• Huvudmeny

Östergötland

Översiktlig information om dialekterna i Östergötland finns i Svensk uppslagsbok och Nationalencyklopedin. Under uppslagsordet Östergötland behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt.

Centrala eller översiktliga arbeten

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.

Te dä språk ja älsker. Rimmerier och raljerier på östgötamål. En antologi. U.å. [Linköping.] (Innehåller kapitlet "Språklig kommentar till texterna", som kortfattat tar upp östgötska dialektdrag i ett dialektgeografiskt perspektiv.)

Törnqvist, Einar, 1953: Substantivböjningen i Östergötlands folkmål. Bestämd form singularis maskulinum. 1-2. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien 23. Studier till en svensk dialektgeografisk atlas 2.) Uppsala.

Ålander, A. T., 1932-1935: Konsonanterna i Östergötlands folkmål. Ljudhistorisk och dialektgeografisk översikt. 1-2. Uppsala.

Ordböcker och ordlistor

Andersson, Axel, 1951: Ord och talesätt ur folkmålet upptecknade inom Hägerstads och Oppeby socknar, Kinda härad, Östergötlands län. Oskarshamn. (Ordlistan går fram till ordet bla.)

Rääf, Leonhard Fr., 1859: Ydre-målet eller folkdialekten i Ydre härad af Östergöthland. Ordbok samt förteckning på alla oregelbundna och starka verber, som i Ydre begagnas, jemte gamla dopnamn. (Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i Östergöthland 2.) Örebro.

Vikbolandsdialekt. (Vikbolandets 1900-tal.) [2002.] [Vikbolandet.]

Övriga arbeten

Dalin, Yngve, 1984: Norrköpingsdialekten. I: Språkets Norrköping. Norrköping.

Danell, Gideon, 1911: Sagan om de dumma käringarna. Ett prov på central östgötadialekt. I: Fästskrift till H. F. Feilberg på 80-årsdagen den 6 augusti 1911. (Svenska landsmål och svenskt folkliv H. 114). Uppsala.

Danell, Gideon, 1912: Några anmärkningar om Vättern som språkgräns. I: Xenia Lideniana. Festskrift tillägnad professor Evald Lidén på hans femtioårsdag den 3 oktober 1912. Stockholm.

Eriksson, Manne, 1954: Ett belägg på ordet lamm i bet. 'vuxet får' från Östergötland? I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1953-1954.

Franzén, Gösta, 1978: Om h- och t-bortfall i Östergötlands skärgård. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1977.

Kalén, Magnus Wilhelm, 1846: Östgötha Dialekten. Uppsala.

Lönnerholm, Erik, 1960: Dialekter i Ydre. I: Ydre-boken. Österbymo.

Prosten Carl Nyréns Afhandling om Östgöthiska dialecten. Utgiven med inledning och kommentarer av Maj Reinhammar. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 73.) Uppsala.

Wihlborg, Karin, 2005: "Ful och charmig". Ungdomars användning av och attityder till dialekt i Östergötland – ur ett könsperspektiv. (Mälardalssvenska 3.) Eskilstuna.

Inspelningar

Östgötamål. Dialekter i Linköpingsbygden. [Cd-rom.] U. å. [Linköping.]

Uppdaterad 25 mars 2014