• Huvudmeny

Dialekt i skönlitteratur och populärmusik

Adam Jordan Krögers dialektdikter. Med språklig kommentar av Sten-Bertil Vide. 1992.

Andersen, Jørgen, 1991: Men tho hwa ... – Jeppe Aakjers brug af dialektfarve. I: Ord & sag 11. Århus.

Andersson, E., 1981: Dikt och dialekt. I: De finlandssvenska dialekterna i forskning och funktion. Red. Bengt Loman. Åbo.

Andresen, Sigfred & Sørensen, Viggo, 1989: Fra den yderste forpost mod syd – det danske sprog i Læk. I: Ord & sag 9. Århus.

Basbøll, Hans: Talesprog i skriftsprog. Vad sagde Gitte om tåregas? I: Sprogene i sproget. Modersmål-Selskabets Årbog 1991. København. (Om talspråksdrag i Per Højholts Gittes Monologer.)

Bihl, Björn, 2003: Med "Tröstlösamålet" som norm. Böjningsmorfologin i Jeremias i Tröstlösas dikter på dialekt. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv B 67. Uppsala.

Bihl, Björn, 2004: Språklig äkthet hos några närkemålsdiktare. I: Från språkfel till rättelse. En hyllning till SIgvard Aksén. Örebro.

Bihl, Björn, 2011: Frödings och Ricksons dialektala estetik. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Bjørkum, Andreas, 1987: Målform og målføreinnslag hjå fire diktarar frå Lom og Skjåk. I: Mål og medvit. Heidersskrift til Kjell Venås på 60-årsdagen 30. november 1987, frå vener og læresveinar. Tove Bull, Ernst Håkon Jahr & Geirr Wiggen (red.)

Bjørkum, Andreas, 2000: Bolette C. Pavels Larsen og sognamålet. I: Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000. Uppsala.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1959 resp. 1971: Folkmål i rikssvensk prosadiktning. Några synpunkter med utgångspunkt i Sara Lidmans Västerbottensromaner. I: Nysvenska studier 39 resp. Norrländska och nusvenska. Tre uppsatser i nutida svenska.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1961: Hedenvinds debutroman och dialekt. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 83. Uppsala.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1964: Förklaringar av dialektala ord och uttryck hos Pelle Molin. I: Pelle Molin, Samlade skrifter. Uppsala.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1985: Birger Sjödin – novellisten från Norrstan i Härnösand. I: Thule 1. Även i: Dahlstedt, 1987: Från Quartier Latin till Grisbacka. Ett urval artiklar i språkvetenskapliga och andra ämnen. Umeå.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1985: Runeberg från Röån. En ångermanländsk bygdemålsdiktare. (Artikeln handlar om Nils Eric Sjödin.) I: Thule 3.

Edlund, Lars-Erik, 1993: Landsmålslitteratur. I: Nationalencyklopedin. Band 12. Höganäs.

Elovson, Harald, 1940: Landsmålslitteratur. I: Svenska folket genom tiderna. Band 13. Malmö.

Englund Dimitrova, Birgitta, 2001: En smålänning i engelsk och fransk skepnad - om översättning av dialekt i skönlitteratur. I: Folkmålsstudier 40. Helsingfors. 

Frederiksen, Britta Olrik, 1974: Dialektpræget i "Samsons Fængsel". I: Festskrift til Kristian Hald. Köpenhamn.

Fridell, Staffan, 2005: Dialekt i en komedi av Johan Stagnel. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Uppsala.

Hansen, Inger Schoonderbeek, 2003: Dialekt på skrift – Jens Thises vendelbomål. I: Ord & sag 23. Århus.

Holmberg, Karl-Axel, 1999: Vendelmål i Elsie Johanssons romaner Glasfåglarna och Mosippan. I: Målföret. Medlemsblad för Nya Tungomålsgillet. Nr 1.

Ingelow, Jules & Nilsson, Iwar, 1929, 1931: Svenska folkförfattare: Bygdediktare, hembygds- och folklivsskildrare. Del 1-3. Vetlanda.

Ivars, Ann-Marie, 2000: Colorado Avenue. Österbottnisk dialekt som språklig källa till en skönlitterär berättelse. I: Dialekter och folkminnen: hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000. Uppsala.

Jansson, Sven-Bertil, 1975: Folket, de bildade och landsmålslitteraturen. Svensk dialektdikt 1875-1900. (Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities 7.) Umeå.

Kallstenius, Gottfrid, 1989: Dialektala drag i Frödings riksspråkliga diktning. I: Diktarens mekanismer. Fem uppsatser om Fröding. Borås.

