• Huvudmeny

Översikter över större svenska dialektområden, dialektgeografiska samband

Bandle, Oscar, 1973: Die Gliederung des Nordgermanischen. Basel & Stuttgart.

Benson, Sven, 1965-1970: Südschwedischer Sprachatlas. 1-4. Lund.

Bergman, Gösta, 1940: Svenska språket genom tiderna. (Innehåller avsnitt om dialekter.) I: Svenska folket genom tiderna. Band 13. Malmö.

Bergman, Gösta, 1952: Nordliga provinsialismer. Även i: Arkiv för nordisk filologi 66. Lund.

Bruce, Gösta & Gårding, Eva, 1978: A prosodic typology of Swedish dialects. I: Nordic prosody. Papers from a symposium. Ed. Eva Gårding, Gösta Bruce & Robert Bannert. (Travaux de l'Institut de linguistique de Lund 13.) Lund.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1978: Dialekt och högspråk i nutidens Sverige, särskilt i Norrland. I: Det moderna Skandinaviens framväxt. Uppsala.

Dahlstedt, Karl-Hampus och Ågren, Per-Uno, 1980: Övre Norrlands bygdemål. Berättelser på bygdemål med förklaringar och en dialektöversikt. (Skrifter utg. av Johan Nordlander-sällskapet 2.) 2:a utg. [med enstaka rättelser]. Umeå.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1983: Synpunkter på mellanspråklig dialektgeografi från en nordskandinavisk utsiktspunkt. I: Folkmålsstudier 28. Helsingfors.

Danell, Gideon, 1912: Några anmärkningar om Vättern som språkgräns. I: Xenia Lidéniana.

Elert, C.-Chr., 1994: Indelning och gränser inom området för den nu talade svenskan – en aktuell dialektgeografi: I: Kulturgränser – myt eller verklighet. Umeå.

Hesselman, Bengt, 1905: Sveamålen och de svenska dialekternas indelning. Uppsala.

Hesselman, Bengt, 1948-1953: Huvudlinjer i nordisk språkhistoria. 1-3. (Nordisk kultur 3-4.) Uppsala, Stockholm, Oslo & København.

Ingers, Ingemar, 1950: Sydsvenskt riksspråk. SNSS 7. Stockholm.

Ingers, Ingemar, 1971: Regionalt riksspråksbruk. I: Studier i dagens svenska. SNSS 44. Stockholm.

Lindqvist, Natan, 1947: Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning. 1-2. (Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Lund 2.) Lund.

Lundell, J. A., 1880: Om de svenska folkmålens frändskaper och etnologiska betydelse. Svenska sällskapet för antropologi och geografi 1:5. Stockholm.

Lundell, J. A., 1911: Om gränsen mellan central- och sydskandinaviska mål. I: Fästskrift till H. F. Feilberg på 80-årsdagen den 6 augusti 1911. (Svenska landsmål och svenskt folkliv H. 114). Uppsala.

Meyer, Ernst A., 1937-1954: Die Intonation im Schwedischen. 1-2. Stockholm. (Del 1 handlar om sveamål, del 2 om norrländska mål. I del 2 finns också för jämförelse några intonationskurvor samlade för varje landskap.)

Språken i Sverige. Sveriges Nationalatlas. Red. Östen Dahl & Lars-Erik Edlund. Stockholm 2010.

Torp, Arne, 1983: Nokre tankar om inndeling av folkemålet i Skandinavia. I: Folkmålsstudier 28. Helsingfors.

Uppdaterad 25 mars 2014