift till Stig Björklund på 75-årsdagen den 19 februari 1994. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala A:24.) Uppsala.

Boëthius, Johannes, 1907: Oremålets ställning inom dalmålet. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1907.

Boëthius, Johannes, 1918: Orsamålet i Dalarna. Ljudlära. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 4:4.)

Bygdemål i Mora. Östnor och dess grannbyar Öna och Kråkberg. 1990. [Östnor.]

Dahl, Östen, 2005: Att sätta älvdalskan på kartan. Proceedings of the 1st Conference on Övdalian, Älvdalen, June 18th-19th, 2004.

Dahlgren, Elis: Norrhyttemål. Dokumentation av bygdemål från Norrhyttans by i Vikmanshyttan. [1-] 2. 1: 1984, 2: u.å. [Vikmanshyttan.]

Dahlgren, Elis, 1994: Nornmålet i södra Dalarna. En studie över en särpräglad dialekt bland dalabergslagsmålen så som den uppfattats av en tillfällig besökare från grannskapet. Vikmanshyttan.

Döhl, Inger, 1990: Täkt, vall och kya. Ord för inhägnade områden vid fäbodar i Övre Dalarna. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 26.) Uppsala.

Envall, Petrus, 1934: Falumålet - ett relativt ungt språk med spår av vikingatiden. I: Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu-Kuriren årg. 1931, 1932 och 1933. Falun.

Gagnér, Anders, 1952: Gagnefsmålet. I: Gagnef och Mockfjärd - en hembygdsbok. Kortfattad vägledning till vidgad kännedom om vår sockens natur och historia. [Gagnef.]

Garbacz, P., 2006: Verb Movement and Negation in Övdalian. I: Working Papers in Scandinavian Syntax 78.

Garbacz, P., 2008: Bisatsledföljden i älvdalska. I: Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren. (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 34.) Göteborg.

Garbacz, P., 2008: Negationens syntax i älvdalskan. I: Perspektiv på svenska språket och litteraturen. Kraków.

Garbacz, P., 2010: Word Order in Övdalian. A Study in Variation and Change. Diss. Lund.

Hansson, Eva, 1990: Mäss ik a we litn ’medan jag har varit liten’. Om ett avvikande bruk av perfektum i Orsamålet. I: Nysvenska studier 69.

Hedblom, Folke & Nyström, Gunnar: Från Älvdalen i Mellanvästern. I: Dalarnas hembygdsbok 1966.

Helgander, John, 1990: Dalmålen i ett samhälle i omvandling. I: Dialekten – hinder eller resurs? Utg. Birgitta Dandanell. Dalarnas hembygdsbok 1988. Falun.

Helgander, John, 1991: Ett fall av begynnande dialektdöd. I: Flerspråkighet i och utanför Norden. Föredrag från den Sjätte Nordiska Tvåspråkighetskonferensen 4-6.6 1990. Utg. Kjell Herberts & Christer Laurén. Vasa.

Helgander, John, 1994: Dalmålen i upplösning – bakgrund och förklaringsmodeller. I: Dialektkontakt, språkkontakt och språkförändring i Norden. Föredrag från ett forskarsymposium. Red. Ulla-Britt Kotsinas & John Helgander. (MINS 40.) Stockholm.

Helgander, John, 1996: En klassisk artikel i ny belysning. Lars Levanders »I vad mån kan ett bymål kallas enhetligt? (Undersökning rörande Åsenmålet i Älvdalen)». I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala.

Helgander, John, 1996: Mobilitet och språkförändring. Exemplet Övre Dalarna och det vidare perspektivet. (Sektionen för humaniora och beteendevetenskap, Högskolan Dalarna. Rapport 1996:3.) Falun.

Helgander, John, 1999: Dialektens utdöende. Om dialekternas sociala innebörd. I: Mora. Ur Mora, Sollerö, Venjans och Våmhus socknars historia. 3. Red. Täpp John-Erik Pettersson & Ove Karlsson. Mora.

