• Huvudmeny

Attityder till dialekter. Språk och identitet 

Andersson, Lars-Gunnar, 1985: Fult språk. Svordomar, dialekter och annat ont. Stockholm.

Bergfors, Erik Olof, 1985: Språkanvändning och språkliga attityder i grundskolan i övre Dalarna. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1984.

Bolfek Radovani, Jasmina, 2000: Attityder till svenska dialekter - en sociodialektologisk undersökning bland vuxna svenska i Tierp, Östersund, Linköping, Trollhättan och Malmö. (SoLiD 13, FUMS rapport 201.) Uppsala.

Dahlstedt, Karl-Hampus & Teleman, Ulf, 1974: Folkmål som klasspråk. Ett samtal om dialekt ur språksociologisk synvinkel. I: Språket i bruk. Utg. av Ulf Teleman & Tor G. Hultman. Lund.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1979: Dialekten i skolan. I: Språkform och språknorm. En bok till Bertil Molde på 60-årsdagen den 16 september 1979. (Skrifter utg. av Svenska språknämnden 67.) [Stockholm.]

Eklund, Gerd, 2000: Varför ska vi använda dialekt? I: Talandets lust och vånda. Tänkt och talat om språk och kommunikation. Britt Backlund (red.). Lund.

Elert, Claes-Christian: Får man tala med regional färgning i dagens Sverige? I: Språkvård 4:1983.

Eriksson, Lisa, 2001: Absolutister, anpassare och andra - något om dialektens betydelse för ungdomars självbild. I: Språk, kön och kultur. Rapport från fjärde nordiska konferensen om språk och kön. Göteborg.

Eriksson, Lisa, 2005: En kvinna klär sällan i dialekt. I: Västerbotten 1/05. Umeå.

Flodell, Gunvor, 2003: »De verkar te å gå bakåt». Språk, etnicitet och identitet belyst utifrån emigrant- och dialektmaterial. (Kulturens frontlinjer. Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr 36.) Umeå.

Garrett, Peter, 2010: Attitudes to language. Cambridge.

Hallberg, Göran, 2003: Kampen om skånskan. I: Språkvård 3/2003.

Hammermo, Olle, Molin, Richard & Strömquist, Siv, 1981: »Vi har inte lust att prata nån jäkla rikssvenska!» En dialektsociologisk enkätundersökning bland gotländska gymnasieelever. (FUMS rapport 94.) Uppsala.

Helgander, John, 1996: Mobilitet och språkförändring. Exemplet Övre Dalarna och det vidare perspektivet. (Sektionen för humaniora och beteendevetenskap, Högskolan Dalarna. Rapport 1996:3.) Falun.

Helgander, John, 1999: Dialektens utdöende. Om dialekternas sociala innebörd. I: Mora. Ur Mora, Sollerö, Venjans och Våmhus socknars historia. 3. Red. Täpp John-Erik Pettersson & Ove Karlsson. Mora.

Hernes, Reidunn, 2006: Talemål i endring? Ein longitudinell studie av talemålsutvikling og språkleg røyndomsoppfatning hos ungdommar i Os. Bergen. 

Hultgren, Sven O., 1983: Barns bruk av och attityder till dialekt och riksspråk. I: Folkmålsstudier 28. Helsingfors.

Hultgren, Sven O., 1983: Skola i dialektal miljö. Språkanvändning och språkliga attityder i övre Dalarna. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia philologiae Scandinavicae Upsaliensia 18.) Uppsala.

Hultman, Tor G., 1993: När får man tala dialekt egentligen? Om dialekt och regionalt riksspråk i ett sydsvenskt perspektiv. I: Språk i världen. Lund.

Hultman, Tor G., 1996: Grishalsdebatten – en språkstrid på Österlen. I: Språket lever! Festskrift till Margareta Westman den 27 mars 1996. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 80. Stockholm.

Haase, Erik, [2002]: Ingen sønderjysk - ingen sønderjysk identitet. I: Dialekter - sidste udkald? (Modersmål-selskabets årbog 2002.) København.

Ivars, Ann-Marie, 1987: Bidialektism och identitet. I: Folkmålsstudier 31. 

Ivars, Ann-Marie, 1994: Bidialectism and identity. I: The sociolinguistics of urbanization. The case of the Nordic countries. (Soziolinguistik und Sprachkontakt 7.) Ed. Bengt Nordberg. Berlin & New York.

