• Huvudmeny

Dialektbegreppet

Bleckert, Lars, 2003: Målföre som föremål. I: Ur SOFI:s värld. Red. Eva Brylla. Uppsala.

Brink, Lars, 1986: Om begreberne rigssprog, standardsprog og dialekt. I: Nysvenska studier 66.

Bull, Tove, 1997: Dialektomgrepet og dialektologien i høve til språkkontaktvarietetar og beskrivelsen av dei. I: Nordiska dialektstudier. Föredrag vid Femte nordiska dialektologkonferensen. Red. Maj Reinhammar. (Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet genom Dialektenheten i Uppsala A:27.) Uppsala.

Eklund, Gerd, 2002: Dialektbegreppet. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv.

Enger, Hans-Olav, 2007: Begrepet "genuin dialekt" er problematisk. I: Språkets roll och räckvidd. Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007. Red. Karin Milles & Anna Vogel. Stockholm.

Johansson, Lars-Erik, 2009: Dialektvarieteten. En studie i begreppsbildning. I: VAKKI symposium 29. Vasa.

Johansson, Lars-Erik, 2010: En ny svensk standardvarietet. I: Nordiska studier i lexikografi 10. Red. Harry Lönnroth & Kristina Nikula. Tammerfors.

Johansson, Lars-Erik, 2011: Dialektbegreppet - dialekt som varietet och/eller dialektbruk som stil.  I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Omdal, Helge, 2011: "Og kva er så ein dialekt?" Om dialektbegrepet i nordiske språk. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Pedersen, Inge Lise, 2009: Dialektbegrebets opkomst og nationalromantikken - konsekvenser for dialektforskningen? I: Dialektforskning i 100 år. Red. Asgerd Gudiksen et al. København.

Pedersen, K. M., 1977: Dialekt, regionalsprog og rigssprog. Åbenrå.

Standardspråk och dialekt. Bergen Riksmålsforening og Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur. 1993. Bergen. (Boken innehåller tolv föredrag som hölls vid två seminarier 1991 och 1992. I sex av artiklarna behandlas norska förhållanden. För övrigt behandlas standardspråk och dialekt i Danmark, England, Tyskland, Frankrike, Polen och Ryssland.)

Svahn, Margareta, 2003: Dialektbegreppet. I: Nordisk dialektologi. Red. Gunnstein Akselberg, Anne Marit Bødal & Helge Sandøy. Oslo.

Thelander, Mats, 1996: Från dialekt till sociolekt. I: Svenskan i tusen år. Glimtar ur svenska språkets utveckling. Red. Lena Moberg & Margareta Westman. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 81.) Stockholm.

Widmark, Gun, 1996: Om termen dialekt och dess synonymer. I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Huvudred. Maj Reinhammar. Uppsala.

Uppdaterad 25 mars 2014