• Huvudmeny

Ljudförhållanden

Aho, Eija, 2010: Om tonala drag i dialekterna i Åboland. I: Folkmålsstudier 48. 

Andersson, Thorsten, 2017: Dateringen av supradentalerna rn, rs, rt i Sverige. Ortnamnens bidrag. I: Namn och bygd 104 (2016). S. 5–49.

Asu, E. L., F. Nolan & S. Schötz, 2015: A comparative study of Estonian Swedish voiceless laterals. Are voiceless approximants fricatives? I: Processings of ICPhS 2015, University of Glasgow.

Benson, Sven, 1950: Studier rörande v-lösa former av subst. huvud i södra Sverige. I: Dialektstudier tillägnade Gunnar Hedström på sextioårsdagen 31/12 1950. Uppsala.

Bergman, Gösta, 1961: Om š-ljudet. I: Nysvenska studier. 41:a årg. Uppsala.

Bergström, Lena, 2004: Mötet uppnas igen. Ett kombinerat produktions- och perceptionstest av kort ö och u. I: Svenskans beskrivning 26. Uppsala. (Se även Wenner, Lena)

Bleckert, Lars, 1987: Centralsvensk diftongering som satsfonetiskt problem. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 21.) Uppsala.

Bruce, Gösta, 1973: Tonal accent rules for compound stressed words in the Malmö dialect. I: Working papers 7. Phonetics laboratory, Lund university.

Bruce, Gösta, 1974: Tonaccentregler för sammansatta ord i några sydsvenska stadsmål. I: Svenskans beskrivning 8.

Bruce, Gösta, Engstrand, Olle & Eriksson, Anders, 2000: De svenska dialekternas fonetik och fonologi år 2000 (SweDia 2000). I: Folkmålsstudier 39. Helsingfors. 

Bruce, Gösta & Gårding, Eva, 1978: A prosodic typology for Swedish dialects. I: Nordic Prosody. Lund.

Bruce, Gösta, 2010: Vår fonetiska geografi. Om svenskans accenter, melodi och uttal. Lund.

Bucht, Torsten, 1924: Äldre [kort] u ock [kort] o i kort stavelse i mellersta Norrland. Stockholm.

Bye, Patrik, 2005: Om lavvokalbalansens oppkomst og utvikling i sentralskandinavisk. Proceedings of the 1st Conference on Övdalian, Älvdalen, June 18th-19th, 2004.

Bye, Patrik, 2008: Om oppkomsten og utviklingen av jamvekt og vokalbalanse i sentralskandinavisk. I: Norsk Lingvistisk Tidsskrift 26. Oslo.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1955: Efterledsapokope i nordsvenska dialekter. En morfo-fonologisk studie. Skrifter utg. genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. A:11. Uppsala.

Eklund, Gerd, 1991: Vrist - brist - rist. Utvecklingen av gammalt uddljudande wr i nordiska, särskilt svenska, dialekter. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala A:17.) Uppsala.

Elert, Claes-Christian, 1977: Gränsen för det sydsvenska bakre r. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1976.

Elert, Claes-Christian, 1978: Diftongeringar och konsonantinslag i svenskans långa vokaler. I: Språken i vårt språk.

Elert, Claes-Christian, 1994: Indelning och gränser inom området för den nu talade svenskan – en aktuell dialektografi. I: Kulturgränser – myt eller verklighet? Red.: Lars-Erik Edlund. (Diabas 4.) Umeå.

Eliasson, Stig, 2010: Kedjeförskjutningen av långa bakre vokaler och svenskans "tionde" vokal. I: Studier i svenska språkets historia 11. Uppsala.

Elmevik, Lennart, 2011: Sv. och no. dial. o [med längdstreck över] som motsvarighet till urnord. au. Till diskussionen om den s.k. birkasvenskan. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Engstrand, Olle, Björsten, Sven, Lindblom, Björn, Bruce, Gösta & Eriksson, Anders, 2000: Hur udda är Viby-i? Experimentella och typologiska observationer. I: Folkmålsstudier 39. Helsingfors.

