• Huvudmeny

Djurbenämningar

Andersson, Rut Boström, 1996: Folkliga fågelnamn. Artnamn för beckasinfåglar i nordiska språk. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala A:26.) Uppsala.

Andersson, Rut Boström, 2003: Ordet skjura f. "skata" i ny belysning. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 126. Uppsala.

Bonebrake, Veronica, 1977: Historical changes of original labials before s as exemplified in germanic variants of the word wasp. I: Dialectology and sociolinguistics. Essays in honor of Karl-Hampus Dahlstedt 19 april 1977. Ed. Claes-Christian Elert, Stig Eliasson, Sigurd Fries and Sture Ureland. Umeå.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1982: Ord för 'renko' i nordsvenska dialekter. En studie i mellanspråklig ordgeografi. I: Språkhistoria och språkkontakt i Finland och Nord-Skandinavien. Umeå. (En kortare redovisning finns i Oknytt 3, 1982.)

Dalen, Arnold, 1988: Ordgeografiske problem i samband med nokre insektsnamn. I: Nordiske studiar. Innlegg på den tredje nordiske dialektologkonferansen 1986.

Edlund, Ann-Catrine, 2017: Språkmöten på havsisen. I: Edlund & Nordman (red.) Språkmöten i Västerbotten och Österbotten. Umeå & Vasa 2017. S. 66–81.

Edlund, Lars-Erik, 2010: Siken i folklig tradition och dialekt. En studie av folkliga taxonomier och språk i möten. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2010. Uppsala.

Elmevik, Lennart, 1974: Ekorre. Ett härledningsförslag. I: Nysvenska studier 54. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011. 

Elmevik, Lennart, 1993: Fågelbenämningen uggla. I: Nordiska orter och ord. Festskrift till Bengt Pamp på 65-årsdagen den 3 november 1993. Lund. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011. 

Ernby, Birgitta, 1992: Bohuslänska fisknamn. (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 17.) Göteborg.

Fridell, Staffan: Harkrank. I: Saga och sed 1996/97. Uppsala.

Fridell, Staffan, 2005: Brindar, göpor och pinnsvin. Svenska dialektala benämningar på vilda däggdjur. I: Saga och sed 2005. Uppsala.

Fridell, Staffan & Svanberg, Ingvar, 2007: Däggdjur i svensk folklig tradition. Stockholm.

Gjerdman, Olof, 1954: Ljungpipare – regnpipare. I: Scandinavica et fenno-ugrica. Studier tillägnade Björn Collinder den 22 juli 1954. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 1953/54-1955.)

Herjulfsdotter, Ritwa & Svanberg, Ingvar, 2005: Noabenämningar för huggorm (Vipera berus). I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 128.  Uppsala.

Hortling, Ivar, 1944: Svenska fågelnamn. Försök till tydning av deras innebörd. Stockholm.

Kornhall, David: Sydsvenska fisknamn. (Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Lund 18.) Lund.

Källström, Roger, 1999: Småländska fisknamn. I: Från dataskärm och forskarpärm. Språkliga studier tillägnade Birgitta Ernby i juni 1999. Göteborg.

Svanberg, Ingvar, 2000: Havsråttor, kuttluckor och rabboxar. Folklig kunskap om fiskar i Norden. Stockholm.

Svanberg, Ingvar, 2006: Humlehonung, korstroll och ålamask. Etnobiologiska essäer om evertebrater i Norden och Estland. (Europeiska studier i etnobiologi 5.) Uppsala.

Zetterholm, D. O., 1937: Nordiska ordgeografiska studier. Benämningar på de unga husdjuren. (Arbeten utg. med understöd av Vilhelm Ekmans universitetsfond, Uppsala, 46.) Uppsala, Leipzig, Haag & Cambridge.

Zetterholm, D. O., 1940: Dialektgeografiska undersökningar. I. Ladugård. Manese. Fähus. II. Gumse. Tacka. (Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Uppsala. A.1.) Uppsala.

Zetterholm, D. O., 1953: Dialektgeografiska undersökningar. III. Orne. Råne. Galt. Fargalt. So. Sugga. Purka. IV. Lockrop till får. Lockrop till höns (och svin). (Skrifter utgivna genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. A.10.) Uppsala.

Uppdaterad 28 maj 2018