• Huvudmeny

Övrigt

Almenningen, Olaf, 2000: Riksspråksord i svensk og dialektord i norsk. I: Folkmålsstudier 39. Helsingfors. 

Andersson, Lars-Gunnar, 1994: Om göra och sylta - en dialektgeografisk undersökning på lokalplanet. I: Spår av odling. Festskrift till Hugo Karlsson. Göteborg.

Andersson, Lars-Gunnar, 2008: Bynglig, bänglig och folklig lexikografi. I: Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren.

Andersson, Lars-Gunnar, 2011: Blev eller vart? Vad 5 600 personer säger sig säga. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Andersson, Thorsten, 1977: Det västgötska dialektordet oler plur. 'rågång'. I: Dialectology and sociolinguistics. Essays in honor of Karl-Hampus Dahlstedt 19 april 1977. Ed. by Claes-Christian Elert, Stig Eliasson, Sigurd Fries and Sture Ureland. Umeå.

Andersson, Thorsten, 1996: Sv. dial. alm 'frodig'? I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala.

Bandle, Oskar, 1996: Något om "bräkord" i nordiska dialekter. I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala.

Belfrage, Sixten, 1927: "Kasta smörgås". I: Nysvenska studier. 7:e årg. Uppsala.

Bergfors, Erik Olof, 1982: Några dialektala ord och uttryck för egenskaper och beteenden. I: Saga och sed 1981. (I artikeln behandlas bl.a. tet och tetig, vanartig, vanalig och vanardig, hittordad och liknande bildningar, avledningar till kravla, jamla, pingla, taffla m.fl. verb.)

Bergfors, Erik Olof, 2000: Vad betyder verbet njuta i svenska dialekter? I: Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000. Uppsala.

Björklund, Stig, 1950: Raskajt i norra Ovansiljan. I: Dialektstudier tillägnade Gunnar Hedström på sextioårsdagen 31/12 1950. Uppsala.

Björklund, Stig, 1991: Dörrlan och stocklan i dalmål. Några ordproblem rörande skiftesverk i dörrstängning. I: Sagt och gjort. Vänskrift till Wolter Ehn och Rune Västerlund 1991. Uppsala.

Brøndum-Nielsen, Johs., 1911: Hvorfra stammer det udlydende s i dansk (i)medens, (i)mens? I: Fästskrift till H. F. Feilberg på 80-årsdagen den 6 augusti 1911. (Svenska landsmål och svenskt folkliv H. 114). Uppsala.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1960: Tre norrländska frändskapsord med lapsk anknytning.  I: Folkloristica. Festskrift till Dag Strömbäck 13/8 1960. Uppsala. Även i: Saga och Sed 1959, samt i: Dahlstedt, 1987: Från Quartier Latin till Grisbacka. Umeå. (Handlar om orden atanmänning, lappsläkt och latjo.)

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1983: Jama v. – fyra likalydande verb i Norrlands svenska folkmål. I: Språk och tradition. Festskrift till Sven Benson. Uppsala. Även i: Svenska landsmål och svenskt folkliv 106. Uppsala.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1986: Dahlstedts hundra ord. (Dahlstedt föreslår dialektord som skulle kunna tas upp i riksspråket.) I: Språkvård 1986:4.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1986: Svenska, danska och tala tytt – nordliga svenska folkmålsord för '(försöka) tala riksspråk'. I: Festschrift für Oskar Bandle zum Geburtstag am 11. Januar 1986. Basel und Frankfurt am Main.

Dialektala terrängords semantik. Föredrag hållna vid ett minisymposium arrangerat av Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet den 2-3 december 1986. (Diabas. Nr 2) Umeå 1987.

Döhl, Inger, 1990: Täkt, vall och kya. Ord för inhägnade områden vid fäbodar i Övre Dalarna. Uppsala. [Diss]

Eaker, Birgit, 1993: Adjektivet grann i svenska dialekter. En semantisk och dialektgeografisk undersökning. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala A:21.)

Eaker, Birgit, 1996: Antlig och åntlig i Värmland och angränsande landskap. I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala.

