• Huvudmeny

Lånord

Arboe, Torben, 2000: Lån fra (middel)nedertysk i jyske dialekter. I: Folkmålsstudier 39. Helsingfors. 

Brodin, Lennart, 1999: Ord som vandrat. En studie över lågtyska lånord i svenska dialekter. (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 26.) Diss. Göteborg.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1961: Om arv och lån i Norrlands svenska folkmål. (Efterhandskommentarer till Dahlstedts avhandling Det svenska Vilhelminamålet.) Svenska landsmål och svenskt folkliv 83. Uppsala.

Edlund, Lars-Erik, 1994: Lån i svenska dialekter. I: Arv och lån i svenskan. Sju uppsatser om ordförrådet i kulturströmmarnas perspektiv. [Stockholm.]

Hallén, Karin, 2001: Franskt i svensk tappning. Studier över franska lånord i svenska dialekter. (Skrifter utg. av Språk- och folkminnesinstitutet. Dialektavdelningen. A:28.) Diss. Uppsala. (Avhandlingen behandlar lånord på b- samt bl.a. orden estimera, bagage, passage (paschas), parera, briljant, gentil, charmant, elegant och parlamentera.)

Hallén, Karin, 2007: Exprä till Bodil. I: Bodil lajv. Festskrift till Bodil Nildin-Wall den 18 januari 2007. Uppsala.

Hallén, Karin, 2011: Blam - blamera, chikan - chikanera, genans - genera. En grupp franska lånord i svenska dialekter. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Hansson, Åke, 1991: Finska lånord i nordnorrländska dialekter. I: Stilistik och finlandssvenska. En samling artiklar tillägnade Birger Liljestrand den 25 juni 1991. (Nordsvenska. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet 8.) Umeå.

Ingers, Ingemar, 1958: Franska låneord i folkmålen. I: Studier i nordisk språkvetenskap. (Skr. utg. gm Landsmålsarkivet i Lund 12.) Lund.

Pedersen, Inge Lise, 2006: Sociolingvistiske betragtninger over franske låneords vej ind i danske dialekter. I: Danske talesprog, band 7.

Sandström, Caroline, 2011: Finska lån och hur de anpassas i de svenska dialekterna i Finland. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Saxén, Ralf, 1895-98: Finska lånord i östsvenska dialekter. Språkhistoriska studier. Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folkliv. XI.3. Stockholm.

Thors, Carl-Eric, 1973: Från fr. parlament till österbottn. dial. pärra 'retas'. I: Svenska studier från runtid till nutid tillägnade Carl-Ivar Ståhle på 60-årsdagen den 27 juni 1973. Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård. 48.

Thors, Carl-Eric, 1981: Finska påverkningar på den finlandssvenska folkmålen. I: De finlandssvenska dialekterna i forskning och funktion. Red. av Bengt Loman. Meddelanden från Stiftelsen för Åbo Akademi Forskningsinstitut nr 64.

Wessman, V. E. V., 1956: Främmande inflytelser i de finlandssvenska folkmålen. 1. Finska inflytelser. (Folkmålsstudier 17-18.) Helsingfors.

Uppdaterad 04 april 2014