Larsson, Carl, 1954: Om dialekt i svensk skönlitteratur. I: Elias Wessén 15 april 1954. Lund.

Liljestrand, Birger, 1998: Språket i Jarl Hemmers prosa. I: Folkmålsstudier 38. Åbo.

Lindegård Hjorth, Poul: Folkevisens sprog. Daterings- og proveniensproblemer. I: Danske Studier 1995.

Loman, Bengt, 1980: Högspråk och lågspråk i finlandssvensk prosadiktning. I: Språken i vårt språk. Språkstudier samlade av Inge Jonsson och utgivna av Svenska Akademien. Stockholm.

Londen, Anne-Marie, 2001: Det helsingforsiska idiomet i Anders Cleves novellsamling Gatstenar.  I: Våra språk i tid och rum. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet utgivna genom Mirja Saari. B:21.

Modéer, Ivar, 1926: Ett bröllopskväde på Möredialekt från år 1763. Omtryckt och kommenterat av Ivar Modéer. I: Kalmar läns fornminnesförening. Årsskrift 14.

Nordström, Johan, 1918: Dialekten i Bröllopps Beswärs Ihogkommelsze och dess senaste granskare. I: Språk och stil. 18:e årg. Uppsala.

Nuolijärvi, Pirkko, 2005: Finskans variation i skönlitteraturen på 1800-talet: fallet Juhani Aho. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Uppsala.

Olin, U., 1945: Folkmålsord och arkaismer i Arvid Mörnes diktning. I: Studier i nordisk filologi nr 31-32. Helsingfors.

Rosenberg, Sven-Åke, 1981: Spel på träskofiol. Laholm. (Bok om skåneskalden Nils Ludvig Olsson, som även innehåller ett kapitel om svensk dialektdiktning genom tiderna.)

Rydsjö, Daniel, 1948: Dialektlitteratur. I: Svensk uppslagsbok. Band 7. Andra omarb. och utvidg. uppl.

Shorrocks, Graham, 1996: Non-standard dialect literature and popular culture. I: Speech past and present. Studies in English dialectology in memory of Ossi Ihalainen. Ed. by Juhani Klemola, Merja Kytö & Matti Rissanen. Frankfurt.

Skautrup, Peter, 1996: Dialekterne og digtningen. I: Ord & sag 16. Århus.

Skånesnack på vers och prosa. Kapitel i Skånes litteraturhistoria II. 1900-talets senare del. Red. Louise Vinge. Malmö 1997.

Trudgill, Peter, 1983: Acts of conflicting identity. The sociolinguistics of British pop-song pronunciation. I: On dialect: social and geographical perspectives. Oxford.

Warmland, Knut, 1991: Folk med mål i mun. Karlstad. (Om värmländsk dialektlitteratur.)

Warmland, Knut, 2000: På mål. Värmländska dialektdikter i urval. Tredje utökade uppl. [Stockholm.] (I inledningen ges fakta om provinsens mål och målpoeter.)

Warmland, Knut, 2004: Den sorgsne skrattarn. En bok om Frödings dikter. (Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie XXXVI.) Stockholm. (Boken innehåller förklaringar till ord, även en del dialektord, som förekommer i dikterna. Warmland tar inte upp dialektdikterna i Räggler å paschaser.)

Westerberg, Anna, 2005: Bondskan i Sara Lidmans romaner – tillgång eller hinder? I: Västerbotten nr 1/2005.

Vide, Sten-Bertil, 1970: Landsmålslitteratur. I: Svenskt litteraturlexikon. 2., utvidg. uppl.

Widmark, Gun, 1996 och 2000: Att manipulera koden. Sara Lidman och modersmålet. I: Stilstudier. Språkvetare skriver litterär stilistik (Ord och stil 27), samt i: Boksvenska och talsvenska. Ett urval uppsatser samlade till författarens 80-årsdag 31 juli 2000. Uppsala.

Vikør, Lars S., 2004: Dialektar som skriftspråk i tre norske distrikt. Oslo. (De tre distrikt som Vikør tar upp är Gudbrandsdalen, Indre Hordaland (Voss och Hardanger) och Trøndelag.)

Zillén, Erik, 2001: Den lekande Fröding. En författarskapsstudie. Lund. (Doktorsavhandling som innehåller ett avsnitt om Frödings litterära bruk av dialekt, "Den värmländska koden" s. 96–107.)

Öqvist, Jenny, 2010: "Står där & väntar på tricken". Stockholmska i svensk populärmusik. I: Svenskans beskrivning 30. Stockholm.

Östman, Jan-Ola, 2011: Standardspråk, dialekter och populärmusik i ett senmodernt Svenskfinland. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Uppdaterad 07 mars 2016