Eaker, Birgit, 1997: Ant och brått - en jämförelse. I: Nordisk dialektologkonferens. 5. Nordiska dialektstudier utg. av Maj Reinhammar. Uppsala.  

Eaker, Birgit, 2000: Avig – en ordstudie. I: Studier i svensk språkhistoria 5. Utgivna av Lars-Erik Edlund. Umeå.

Eaker, Birgit, 2000: Med rötterna i Ångermanland. [Behandlar orden pärfösa och pärflus(a) 'hjärtblad på potatisplanta'.] I: Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000. Uppsala.

Edlund, Lars-Erik, 1984: Nordsvenska ortsboöknamn. (Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Serie B. Namn 1.) Umeå.

Edlund, Lars-Erik, 2010: Några avläggare till hvél 'hjul' i nordiska dialekter. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2010. Uppsala.

Edvardsson, Ingmar, 2005: Historia det luktar om. Mögbonne och dyngrad. I: Ekipage. Vagnshistoriska sällskapets medlemstidning.

Ekbo, Sven, 1996: Tana och tåna. I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala.

Eklund, Gerd, 2000: Begreppet 'träd' i ALE, Atlas Linguarum Europae ie *bhou-to-mo-s. I: Folkmålsstudier 39. Helsingfors.

Eklund, Gerd, 2010: Bliva och varda. I: Språk i Sverige. Red. Östen Dahl & Lars-Erik Edlund. 2010. Stockholm.

Elmevik, Lennart, 1964: Rabbal och ring. Två ord för kittelhängare. I:  Nysvenska studier 44. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1965: Ordet löt 'hjullöt'. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1965: Löta - ett ord hos Joh. Bureus. I: Nysvenska studier 45. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1965: Sv. dial. stommel, stommal. I: Nysvenska studier 45. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1971: Ett eddaställe och några svenska dialektord. I: Scripta Islandica 22. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1971: Till härledningen av ordet kvi(a) 'kreatursfålla' m.m. I: Nysvenska studier 51. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1974: Två eddaställen och en västnordisk ordgrupp. I: Scripta Islandica 25. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1975: Nyisl. kvos ‚trång dal‛ o. dyl. Ett etymologiskt problem i dialektgeografisk belysning. I: Nordiske studier. Festskrift til Chr. Westergård-Nielsen på 65-årsdagen den 24. november 1975. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1976: Fisl. giogurr. I: Scripta Islandica 27. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1976: Fvn. fora∂. I: Nordiska studier i filologi och lingvistik. Festskrift tillägnad Gösta Holm på 60-årsdagen den 8 juli 1976. Lund. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1980: Tarmmal och tarmmäja. Två dialektala ord för 'tarmkäx'. I: Ord och struktur. Studier i nyare svenska tillägnade Gun Widmark den 31 juli 1980. Även i: Nysvenska studier 59-60. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1982: Fisl. einherjar 'krigare i Valhall' och några andra fornnord. sammansättningar med ein-. I: Saga och sed. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1984: Två ordstudier. I: Festskrift til Einar Lundeby 3. oktober 1984. Oslo. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1992: Das Verbum fräga ‚fragen‛ im älteren Schwedisch und in schwedischen Dialekten - ein niederdeutsches Lehnwort oder eine einheimische Bildung? I: Niederdeutsch in Skandinavien 3. Akten des 3. nordischen Symposions ‚Niederdeutsch in Skandinavien‛ in Sigtuna 17.-20. August 1989. Berlin, Bielefeld & München. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1992: Frågan är fri. I: Leve mångfalden! Tjugo uppsatser om språk tillägnade Barbro Söderberg. Stockholm. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1994: En nordisk etymologi i finsk och baltisk belysning. I: Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1994: Ett fall av språklig hybridbildning. I: Spår av odling. Festskrift till Hugo Karlsson. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 19. Göteborg. (I artikeln behandlas estlandssvenskt ungla - 'rotskott, telning'.)

