• Huvudmeny

Värmland

Översiktlig information om dialekterna i Värmland finns i Svensk uppslagsbok och Nationalencyklopedin. Under uppslagsordet Värmland behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt.

Centrala eller översiktliga arbeten

Broberg, Richard, 1960: Värmland - ett språk- och kulturgeografiskt gränsområde. I: Nationen och hembygden 8.

Broberg, Richard, 1973: Språk- och kulturgränser i Värmland. En översikt och några synpunkter. (Svenska landsmål och svenskt folkliv B:67.)  (Också utgiven under egen titel i Uppsala 2001.)

Geijer, Herman & Samuelsson, Sixten, 1915: Folkspråk. S. 365-370. I: Sverige. 5. Stockholm.

Kallstenius, Gottfrid, 1927: Översikt av Värmlands svenska dialekter. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 21:2.)

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.

Samuelsson, Sixten, 1917: Värmlands folkmål. I: En bok om Värmland. 1. Uppsala & Stockholm.

Ordböcker och ordlistor

Bergkvist, Karl L:son & Jacobsson, Jacob, 2000: Dalbyordboken. Ordbok över det värmländska dalbymålet. Sysslebäck. [2001 utgiven också som cd-rom.]

Eriksson, Birger, 1991-2003: Ordlista över Gustavamålet. [1-] 2. Hagfors.

Holmkvist, Erik, 1941: Bergslagens gruvspråk. Uppsala. (Innehåller ord från Persberg.)

Holmkvist, Erik, 1945: Bergslagens hyttspråk. Uppsala. (Innehåller ord från Persberg.)

Magnusson i Granbäcksdal, Jan, 1880: Tillägg till Adolf Noreens Ordbok öfver Fryksdalsmålet. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 2:2.) (Innehåller också en av Noreen själv sammanställd kort lista med tillägg och rättelser till ordlistan från »Värmlands älfdal».)

Noreen, Adolf, 1878: Ordbok öfver Fryksdalsmålet samt en ordlista från Värmlands älfdal. Uppsala.

Rencke, Karl, 1969: E läsebok för Jösshäringer. (I Köla. Skrifter, utg. av Köla sockens arkiv- och folkminneskommitté 6.) [Köla.] (Boken innehåller förutom en ordlista även läsestycken på mål.)

Värmländska ord och uttryck gångbara i Hagalund med omnejd. Samlade av Britta Peterson. 2009. Munkfors.

Warmland, Knut, 1998: Värmländsk ordbok. De värmska dialekternas ordskatt. Ny, bearbetad och kompletterad utgåva. Karlstad.

Upp

Övriga arbeten

Bandle, Oskar, 2000: Ett kulturmorfologiskt storverk. Richard Brobergs bok om språk- och kulturgränser i Värmland. I: Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000. Uppsala.

Bjerrum, Marie, 1953: Fryksdalsmålets tonale accenter. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1952.

Broberg, Richard, 1954: Den nuvarande språksituationen i Värmlands finnbygder. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1953-1954.

Broberg, Richard, 1957: Folkmålet på Hammarön. I: Hammarö. En hembygdsbok. Utgiven av Hammarö köping. Karlstad.

Hellberg, Staffan, 1994: Fonemen i Frykdalsmålets ljudlära. I: Spår av odling. Festskrift till Hugo Karlsson. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 19. Göteborg.

Kallstenius, Gottfrid, 1902: Värmländska bärgslagsmålets ljudlära. Stockholm.

Kallstenius, Gottfrid, 1907: Värmländska bärgslagsmålets formlära. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1907.

Leibring, Katharina, 2000: Dialektala drag i bouppteckningar från 1700-talets Värmland. I: Studier i svensk språkhistoria 5. Utgivna av Lars-Erik Edlund. Umeå.

Magnusson, Lennart: Ett försök till beskrivning av karlskogamål. I: Karlskoga bergslag 4.

Noreen, Adolf, 1877: Fryksdalsmålets ljudlära. Uppsala.

Noreen, Adolf, 1879: Dalbymålets ljud- ock böjningslära. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 1:3.)

Persson, Gustav: Syntaxen i folkmålet på Hammarön. En sammanställning. [Stencil.] U.å. U.o.

Rencke, Karl, 1959: Sockenmålet. (I: I Köla. Skrifter, utg. av Köla sockens arkiv- och folkminneskommitté 2.) [Köla.]

Warmland, Knut, 2004: Den sorgsne skrattarn. En bok om Frödings dikter. (Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie XXXVI.) Stockholm. (Boken innehåller förklaringar till ord, även en del dialektord, som förekommer i dikterna. Warmland tar inte upp dialektdikterna i Räggler å paschaser.)

Inspelningar

Tänk, hôss dä va! Nordvärmländsk historia på dialekt. 2003. [Sysslebäck.]

Värmländska dialekter. [Cd.] 2001. Uppsala.

Uppdaterad 25 mars 2014