• Huvudmeny

Öland

Översiktlig information om dialekterna i Öland finns i Svensk uppslagsbok och Nationalencyklopedin. Under uppslagsordet Öland behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt.

Centrala eller översiktliga arbeten

Fries, Sigurd, 1962: Öländskt och uppsvenskt. En ord- och ortnamnsgeografisk studie över uppsvenska drag på Öland och längs Götalands östkust. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Philologiae Scandinavicae Upsaliensia 3.) Uppsala.

Lindroth, Hjalmar, 1916: Kort överblick över ölandsmålens ställning ock indelning. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1916.

Lindroth, Hjalmar, 1926-1945: Ölands folkmål. 1-2. Göteborg. (Del 1: Göteborgs högskolas årsskrift 1925:1, del 2: Göteborgs högskolas årsskrift 51. 1945:1.) Göteborg.

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.

Torsund, Nils, 1949: Öländska folkmål jämte kort översikt av ortnamnen. I: Öland. 2. Kalmar.

Ordböcker och ordlistor

Dialekt i Persnäs - en liten ordlista. I: Persnäs socken i stenriket. 1997. [Persnäs.]

Så praate vi i Föesocken : en dialektsamling från Föra.

Övriga arbeten

Bodorff, Johan Viktor, 1875: Bidrag till kännedomen om folk-språket på Öland. Stockholm.

Modéer, Ivar, 1928: Bidrag till kännedomen om 1700-talets öländska dialekter. (Svenska landsmål och svenskt folkliv B:24.)

Modéer, Ivar, 1946: Öländska ortnamn och öländsk dialekt-geografi. I: Namn och bygd 34.

Ohlsson, Stig Örjan, Nielsen, Jens Per & Schaltz, Karsten, 1977: Om r-gränsen på Öland: På östfronten intet nytt? I: Arkiv för nordisk filologi 92.

Vallinus, Nicolaus O., 1703: De Oelandia. Stockholm. [Under titeln Om Öland utgiven i översättning i Borgholm 2004.] (Innehåller knappt halvannan sida iakttagelser om dialekten.)

Vide, Sten-Bertil, 1954: Öländskt folkmål och småländskt. Dialektundersökningar i Kalmar län. I: Kalmar län. Årg. 42. 

Inspelningar

Så ska det låta. Högsrum-dialekten tolkad av Ord & Bild-gruppen. [Cd. Med inlagt ordlistehäfte.] 2004. [Högsrum.]

Uppdaterad 25 mars 2014