Elmevik, Lennart, 1996: Norrl. dial. tyg(e) 'räfsskaft'. Ordbyte eller typskifte? I: Samspel och variation. Språkliga studier tillägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen. Uppsala. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1996: Randanmärkningar till härledningen av några svenska dialektord. I: Studier i talesprogsvariation og sprogkontakt. Til Inger Ejskjær på halvfjerdsårsdagen den 20. maj 1996. København. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1996: Eine umstrittene Etymologie. I: A Frisian and Germanic miscellany. Published in honour of Nils Århammar on his sixty-fifth birthday, 7 August 1996. Odense. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1997: Schwed. und norw. dial. koks(a) ‚Schale, Schöpfkelle‛ u.ä. Ein mittelniederdeutsches Lehnwort oder ein Wort anderen Ursprungs? I: Kleine Beiträge zur Germanistik. Festschrift für John Evert Härd. Uppsala. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 1998: Sv. dial. bose 'djävul', 'rackare', 'skråpuk', 'orm', 'snorklump' m.m. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 2001: Fornfranskt berser 'jaga' och dess avspeglingar i svenskan. I: Langage et référence. Mélanges offerts à Kerstin Jonasson à l'occasion de ses soixante ans. Uppsala. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 2002: Sv. och no. dial. jåla 'prata strunt, pladdra, jollra' o. dyl. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2001. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 2002: Till härledningen av interjektionen sv. och da. jo. I: Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 2005: Nord. dial. käx(e), käxa 'båtshake, hacka' m.m. och växtbenämningen hundkäx. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 2006: Borrkax och tarmkäx. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Elmevik, Lennart, 2007: Drasut. I: Från drasut till brakknut. Studier tillägnade Gerd Eklund på 65-årsdagen den 23 oktober 2007. Uppsala. Även i: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011.

Eriksson, Manne, 1943: Hjäll och tarre samt andra ord för översäng och övervåning. Ett ordhistoriskt och ordgeografiskt bidrag till sängens och bostadens historia i Norden. (Skrifter utg. genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala A:4.) Uppsala & København.

Eriksson, Manne, 1950: Nysv. fjäril 'papilio'. I: Dialektstudier tillägnade Gunnar Hedström på sextioårsdagen 31/12 1950. Uppsala.

Ernby, Birgitta, 1994: Suffixet -vulen i bohuslänska dialekter. I: Spår av odling. Festskrift till Hugo Karlsson. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 19. Göteborg.

Ernby, Birgitta, 2010: Sudskalk och vrangbåge. Ett urval båtbyggartermer från Orust. I: Från sjö till hav. Namn- och ordstudier tillägnade Birgit Falck-Kjällquist. Göteborg.

Forner, Lars, 1945: De svenska spannmålsmåtten. En ordhistorisk och dialektgeografisk undersökning. Studier till en svensk dialektgeografisk atlas utg. av Natan Lindqvist. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien, 14.) Uppsala.

Fridell, Staffan, 1995: Ky 'snår'. Ett västerbergslagsord. I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala.

Fridell, Staffan, 1996: Orv(e), örv(e) och ärv(e) : några svenska ord för 'lieskaft' i dialektgeografisk belysning. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 119. Uppsala.

Fridell, Staffan, 1997: Avofs. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. Lund.

Fridell, Staffan, 1997: Verbet ärva(s) 'skjuta skott, växa upp' o.d. i svenska dialekter. I: Nordisk dialektologkonferens. Nordiska dialektstudier utgivna av Maj Reinhammar. (Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet genom Dialektenheten i Uppsala. Ser. A.) Uppsala.

Fridell, Staffan, 1998: Asa. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. Lund.

Fridell, Staffan, 1999: Stol och stola(s). I: Svenska landsmål och svenskt folkliv. Uppsala.

Fridell, Staffan, 2000: Avledningar till det urnordiska verbet *abetan. [Anm.: eg. ska ett vågrätt streck finnas upptill på b:et i abetan] I: Studier i svensk språkhistoria 5. Umeå.

Fridell, Staffan, 2000: Ys och as. I: Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000. Uppsala.

Fridell, Staffan, 2002: Sydvästsvenskt jak och mek. Arkaism eller restitution? I: Folkmålsstudier 31.

Fridell, Staffan & Myrdal, Janken, 2005: Orv och orv – ord och sak. I: Föremål och forskning. Trettio forskare om det kulturhistoriska museimaterialets möjligheter. Red. Birgitta Svensson. Stockholm.

