• Huvudmeny

Grammatik (med syntax)

Alfvegren, Lars, 1958: r-genitiv och are-komposition. Formhistorisk undersökning på grundval av svenska dialekter och ortnamn. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien 32. Studier till en svensk ortnamnsatlas 10.) Uppsala.

Björklund, Siv, 2009: Att eller inte att efter hjälpverbet börja. Bruket hos finlands- och sverigesvenska elever i jämförelse med standardspråk och dialekt. I: Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Red. Camilla Wide och Benjamin Lyngfelt. Helsingfors.

Bockgård, Gustav, 2010: "Det är den vanliga spöksupén, vi kallar". Analys av en objektslös bisatstyp med kalla i dialekter och skriftspråk. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2010. Uppsala.

Brännström, Edvin, 1933: En syntaktisk egendomlighet i norrländska dialekter. Uttrycket "he be int höfs". I: Nysvenska studier. Trettonde årg. Andra-fjärde häftet.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1955: Efterledsapokope i nordsvenska dialekter. En morfo-fonologisk studie. (Skrifter utg. genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala A:11.) Uppsala & København.

Delsing, Lars-Olof, 2003: Syntaktisk variation i nordiska nominalfraser. I: Dialektsyntaktiska studier av den nordiska nominalfrasen. Red. Øystein Alexander Vangsnes, Anders Holmberg & Lars-Olof Delsing. Oslo.

Delsing, Lars-Olof & Josefsson, Gunlög, 2010: Kollektiviserande genitiv. I: Studier i svenska språkets historia 11. Uppsala.

Eaker, Birgit, 1997: Infinitivmärket att i dialektalt perspektiv. I: Studier i svensk språkhistoria 4.

Eaker, Birgit, 2000: Malenkaffe och stickadtröja. Om en norrländsk sammansättningstyp. I: Folkmålsstudier 39. Helsingfors.

Ejskjær, Inger, 1964: Nogle ejendommeligheder ved relativkonstruktioner i danske ømål og i skånsk. I: Acta philologica Scandinavica 26.

Enger, Hans-Olav, 2010: Kasusbortfallet enda en gang – og morfologisk teori. I: Studier i svenska språkets historia 11. Uppsala.

Fries, Sigurd, 1983: "Hä blås kalla" – en adverbtyp och en ändelsevokal. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1982. Uppsala.

Faarlund, Jan Terje, 1977: Transformational syntax in dialectology. Scandinavian word order varieties. I: Th. Fretheim, L. Hellan (utg.): Papers from the Trondheim Syntax Symposium 1977. Trondheim.

Faarlund, Jan Terje, 1983: Regionale syntaktiske drag og deira plass i standardmåla. I: Folkmålsstudier 28. Åbo.

Hagren, Kristina, 2002: Vår kalven och Nilssons hunden. Nominalfras med possessivattribut i fårömålet. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2002.

Hagren, Kristina, 2008: Hur märks infinitiven? Infinitivkonstruktioner i svenska dialekter med fokus på infinitivmärket. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 75.) Diss. Uppsala.

Hagren, Kristina, 2009: Dubbelsupinum, pseudosamordning och infinitivfras. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv. Uppsala.

Hagren, Kristina, 2010: Infinitivfras vid verb i svenska dialekter. I: Studier i svenska språkets historia 11. Uppsala.

Hagren, Kristina, 2011: Ingressiva partikelverb med på/å och till i svenska dialekter, särskilt dalmål. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Hesselman, Bengt, 1936: Några nynordiska dialektformer och vikingatidens historia: I: Ordgeografi och språkhistoria: Stockholm & Köpenhamn.

Holm, Gösta, 1952: Om s-passivum i svenskan. Företrädesvis folkmålen och den äldre fornsvenskan. Lund.

Holm, Gösta, 1958: Syntaxgeografiska studier över två nordiska verb. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 4.) Uppsala.

Holmberg, Anders & Sandström, Görel, 1996: Vad är det för särskilt med nordsvenska nominalfraser? I: Dialektsyntaktiska studier av den nordiska nominalfrasen. Red. Øystein Alexander Vangsnes, Anders Holmberg & Lars-Olof Delsing. Oslo.

Huldén, Lars, 1997: Genitiven och dess förvandlingar. I: Nordiska dialektstudier. Red. Maj Reinhammar. Uppsala.

Ivars, Ann-Marie, 1993: -konstruktionen i finlandssvenskt talspråk. I: Språk och social kontext. Meddelanden B:15.

