• Huvudmeny

Norrbotten

Observera att litteraturen i dessa listor är uppdelad på landskap, inte län. För litteratur om Norrbottens län, se därför även Lappland.

Översiktlig information om dialekterna i Norrbotten finns i Svensk uppslagsbok, Nationalencyklopedin och Norrländsk uppslagsbok. Under uppslagsordet Norrbotten behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt. 

Centrala eller översiktliga arbeten

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1955: Efterledsapokope i nordsvenska dialekter. En morfo-fonologisk studie. Uppsala.

Hansson, Åke, 1995: Nordnorrländsk dialektatlas. Umeå.

Nordsvenska. Språkdrag i övre Norrlands tätorter. Umeå, 1982.

Norrländsk uppslagsbok bd 3. Umeå, 1995. S. 319-320 (Norrland).

Söderström, Sven, 1972: Om kvantitetsutvecklingen i norrländska folkmål. Gammal kort stavelse i Kalix- och Pitemålen och målen i Nordmalings och Ragunda socknar. Diss. Uppsala.

Öström, Jerker, 1968: Folkmål i övre Norrland. Text och kommentar. Umeå.

Övre Norrlands bygdemål. Berättelser på bygdemål med förklaringar och en dialektöversikt. Umeå, 1954.

Ordböcker och ordlistor

Ihre, Johan (förf.) & Reinhammar, Maj (utg.) 2002: En 1700-talsordlista från Piteå. Utgiven med inledning och kommentarer av Maj Reinhammar. Uppsala.

Nordlinder, E. O. 1891: Ordlista för nederluleå-målet sådant det talas uti socknens nordliga del, uppsatt år 1891.

Nordström, August, 1923: Gamla typord från Nederluleå. Luleå.

Nyström, Harry, 1988: Kann' dù peit'måhle. Blä'der få' dù si'j. Stockholm.

Nyström, Jan-Olov, 1993: Ordbok över lulemålet. På grundval av dialekten i Antnäs by, Nederluleå socken. Umeå.

Nyström, Jan-Olov, 2005: Ord ur det förflutna. Supplement till Ordbok över lulemålet. I: Stadsarkivets årsbok 2007, Luleå kommun.

Ordlista. Överlulemål - svenska, svenska - överlulemål. Boden. 1992.

Pihl, Carin, 1924: Överkalixmålet. Diss. Uppsala.

Pihl, Carin, 1948: Verben i Överkalixmålet. Uppsala.

Pihl, Carin, 1960: Överkalixmål: ordregister till… I: Svenska landsmål och svenskt folkliv B 60. Uppsala.

Pihl, Carin, 1970: Prepositioner och adverb i Överkalixmålet. Uppsala.

Pitemålet: ållt mila àagg å ööx. Piteå, 1991.

Renmarck, Carl (förf.) & Reinhammar, Maj (utg.) 2008: Plurima Lingvæ Gothicæ rudera. Utgiven med inledning och kommentar av Maj Reinhammar. Uppsala.

Överkölisma:Le = Överkalixmålet 2004. Utg. av Arbetarnas bildningsförbund (ABF). Överkalix.

Övriga arbeten

Andrén, Johan, 2001: ”Snör hit en sockerbît!”. Om dialektala ord, uttryck och uttal hos luleungdomar. Umeå.

Berg, Tommy, 1978: Provinsialismer i gymnasisters språk. En undersökning av regionala och dialektala varianters frekvenser i Luleå. Stadsmål i övre Norrland 14. Umeå.

Berg, Tommy, 1981: Provinsialismer i gymnasisters språk. I: Nordsvenska. Språkdrag i övre Norrlands tätorter. Umeå, 1982.

Bruce, Gösta, 1975: Regler för accentplacering i sammansättningar i Luleå. Umeå.

Brännström, Ingvar, 1993: Grammatik på pitemålet. Piteå.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1957: Inledning till Pitemålet. I: Norrbotten 1956. Luleå. (I Norrbotten 1957 finns en ordlista till denna artikel, utarbetad av Ulrik Eriksson.)

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1960: Om arv och lån Norrlands svenska folkmål. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1960. Uppsala.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1983: Överkalix. En språkets sprängmina i norr. I: Thule 1983.

Edlund, Lars-Erik, 2001: Norrbottens svenska dialekter och deras bakgrund – några synpunkter. I: Våra språk i tid och rum. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet utgivna genom Mirja Saari. B:21.

Ek, Charlotte, 1997: Överkalixmålet. En utdöende dialekt? I: Överkalix. Hembygdsgillets årsbok 1997. Överkalix.

Enequist, Gerd, 1928: Adjektiviska avledningsändelser i Lulemålet. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1927. Uppsala.

Eriksson, Lisa & Flodell, Gunvor, 1998: Mål i norr. Två artiklar om nutida dialektförhållanden i norra Sverige. Umeå.

Flodell, Gunvor, 2003: Brasiliebreven berättar. I: Ord i nord. Vänskrift till Lars-Erik Edlund 16 augusti 2003. Umeå.

Flodell, Gunvor, 2003: Brasilienbreven berättar. I: Oknytt 2003:1-2. Umeå.

Granström, Sigurd, 1992: I väntan på vodå. I: Årsbok. Pitebygdens fornminnesförening 1992. Piteå.

Hagren, Kristina, 2007: Infinitivmärke i överkalixmålet I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2007. Uppsala.  