Gjerdman, Olof, 1921: Fåglalåt. I: Nysvenska studier. 1:a årg. Uppsala.

Grönberg, Anna Gunnarsdotter, 1999: Från göra till mula - ett exempel på dialektutjämning och regionalisering. I: Från dataskärm och forskarpärm. Språkliga studier tillägnade Birgitta Ernby i juni 1999. Göteborg.

Gustavson, Herbert, 1950: Gotl. es [ett längdstreck ska eg. finnas över e:et] 'töm' och dess ordfränder. I: Dialektstudier tillägnade Gunnar Hedström på sextioårsdagen 31/12 1950. Uppsala.

Hagberg, Louise, 1911: Fastlag ock Hetvägg. I: Fästskrift till H. F. Feilberg på 80-årsdagen den 6 augusti 1911. (Svenska landsmål och svenskt folkliv H. 114). Uppsala.

Hallberg, Göran, 1996: Från Skånes böl till Smålands flykt. Ordgeografi kring lieterminologi. I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala.

Holm, Gösta, 1996: Låding och några andra etymologiska förslag. I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala. (Förutom låding behandlas nejde 'Spergula arvensis' m.m., neka, nid 'smädelse', nimme 'fattningsgåva'; 'huvud', okvädinsord, panka '(ett slags) braxen' m.m., plunta, racka 'fiska med nät under is' samt rast 'växten Archusa arvensis'.)

Ivars, Ann-Marie, 2003: Lämna - en provinsialism och dess syntax. I: Boken om våra modersmål. Festskrift till Mikael Reuter på hans 60-årsdag 17 maj 2003. Red. av Ann-Marie Ivars et al. Esbo.

Jensen, Anette, 2003: Ordene mange og meget. Et par eksempler på ordgeografi i nordisk perspektiv. I: Nordisk dialektologi. Oslo.

Johannisson, Ture, 1950: Västsv. dial. oränna 'idas, bry sig om' – fsax. ârundian. I: Dialektstudier tillägnade Gunnar Hedström på sextioårsdagen 31/12 1950. Uppsala.

Jonsson, Hans, 1966: Nordiska ord för vattensamling. Lundastudier i nordisk språkvetenskap 16. Lund.

Karlsson, Hugo, 2001: Om betydelsen av ordet land i svenska ortnamn och dialekter. I: Gäller stam, suffix och ord. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 29. Göteborg.

af Klintberg, Bengt, 2000: Kunna mer än sitt Fader vår. Eufemismer för trollkunnighet. I: Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000. Uppsala.

Källskog, Margareta, 1991: Nå! Voj, voj! – ett par frekventa interjektioner i överkalixmålet. Utskrift av en inspelning på överkalixmål från Limingojärv, Korpilombolo sn. I: Sagt och gjort. Vänskrift till Wolter Ehn och Rune Västerlund 1991. Uppsala. 

Kärrlander, Eva, 1993: Skrabbig och skrallig, karsk och katig. En semantisk studie av svenska dialektala adjektiv avseende hälsotillstånd. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala A:20.) Uppsala.

Langenfelt, Gösta, 1944: Plockverk. I: Nysvenska studier. 24:e årg. Uppsala. (Bl.a. behandlas orden entätig, malas och hargepes.)

Larsson, Inger, 1988: Tätmjölk, tätgräs, surmjölk och skyr. En datorstödd ordgeografisk studie över nordiska ord rörande äldre tiders mjölkhushållning. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in Scandinavian philology. New series 18.) Stockholm.

Liljefors, Roland & Broberg, Richard, 1954: Skyttja 'utbyggnad invid lada eller uthus'. I: Nysvenska studier. Årg. 33.

Lindberg, Carl, 1941: Terrängordet köl (käl, kielas). Uppsala.

Lindqvist, Natan, 1935: Ordens vandringsvägar på nordiskt språkområde. I: Jöran Sahlgren, Nils Ahnlund m.fl.: Vår hembygd. Dess historia och hur den utforskas. Stockholm.

