• Huvudmeny

Västergötland

Översiktlig information om dialekterna i Västergötland finns i Svensk uppslagsbok och Nationalencyklopedin. Under uppslagsordet Västergötland behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt.

Centrala eller översiktliga arbeten

Götlind, Johan, 1919: En västgötabok. Utg. av Västgöta folkmålskommitté. Sala.

Götlind, Johan, 1934: Västergötlands dialekter och landskapets bebyggelse. I: Acta philologica Scandinavica 1934. Köpenhamn.

Götlind, Johan & Landtmanson, Samuel, 1940-50: Västergötlands folkmål [1-4]. Utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för folklivsforskning. Uppsala.

Hof, Sven, 1772: Dialectus vestrogothica, ad illustrationem aliquam linguae svecanae, veteris et hodiernae, dissertatione philologica et vocabulorum vestrogothicorum indice explanata. Stockholm.

Hof, Sven: Den västgötska dialekten. Till någon belysning av det forna och nuvarande svenska språket genom en filologisk avhandling och en förteckning över västgötska ord förklarad. Översatt från latinet av Sven Blomgren. 1993. Skara.

Landtmanson, Samuel, 1952: Västgötamålet. I: Västergötland A; 8. Stockholm.

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.

Ordböcker och ordlistor

Andersson, Walda & Andersson, Erik, 1980: Dialektord, uttalsformer och provinsialismer huvudsakligen från Valle härad. Skara kulturnämnds skriftserie nr 2. Skara.

Bengtsson, Sixten [Västgöta-Bengtsson], 1981: Gamla västgötaord. Sällsamma tidsbilder. Med ill. av Johnny G.R. Ahlborg. Skövde.

Bengtsson, Sixten [Västgöta-Bengtsson], 2008: Västgöta-Bengtssons "historiska" ordbok. Ny utgåva. Sävedalen.

Från ackia me då till öxa té. En dialektordbok från Östra Kind 1995. Red. Kent Andersson. Dalstorp-Nittorps hembygdsförening. Dalstorp.

Haldorson, David & Filipsson, Harald, 1991: Västgötska dialektord från Södra Redväg. Med ill. av Gösta Svensson. Utgiven av Blidsbergs hembygdsförening och Timmele hembygds­förening. Vårgårda.

Hjalmarsson, Milton, 2001: Bjärkedialekten. Vårt modersmål. Ord ur en västgötadialekt från Erska, Lagmansered, Magra och St. Mellby socknar, Bjärke härad, Älvsborgs län. 2:a uppl. Sollebrunn.

Kindbodialekten lokalt från Mårdaklev. 2001. Mårdaklev.

Lagerström, Sven H.G. & Stenbäcken, Göran, 2001: Ordlistan. Språk i Sjuhärad – då och nu. Borås.

Leander, Pontus, 1910: Ordlista över Holsljungamålet (i Kinds härad, Västergötland). Göteborgs kungl. vetenskaps- och vitterhets-samhälles handlingar 12:3. Göteborg.

Reinholdsson, Holger, 1997: Mina môrsar skymning. Kvinnestamål. Med teckningar av Gösta Svensson. Alingsås.

Stjerna, Henry, 1995: Dialektord från Asklandabygden. Med ill. av Börje Brorsson. Ny utök. uppl. Vårgårda.

Två äldre ordlistor från Västergötland. Med inledning utgivna av Evert Salberger. Föreningen för västgötalitteratur. 1992.

Övriga arbeten

Abrahamson, Erik, 1936: Västsvenska ordstudier. I: Nordiska texter och undersökningar; 8. Stockholm.

Belfrage, Åke Gustaf Leonard, 1871: Om verbet i Vestgötamålet. Lund.

Ekblom, R., 1916: Fonetiska skiljaktigheter inom Vadsbo-målet. I: Svenska landsmål 1916. Uppsala.

Grönberg, Anna Gunnarsdotter, 2004: Ungdomar och dialekt i Alingsås. Diss. Göteborg.

Götlind, Johan, 1918-1921: Studier i västsvensk ordbildning. De produktiva avledningssuffixen och deras funktioner hos substantiven i Göteve-målet. Diss. Svenska landsmål och svenskt folkliv B 19. Stockholm.

Götlind, Johan, 1921: Var är äldre västgötalagen skriven? I: Språkvetenskapliga sällskapets förhandlingar Bd 4:1:Bil.C. 1921. Uppsala.

Götlind, Johan, 1927, 1996: Västergötlands folkmål och Falbygden. I: Falbygden 1. Omtryckt i: Falbygden 50. Falköping.

Götlind, Johan, 1939: Ur Västgötaordboken. Några ordförklaringar. I: Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 2.

Johansson, Gilbert, 2003: Vi kunnum vi mä. Del 1, Om dialekten i Södra Mark. Del 2, Ordspråk, talesätt, ramsor, visor, barnvisor, gåtor mm i Sjuhärad. Utg. av Horreds hembygdsförening och Hemgården i Borås. Borås.

Lampa, Sven, 1911: Tilltal ock hälsningar hos västgötaallmogen. I: Fästskrift till H. F. Feilberg på 80-årsdagen den 6 augusti 1911. (Svenska landsmål och svenskt folkliv H. 114). Uppsala.

Landtmanson, Samuel, 1905: Studier över Västgötamålets l- ock r-ljud. Svenska landsmål och svenskt folkliv B 1. Uppsala.

Landtmanson, Samuel, 1945: Till frågan om götamålens r och /r/ . I: Svenska landsmål 1945. Uppsala.

Lindh, Jonas, 2006: A case study of /r/ in the Västgöta dialect. I: FONETIK 2006, Working Papers 52. Lund.

Ljunggren, Ragnar, 1913: Ord ock uttryck för åkerbruk ock boskapsskötsel i Laske-Vedums socken, Västergötland. I: Svenska landsmål 1913. Uppsala.

Norén, Kerstin, Gustafsson, Rune, Nilsson, Björn & Holgersson, Leif, 1998: Ord om orden i Västergötland. Axvall.

Ohlson, Ingrid, 2000: Så sa di då. Ord och uttryck i talspråket i en västgötasocken förr. Hemsjö socken. Alingsås.

Sager, Gerhard, 1998: Äkrera ve långe gata. En studie i en västgötasockens dialekt. Om språket i Skepplanda. Skepplanda.

Sandström, Josef, 1910-12: Studier öfver utvecklingen af fsv. ŏ ock ŭ i starktonig ställning inom Västgötadialekterna. Diss. Svenska landsmål B 6. Uppsala.

Svahn, Margareta, 2007: Tendenser i skaraborgskt ungdomsspråk. I: Nordisk dialektologi og sociolingvistik. Århus.

Svahn, Margareta, 2010: Är götamålsskorrningen död? Om r-bruket i västgötskan under 100 år. I: Studier i svensk språkhistoria 10. Språkhistoria – Hur och för vem? (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning. 36.) Göteborg.

Söderberg, Gunilla, 1998: "Vi bodde i ena jordkula." Utskrift av en inspelning från Fridene socken i Västergötland. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1998. Uppsala.

Witting, Claes, 1960: Över ett prov på vadsbomål. En hörfonetisk studie med spektrografiska kontroller. I: Svenska landsmål 1960. Uppsala.

Inspelningar

Västgötska dialekter. [Cd.] 2000. Uppsala.

Uppdaterad 28 mars 2014