• Huvudmeny

Södermanland

Översiktlig information om dialekterna i Södermanland finns i Svensk uppslagsbok och Nationalencyklopedin. Under uppslagsordet Södermanland behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt. Se också litteratur under rubriken Stockholm.

Centrala eller översiktliga arbeten

Ericsson, Torsten, 1914: Grundlinjer till undersökningen av Södermanlands folkmål. Inledning ock historik, ljud- ock formlära. (Svenska landsmål och svenskt folkliv B:8.)

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.

Ordböcker och ordlistor

Dillström, Stig: Ur dagaspråket. U.å. [Gåsinge-Dillnäs.]

Ericsson, Gustaf, 1877-1884: Ordlista ur Åkers och Öster-Rekarne Härads Folkspråk, Södermanlands Fornminnesförening tillegnad. (I: Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria, på uppdrag av Södermanlands Fornminnesförening utgifna af H. Aminson. 1-5.) [Strängnäs.]

Ericsson, Torsten, 1914: Gamla sörmländska ord om hvilka upplysningar önskas för studiet af våra folkmål. Strängnäs.

Övriga arbeten

Gjerdman, Olof, 1918-1927: Studier över de sörmländska stadsmålens kvalitativa ljudlära. 1-2. Uppsala.

Hammermo, Olle, 1981: Eskilstunadiftongeringens variation. I: Talspråksstudier. Insamling och analys. Gun Widmark (red.) Lund.

Holmkvist, Erik, 1938: Undersökningar av Södermanlands folkmål. Torsten Ericsson - den stora gestalten i sörmländsk dialektforskning. I: Sörmlandsbygden 1938.

Lilja, Agneta: "Det kanske roar en mordän tid"... I: Sörmlandsbygden 1994. (Om upptecknaren Johanna Lundström).

Nordberg, Bengt, 1972: Böjningen av neutrala substantiv i Eskilstunaspråket. Utomspråkligt och inomspråkligt betingad variation. I: Nysvenska studier 51.

Nordberg, Bengt, 1985: Det mångskiftande språket. Om variation i nusvenskan. (Ord och stil 14.) Malmö. (Innehåller bl.a. uppsatser om eskilstunaspråk.)

Nordberg, Bengt, 2000: Att studera pågående språkförändringar. I: Saga och sed 1999. (Om eskilstunaspråk.)

Nyström, Staffan, 1997: Grav accent i östra Svealands folkmål. I: Nordiska dialektstudier. Föredrag vid Femte nordiska dialektologkonferensen. (Skrifter utg. av Språk- och folkminnesinstitutet genom Dialektenheten i Uppsala A:27.) Uppsala.

Sundgren, Eva, 2002: Återbesök i Eskilstuna. En undersökning av morfologisk variation och förändring i nutida talspråk. Diss. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 56.) Uppsala. (I denna avhandlings litteraturlista finns hänvisningar till storparten av den språksociologiska litteraturen om eskilstunaspråk.)

Sundgren, Eva, 2004: Språklig variation och förändring. Exemplet Eskilstuna. Lund. (Detta arbete är en förkortad version av Sundgren 2002.)

Thelander, Mats, 1983: Provinsialismer i inom- och mellanregionalt perspektiv. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1983.

Upmark, Gustaf, 1869: Upplysningar om Folkspråket i Södertörn. Stockholm.

Uppdaterad 25 mars 2014