Helgander, John, 2000: Älvdalsmål i förändring: den tonande dentala frikativan (dh) och dess ersättare. I: Folkmålsstudier 39. Helsingfors.

Helgander, John, 2004: Dalmålen från utbildning mot upplösning. Faktiskt beteende och attityder. I: Vår språkliga spännvidd. Red. Andreas Östborn.

Helgander, John, 2005: Komplexitet, förenkling och utjämning – några tankar kring förändringar i nutida älvdalsmål. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Uppsala.

Helgander, John, 2005: Älvdalsmål i förändring - några reflektioner kring en fallstudie. Proceedings of the 1st Conference on Övdalian, Älvdalen, June 18th-19th, 2004.

Hessling, Karin, 1953: Grytnäsmålet. I: Agaton Ericstam: Grytnäs socken. 2. [Grytnäs.]

Hosono, M., 2010: Why Object Shift does not exist in Övdalian. I: Working Papers in Scandinavian Syntax 86.

Hultgren, Sven O., 1983: Skola i dialektal miljö. Språkanvändning och språkliga attityder i övre Dalarna. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia philologiae Scandinavicae Upsaliensia 18.) Uppsala.

Kristoffersen, Gjert, 2005: Jamvektsaksent i Älvdalen og i Nord-Gudbrandsdal. Proceedings of the 1st Conference on Övdalian, Älvdalen, June 18th-19th, 2004.

Kristoffersen, Gjert, 2010: Fra jamvekt til etterleddstrykk og tonelag 3 : Kvantitetsomleggingen i Ovansiljan. I: Maal og minne. Utgitt av Bymålslaget. Red. Jon Gunnar Jørgensen, Lars S. Vikør. Oslo 2010.

Larsson i By, Carl, 1921: Språket. I: En dalasockens historia. By i Folkare härad. 1. Stockholm.

Levander, Lars, 1909: I vad mån kan ett bymål kallas enhetligt? (Undersökning rörande Åsenmålet i Älvdalen.) I: Språk och stil 9. Uppsala. (Se vidare Helgander 1996.)

Levander, Lars, 1909: Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning ock syntax. Stockholm.

Levander, Lars, 1920: Apokope i Älvdalsmålet. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1920.

Lindén, Bror, 1947: Dalska namn- och ordstudier gällande särskilt Mora tingslag och Österdalsområdet. Serieordnade smärre studier. (Svenska landsmål och svenskt folkliv B:49.)

Lindén, Bror, 1969: "Wur i Weni" å "Icker i Orsum" m.m. Nabohärm och grannbognabb inom Övre Österdalarna eller s. k. Ovansiljansbygden. I: Saga och sed 1968.

Lindén, Bror, 1976: I »Bjönsboden». En berättelse på dialekt från Nusnäs i Mora, efter grammofon nedtecknad och transkiberad samt översatt och kommenterad. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1975.

Melerska, Dorota, 2007: Älvdalska - jezyk czy dialekt? I: Acta Sueo-Polonica 14.

Melerska, Dorota, 2011: Oroväckande skakningar i Dalarna. Älvdalskan placering på Joshua Fishmans skala över hotade språk. I: Multiethnica 33.

Måsan, Sylvia, 2002: Det finns ju bara ett sollerömål i hela Sverige. I: Åter till Sollerön. Om kulturarv, folk och landsbygd. Red. Cecilia Hammarlund-Larsson, Bo Larsson & Annette Rosengren. Stockholm.

Nilsson, Gunvor, 2002: Dialekten – ett språk i förändring. Ett närstudium av Bysockensmålet. I: Från runtid till nutid – en hyllning till Per-Axel Wiktorsson. Örebro.

Nyström, Gunnar, 1983: Om maskulina substantiv på -l i älvdalsmålet. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1982.