Ivars, Ann-Marie, 2010: Sydösterbottnisk syntax. (Studier i nordisk filologi 84.)

Ivarsson, Martin, 1931: Har kommit - är kommen. Ett bidrag till belysning av den senare uttryckstypens funktion. I: Nysvenska studier. 11:e årg. Uppsala.

Josefsson, Gunlög, 2009: Sydvästsvensk a-genitiv – en levande relikt? I: Arkiv för nordisk filologi 124.

Jörgensen, Nils, 1970: Syntaktiska drag i svenska dialekter. En bibliografisk översikt. Lund.

Lindroth, Hjalmar, 1912: Till den feminina slutartikelns historia i svenskan. I: Språk och stil. 12:e årg.

Lundström, Gudrun, 1939: Studier i nyländsk syntax. Diss. Stockholm. Svenska landsmål och svenskt folkliv B. 38.

Nordberg, Bengt, 1971: Böjningen av neutrala  substantiv i Eskilstunaspråket. I: Nysvenska studier 51.

Nordberg, Bengt, 1972: Morfologiska variationsmönster i ett centralsvenskt stadsspråk. I: Språk och samhälle. Lund.

Pihlström, Sven, 1981: Kortstavighet och stavelseförlängning. Hur några av de gamla kortstaviga orden erhållit sin form i svenskt riksspråk. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Philologiae Scandinavicae Upsaliensia 16.) Uppsala. (Läsning av Karl Axel Holmbergs anmälan i Svenska landsmål och svenskt folkliv 1981 tillråds.)

Rabb, Viveca, 2011: Faktisk och upplevd användning av grammatiskt genus. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Reinhammar, Maj, 1973: Om dativ i svenska och norska dialekter. 1. Dativ vid verb. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 53. Studier till en svensk dialektgeografisk atlas 6.) Uppsala.

Reinhammar, Maj, 1987: Dativ vid adjektiv. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv.

Reinhammar, Maj, 1988: Om dativ i svenska och norska dialekter. 2. Dativ vid adjektiv. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1987. Uppsala.

Reinhammar, Maj, 1991: Med och vid i svenska och norska dativdialekter. I: Danske folkemål 33.

Reinhammar, Maj, 1992: Till kyrkan och åt skogen. Om två prepositioner i svenska och norska dativdialekter. I: The Nordic Languages and Modern Linguistics 7. J. Louis-Jensen & J. H. W. Poulsen (eds.) Tórshavn.

Reinhammar, Maj, 1993: Levande språkhistoria. I: Studier i svensk språkhistoria 3. Förhandlingar vid Tredje sammankomsten för svenska språkets historia Uppsala 15-17 oktober 1992. Utgivna av Lars Wollin. Uppsala.

Reinhammar, Maj, 2005: Ord för begreppet 'hos' i äldre svenska och svenska dialekter. (Acta Academiae Gustavi Adolphi 89.) Uppsala.

Solstrand, Väinö, 1925: Svensk stavelseförlängning med särskild hänsyn till språket i Åland och Uppland. I: Studier i nordisk filologi 16:1.

Sundqvist, Anders, 1955: Studier i svensk moduslära. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap 12.) Lund.

Söderström, Sven, 1972: Om kvantitetsutvecklingen i norrländska folkmål. Gammal kort stavelse i Kalix- och Pitemålen och målen i Nordmalings och Ragunda socknar. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 52. Studier till en svensk dialektgeografisk atlas 5.) Uppsala.

Thelander, Mats, 1996: Om o-avledningar i norrländska mål. I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala.

Tingbrand, Birgitta, 1970: Supinum i Eskilstuna stadsspråk. I. Variantformer av 1:a, 2:a och 4:e konjugationerna. FUMS Rapport nr 12. Uppsala.

Tingbrand, Birgitta, 1973: "Norge ha vi förresten vart ganska mycke å åke, tittat." Om verbböjning i Eskilstunaspråket. FUMS Rapport nr 29. Uppsala.

Vangsnes, Øystein Alexander, 2000: Genusbøyningens syntaktiske rolle i nordisk. I: Folkmålsstudier 39. Helsingfors. 

Vangsnes, Øystein Alexander, Holmberg, Anders & Delsing, Lars-Olof, 2003: Dialektsyntaktiska studier av den nordiska nominalfrasen. (Tromsø-studier i språkvitenskap 22.) Oslo.

Wide, Camilla, 2011: Proximala demonstrativa pronomen i finlandssvenska dialekter.  I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Uppdaterad 25 mars 2014