Lindmark, Asbjörg Westum, 1991: Mossa, stråkkbänk och (is)kalv. Några metaforiska istermer från Österbotten. I: Stilistik och finlandssvenska. En samling artiklar tillägnade Birger Liljestrand den 25 juni 1991. (Nordsvenska. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet 8.) Umeå.

Lundbladh, Carl-Erik, 2008: Ändå(n). I: Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren.

Lundström, Ulf, 2011: Elementen hals, har/hare, rem och slind. Att fånga terrängords betydelser genom fältstudier och i arkivmaterial. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Långström, Tage, 1955: Svenska fordonstermer. (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 10.) Göteborg.

Markey, Thomas L., 1969: The verbs varda and bliva in Scandinavian with special emphasis on Swedish. (Studia Philologiae Scandinavicae Upsaliensia 7.) Uppsala.

Moberg, Lennart, 1996: Germ. dung 'gödsel, avfall m.m.' Ett härledningsförsök, inspirerat av nordiskt dialektmaterial. I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala.

Moberg, Lennart, 2000: Jämtl. storsa (stoscha) 'flicka, ung ogift kvinna'. Till frågan om ordets ursprung. I: Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000. Uppsala.

Modéer, Ivar, 1937: Namn- och ordgeografiska studier. Uppsala.

Nordberg, Bengt, 1974: Spriten och klypan. Några regionalord från Eskilstuna. I: Svenska. Sigurd Fries den 22 april 1974. Umeå.

Nyström, Gunnar, 1996: Två fonemsammanfall i dalmål - och två ordstudier. I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala.

Nyström, Staffan, 1988: Ord för höjder och sluttningar i Daga härad. En studie över betydelsen hos två grupper terrängbetecknande appellativ och ortnamnselement. Diss. Uppsala.

Olsson, Emil, 1904: Sv. darra, dallra m. m. I: Språk och stil. 4:e årg. Uppsala.

Olsson, Emil, 1907: Några ord med bet. "slå dank". I: Språk och stil. 7:e årg. Uppsala.

Olsson, Ingemar, 1959: Gotländska terrängord. Stockholm.

Ordgeografi och språkhistoria. Bidrag från Nordiska seminariet vid Uppsala universitet. (Nordiska texter och undersökningar 9.) 1936. Uppsala, Stockholm & Köpenhamn.

Reinhammar, Maj, 1983: Några ord för 'hos' i svenska och norska dialekter. I: Folkmålsstudier 28. Helsingfors.

Reinhammar, Maj, 1991: Bakom flötet m. m. Ett folketymologiskt divertissemang. I: Sagt och gjort. Vänskrift till Wolter Ehn och Rune Västerlund 1991. Uppsala. (Även uttrycken "kasta ett getöga", "göra susen", "in i vassen", "lägga vantarna på", "gröna vågen", "(vara) på färsen/sätta färs på", "(känna sig) under isen", "(följa m.fl.) med Davids höns under isen" behandlas.)

Reinhammar, Maj, 1991: Med och vid i svenska och norska dativdialekter. I: Danske folkemål 33.

Reinhammar, Maj, 2005: Ord för begreppet 'hos' i äldre svenska och svenska dialekter. (Acta Academiae Gustavi Adolphi 89.) Uppsala.

Reinhammar, Vidar, 1975: Pronomenstudier. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 54. Studier till en svensk dialektgeografisk atlas 7.) Uppsala.

Reinhammar, Vidar, 1996: Om illgärd, illgjord och dithörande bildningar. I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala.

Reinhammar, Vidar, 1999: Sikna, sätna eller sitna. En etymologisk studie med utgångspunkt i jämtskt sjäken, sjecken. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1999.

Ronge, Hans H., 1996: Ryl-rul 'knöl, hård valk' m.m. i svenska dialekter. I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala.

Rönkö, Maj-Len, 1988: Bottnisk ord- och sakgeografi. I: Det maritima kulturlandskapet kring Bottenviken. Artiklar och studier från Bottenviksprojektet. Umeå.

Rönkä, Maj-Len, 1993: Termer för slåtter- och skörderedskap. Finlandssvensk ordgeografi i nordiskt perspektiv. Åbo.