Hansson, Åke, 1987: Dialektometri. Dialektologi som statistik. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1986. Uppsala.

Hansson, Åke, 1994: Vokalfonem i nederlulemål. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1993. Uppsala.

Holm, Gösta, 1997: Staten, kyrkan och ortnamnen och dialekterna i Norrbotten. I: Ortnamn i språk och samhälle. Uppsala, 1997.

Ivars, Ann-Mari, 1992: Studier i nutida överkalixmål. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1991. Uppsala.

Johansson, Bengt, 1996: Lulemålet. I: Årsskrift. Nederluleå hembygdsförening 1996. Luleå.

Johansson, Iréne, 1976: Nordsvenska vokaler. Umeå.

Kettunen, Paavo, 1990: De appellativa substantivens böjning i överkalixmålet. Diss. Uppsala.

Kettunen, Paavo, 1983: Om överkalixmålets fonologi. Joensuun korkeakoulo. Kielten osaston julkaisuja 8. Joensuu.

Kram, Kristina, 1998: Dialektgränsen – var går den? Om människors mentala gränser i norra Norrland. I: ”Vi” och ”dom” i norra Sverige. Umeå.

Källskog, Margareta, 1986: Om dialekten i Överkalix. I: Överkalix 2. Luleå.

Källskog, Margareta, 1987: Interferenser i det flerspråkiga Överkalix. I: Nordiska symposiet om Nordskandinaviens historia och kultur 3, 1986, Rovaniemi. Nordkalotten i en skiftande värld. Kulturer utan gränser och stater över gränser. Rovaniemi.

Källskog, Margareta, 1991: Nå! Voj, voj! – ett par frekventa interjektioner i överkalixmålet. Utskrift av en inspelning på överkalixmål från Limingojärv, Korpilombolo sn. I: Sagt och gjort. Vänskrift till Wolter Ehn och Rune Västerlund 1991. Uppsala.

Källskog, Margareta, 1992: Attityd, interferens, genitivsyntax. Studier i nutida överkalixmål. Uppsala.

Källskog, Margareta, 1994: Överkalixmålet – en språkgräns och kulturgräns. I: Kulturgränser – myt eller verklighet? Red.: Lars-Erik Edlund. (Diabas 4.) Umeå.

Lindblad, Per, 1982: Sje- och tje-ljudet i sex nordnorrländska stadsmål. I: Nordsvenska. Språkdrag i övre Norrlands tätorter. Umeå.

Nordström, August, 1925: Luleåkultur. Luleå.

Nordström, August, 1930: Fragment ur språkbruket i gamla lulemålet. I: Norrbotten 1930. Luleå.

Nyström, Staffan, 1994: Om våtmarksord i lulemålen. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1993. Uppsala.

Pihl, Carin, 1948: Om utvecklingen av äldre dh i överkalixmålet. I: Svenska landsmål och svenskt folkmål 1948.  Uppsala.

Pihl, Carin, 1959: Livet i det gamla Överkalix. Skildrat av Överkalixbor på Överkalixmål. Stockholm.

Pinomaa, Mirja, 1974: Finsk interferens i tornedalssvenskan. I: Språk och samhälle 2. Språket i Tornedalen. Lund.

Projektgrupp överkalixmålet. Stavningsregler överenskomna. I: Överkalix. Hembygdsgillets årsbok 1997. Överkalix.

Ranängen, Tage, 2007: Antnäsdialektens lulemål. Studier av ordförrådet ur finskspråkig synvinkel. I: Stadsarkivets årsbok 2007. Luleå.

Reinhammar, Maj, 1979-80: Om kasusbruket vid några prepositioner i norrbottensmålen. I: Nysvenska studier 59-60. Uppsala.

Reinhammar, Maj, 2000: En 1700-talsordlista från Piteå. Presentation av en handskrift. I: Folkmålsstudier 39. Helsingfors.

Rutberg, Hulda, 1924: Folkmålet i Nederkalix och Töre socknar. Diss. Uppsala.

Rönkä, Maj-Len, 1988: Bottnisk ord- och sakgeografi. I: Det maritima kulturlandskapet kring Bottenviken. Artiklar och studier från Bottenviksprojektet. Umeå.

Rönmark, Walter, 1980: Tvåspråkighet i Tornedalen. Sammanfattning och diskussion. Diss. Umeå.

Sköld, Åke, 1997: Något om överkalixbornas och överkalixmålets ursprung. I: Överkalix. Hembygdsgillets årsbok 1997. Överkalix.

Söderström, Sven, 1975: Vokativformer i norrländska dialekter. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1975. Uppsala.

Thelander, Mats, 1996: Om o-avledningar i norrländska mål. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1995. Uppsala.

Westerlund, Ingegerd, 1985: Ordstäv och talesätt på Pitemålet. I: Årsbok. Pitebygdens fornminnesförening 1985. Piteå.

Westerlund, Ingegerd, 1988: Visdomsord på pitemålet. I: Årsbok. Pitebygdens fornminnesförening 1988. Piteå.

Wiklund, Staffan, 1992: Våtmarksord i lulemålen. En ordgrupp sedd ur informant- och intervjuarperspektiv. Umeå.

Öhman, Hilma, 1924: Historier opa pitmåhle m.m. m.m. samlade å än pitbåo. Piteå.

Östberg, Tore, 1961: Bilingualism and the first school language. An educational problem illustrated by results from a Swedish dialect area. Diss. Uppsala. 

Uppdaterad 04 april 2014