Kotsinas, Ulla-Britt, 2000: Kontakt, variation och förändring - studier i Stockholmsspråk. Ett urval uppsatser. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in Scandinavian philology. New series 22.) Stockholm.

Kristiansen, Tore, 2005: Menigmands holdninger til hvordan ansatte i radio og fjernsyn skal tale. En sammenlignende undersøgelse af syv nordiske sprogsamfund. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Uppsala. 

Ladegaard, Hans Jørgen, 1991: Language attitudes and language change in Denmark. I: Dialektkontakt, språkkontakt och språkförändring i Norden. Föredrag från ett forskarsymposium. Utg. Ulla-Britt Kotsinas & John Helgander. (MINS 40.) Stockholm.

Ladegaard, H. J., 1992: Sprogholdninger i Danmark. En socialpsykologisk analyse af stereotype holdninger til sprog og sprogbrugere i fire danske lokaliteter. I: Nordisk Psykologi 44.

Ladegaard, H. J., 1993: Sprogholdninger og sproglig adfærd hos skoleelever på Fyn. I: 4. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. M. Kunøe & E. Vive Larsen (utg.). Århus.

Måsan, Sylvia, 2002: Det finns ju bara ett sollerömål i hela Sverige. I: Åter till Sollerön. Om kulturarv, folk och landsbygd. Red. Cecilia Hammarlund-Larsson, Bo Larsson & Annette Rosengren. Stockholm.

Maegaard, Marie, 2001: 'Jeg er da stolt af at jeg er sønderjyde - altså sådan forholdsvis'. Om sprogbrug og sprogholdninger hos sønderjyske unge. I: Danske talesprog 2. København.

Maegaard, Marie, [2002]: Sønderjysk i dag - holdninger og forestillinger. I: Dialekter - sidste udkald? (Modersmål-selskabets årbog 2002.) København.

Mæhlum, Brit, 1992: Dialektal sosialisering. En studie av barn og ungdoms språklige strategier i Longyearbyen på Svalbard. Oslo.

Nordman, Marianne, 2003: Dialekten i våra hjärtan. Några finlandssvenska ungdomar reflekterar. I: Från Närpesdialekt till EU-svenska. Red. Harry Lönnroth. Tammerfors.

Olander, Eva, 2005: Språkval och attityder. En skolenkät i dalmålsområdet presenterad med Orsa som utsiktspunkt. I: Svenskans beskrivning 27. Red. Gunilla Byrman et al. Växjö.

Pedersen, Inge Lise, 1993: Regionalisme og identitet. Om jysk og dansk gennem tusind år. I: Jyske Studier tilegnede Magda Nyberg og Bent Jul Nielsen. Red. K. M. Pedersen & I. L. Pedersen. København.

Pedersen, Inge Lise, 1994: Linguistic variation and composite life modes. I: The sociolinguistics of urbanization. The case of the Nordic countries. (Soziolinguistik und Sprachkontakt 7.) Ed. Bengt Nordberg. Berlin & New York.

Pedersen, Karen Margrethe, 1997: Resistens og bevidsthedsgrad. I: Nordiska dialektstudier. Red. Maj Reinhammar. Uppsala.

Røyneland, Unn, 2005: Dialektnivellering, ungdom og identitet. Ein komparativ studie av språkleg variasjon og endring i to tilgrensande dialektområde, Røros og Tynset. Oslo.

Skjekkeland, Martin, 2009: Språk og samfunn i endring. Ein studie av tilhøvet mellom lokal identitet og talemålsutvikling. Oslo.

Skjekkeland, Martin, 2011: Lokal identitet som forklaringsfaktor i sosiolingvistikken. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Thelander, Mats, 1992: Med dialekten i bagaget. Kring några undersökningar av flyttarens språkliga anpassning. I: Tal och samtal. Lund.

Thelander, Mats & Andersson, Roger, 1994: Internal migration, biography formation and linguistic change. I: The sociolinguistics of urbanization. The case of the Nordic countries. (Soziolinguistik und Sprachkontakt 7.) Ed. Bengt Nordberg. Berlin & New York.

Wihlborg, Karin, 2005: "Ful och charmig". Ungdomars användning av och attityder till dialekt i Östergötland – ur ett könsperspektiv. (Mälardalssvenska 3.) Eskilstuna.

Uppdaterad 25 mars 2014