Eriksson, Ulrik, 1969: Det "egendomliga" vokalljudet. I: Nysvenska studier. Årg. 48.

Ernby, Birgitta, 1997: Tonaccenten i bohuslänska dialekter. I:Nordiska dialektstudier. Uppsala. 

Foldvik, A. K., 1988: Spredning av skarring i Norge i løpet av om lag 70 år. I: Norsk Lingvistisk Tidsskrift, hefte 1-2.

Fries, Sigurd, 1983: Former med g av ordet havre i Sverige och Norge. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1982. Uppsala.

Geijer, Herman, 1921: Några bidrag till frågan om tilljämningens ock apokopens utbredningsvägar. I: Svenska landsmål B:18.

Gjerdman, Olof, 1916: Två utbölingar inom svenska ljudsystem. I: Språk och stil. 16:e årg. Uppsala. (Handlar om Viby-i och y)

Gårding, Eva, 1975: Toward a prosodic typology for Swedish dialects. I: The Nordic languages and modern linguistics 2. Red. Karl-Hampus Dahlstedt. Stockholm.

Hammermo, Olle, 1981: Eskilstunadiftongeringens variation. I: Talspråksstudier. Insamling och analys. Gun Widmark (red.) Lund.

Hansson, Åke, 1969: Fonematiska studier i skånska dialekter. Lund.

Heide, Eldar: Tjukk l – Retroflektert tydeleggjering av kort kvantitet. Om kvalitetskløyvinga av det gamle kvantitetssystemet. I: Maal og minne 1, 2010.

Hellberg, Staffan, 1994: Fonemen i Frykdalsmålets ljudlära. I: Spår av odling. Festskrift till Hugo Karlsson. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 19. Göteborg. 

Hesselman, Bengt, 1906: Tillägg om 'metatesen rl>lr'. I: Språk och stil. 6:e årg. Uppsala.

Jansson, Valter, 1944: Palataliserade dentaler i nordiska språk. I: Festskrift till Jöran Sahlgren 8. 4. 1944. K. G. Ljunggren (red.). Lund.

Landqvist, Håkan, 1994: Från flicker till flickor - om en sociolingvistisk variabels uppkomst och utveckling. FUMS Rapport nr 173.

Pihl, Carin, 1948: Om utvecklingen av äldre dh i överkalixmålet. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv. Uppsala.

Ronge, Hans H., 1993: Kakuminalt l – ålder och ursprung. I: Studier i svensk språkhistoria 3. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Sjöstedt, Gösta, 1936: Studier över r-ljuden i sydskandinaviska mål. Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund.

Solstrand, Väinö, 1925: Svensk stavelseförlängning. Med särskild hänsyn till språket i Åland och Uppland. I: Studier i nordisk filologi 16:1.

Tamm, Alfhild & Tamm-Götlind, Märta, 1918: Skorrningar och närbesläktade uttalsfel. Studier över r-ljudet m.m. I: Språk och stil 18:e årg. Uppsala.

Teleman, Ulf, år: Bakre r i svenskan. En alternativ hypotes. I: Språk och stil 15.

Teleman, Ulf, 2005: Om r-fonemets historia i svenskan. Nordlund 25. Lund.

Torp, Arne, 2007: R. Ei urokråke i språket. Oslo.

Wenner, Lena, 2010: När lögnare blir lugnare. En sociofonetisk studie av sammanfallet mellan kort ö och kort u i uppländskan. Diss. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, 80) Uppsala. (Se även Bergström, Lena)

Westerlund, Rune, 2011: Palatal och velar artikulation av klusilerna k och g framför främre kort a i en sydvästerbottnisk dialekt - auditiv analys. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Zetterholm, D. O., 1939: Om supradentala och kakuminala n-ljud i nordiska språk. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv B.

Zetterholm, D. O., 1951: En "egendomlig" norrländsk-norsk vokal. I: Nysvenska studier. 30:e årg. Uppsala.

Uppdaterad 25 maj 2018