Sahlgren, Jöran, 1929: Ordhistoriska bidrag. I: Nysvenska studier. 9:e årg. Uppsala. (Orden horva 'lycka, täppa' och kola 'tranlampa' behandlas.)

Salberger, Evert, 1996: Ä. nsv. i Öllo. Ett dialektord hos Gunno Dahlstierna. I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala.

Sandström, Åke, 2000: Wörter und Sachen – en ännu utvecklingsbar metod? Några reflektioner utifrån en studie över det nordiska årfästets terminologi. Umeå.

Slotte, Peter, 1993: Allsköns mak. I: Språkbruk 4, 1993. (Om dialektala benämningar på 'avträde'.)

Slotte, Peter, 1994: Topelius på tuppen? I: Språkbruk 1, 1994. (Om tupp som benämning på 'avträde'.)

Slotte, Peter, 2001: Många Jupitrar i alnackan. I: Våra språk i tid och rum. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet utgivna genom Mirja Saari. B:21.

Språken i Sverige. Red. Östen Dahl & Lars-Erik Edlund. Sveriges nationalatlas 22. Stockholm 2010. Innehåller utbredningskartor för dialektord.

Strömbäck, 1977: Mytvatten. Presentation av ett material. I: Dialectology and sociolinguistics. Essays in honor of Karl-Hampus Dahlstedt 19 april 1977. Ed. Claes-Christian Elert, Stig Eliasson, Sigurd Fries and Sture Ureland. Umeå.

Svahn, Margareta, 1994: Vem var egentligen hora i bondesamhället? I: Nordiska dialektstudier utg. av Maj Reinhammar. (Skrifter utg. av Språk- och folkminnesinstituet genom Dialektenheten i Uppsala. Ser. A. 27) Uppsala.

Svahn, Margareta, 1999: Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen. Skällsord, stereotyper och könskonstruktioner. Stockholm.

Söderberg, Barbro, 1996: Hjala och jolla - om spontan ordbildning. I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala.

Söderström, Sven, 1982: Bamm - Ett ångermanländskt dialektord. I: Från finnmarker och ådalar. Mellannorrländsk kultur- och socialhistoria från sju sekler. Skr. utg. av Johan Nordlander-sällskapet. Nr 4. Umeå.

Söderström, Sven, 1991: En – obestämd artikel med skiftande dialektala former. I: Sagt och gjort. Vänskrift till Wolter Ehn och Rune Västerlund 1991. Uppsala.

Söderström, Sven, 2000: Kallar i Fennoskandia och Baltikum. I: Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000. Uppsala.

Teleman, Ulf, 2006: Äss du vill... Om en konditional subjunktions tillblivelse. I: Lekt och lärt. Vänskrift till Jan Einarsson 2006. Växjö.

Thelin, Eva, 1997: Adjektivet ful. Om betydelser och deras utbredning i svenska dialekter. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1997.

Wadström, Roger, 1952-1984: Svenska kvarntermer. Studier över kvarnens och malningens terminologi i svenska dialekter med särskild hänsyn till de västsvenska jämte kortfattad framställning av de svenska kvarntyperna och deras utveckling. 1-2. (Del 1: Skrifter utg. genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala A:8, del 2: Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala A:82.) Del 1: Uppsala & København, del 2: Uppsala.

Vidjeskog, Sonja, 1993: Vävterminologin i en österbottnisk dialekt – ett begreppsområde under utveckling. Folkmålsstudier 34.

Widmark, Gun, 2000: Lenhal och lönnhal. I: Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000. Uppsala.

Wiklund, Staffan, 1992: Våtmarksord i lulemålen. En ordgrupp sedd ur informant- och intervjuarperspektiv. (Skrifter utg. av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå A:9.) Umeå.

Zetterholm, D. O., 1946: Norrländska ord- och accentstudier. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1945. Uppsala.

Åneman, Claes, 1996: Svenska dialekters dyssja 'sammanräfsat och utbrett hö'. I: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala.

Öhman, Lennart, 1946: Om prepositionsbruket vid ortnamn i Lövångers s:n, Västerbottens län. I: Nysvenska studier 1946. Uppsala.

Uppdaterad 04 april 2014