Nyström, Gunnar, 1996: Två fonemsammanfall i dalmål - och två ordstudier. I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala.

Nyström, Gunnar, 2000: Språkhistorien och vår tids svenska dialekter. Nya rön om Älvdalsmålets fonologi och morfologi. I: Studier i svensk språkhistoria 5. Utgivna av Lars-Erik Edlund. Umeå.

Nyström, Gunnar, 2004: De språkliga kontrasternas landskap. Gamla innovationer och nya fornfynd i dalmål. I: Vår språkliga spännvidd. Red. Andreas Östborn.

Olander, Eva, 2001: Word accents in the Orsa dialect and in Orsa Swedish. I: Working Papers 49. Lund.

Olander, Eva, 2002: Fonetisk konstans och variation i orsamålets ordaccenter. I: Svenskans beskrivning 25. Åbo.

Olander, Eva och Eriksson, Anders, 2004: Det som är gravt i Orsa kan vara akut i Stockholm. En experimentell studie av uppfattad tonaccent i två dialekter. I: Svenskans beskrivning 26. Uppsala.

Olander, Eva, 2005: Språkval och attityder. En skolenkät i dalmålsområdet presenterad med Orsa som utsiktspunkt. I: Svenskans beskrivning 27. Red. Gunilla Byrman et al. Växjö.

Platzack, Christer, 1996: Subjektsutelämning i älvdalsmålet. I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala.

Rapport från Fuost konferensn um övdalsku. [Anm.: sista u:et ska egentligen ha s.k. nasalkrok.] Första konferensen om älvdalska. Red. Gunnar Nyström. Rapporten är publicerad på nätetlänk till annan webbplats.

Riad, T., 2005: Balans och harmoni i älvdalsmål. Proceedings of the 1st Conference on Övdalian, Älvdalen, June 18th-19th, 2004.

Ringmar, M., 2005: Älvdalska - en önordisk språkö på fastlandet? Proceedings of the 1st Conference on Övdalian, Älvdalen, June 18th-19th, 2004.

Rosenkvist, H., 2006: Null subjects in Övdalian. I: Working Papers in Scandinavian Syntax 78.

Rosenkvist, H., 2007: Subject Doubling in Övdalian. I: Working Papers in Scandinavian Syntax 80.

Rosenkvist, H., 2010: Null Referential Subjects in Övdalian. I: Nordic Journal of Linguistics 33.

Sapir, Y., 2005: Elfdalian, the Vernacular of Övdaln. Proceedings of the 1st Conference on Övdalian, Älvdalen, June 18th-19th, 2004.

Sjödahl, Nils, 1937: Gammal kort stavelse i västerdalmålen. Ny upplaga. (Svenska landsmål och svenskt folkliv B:34.)

Steensland, L., 1990: Är älvdalskan ett språk eller en dialekt - och vad spelar det egentligen för roll? I: Studier i modern språkvetenskap 9. Stockholm.

Steensland, L., 2000: Älvdalska. I: Världens språk - en typologisk och geografisk översikt. Red. K. Vamling & J-O Svantesson. Lund.

Tannerhagen, Thure, 1977: Språket. I: Ore. Socknen och kommunen. 2. [Rättvik.]

Vår språkliga spännvidd. Red. Andreas Östborn. Mora 2004. (Samlingsvolym om dalmål.)

Weissman, Ebbe, 1950: Något om folkmålet i Gördalen. I: Gördalen 1800-1950. [Gördalen.] [Nyutgåva 1976.] (Gördalen är beläget i Särna socken.)

Witting, Claes, 1961: Sats- och ordmelodi i ett prov på älvdalsmål. En spektrografisk studie. I: Nysvenska studier 40.

Inspelningar

Dialekter i Dalarna. [Cd.] 2004. Uppsala.

Se vidare Björklund 1976 under Övriga arbeten. 

Uppdaterad 04 april 2014