• Huvudmeny

Gotland, Lau socken

Inspelat 1982
MI: Manlig informant född 1913 (69 år)
Int: Intervjuare

Minnen av gotlandsforskaren Mathias Klintberg (1847-1932)

Int: män du har lit pärsonligä minnen just ifrån (..) Massä Klintba såm (de) sa / ja vet int Massä sa di någ kansj int här
MI: ja di vidd gänn sägä läktår
Int: läktår
MI: Klintba(rj)
Int: mm
MI: här äi Lau da
Int: mm
MI: män di sägd Massä u / för all dail
Int: mm
MI: ja ja va väl ungefär fäm år / da kåmm han upp här u skuddä fåutograferä (..) gard’n u farfar u de var någänting (..) annat ((harklar sig)) / nå (..) ja var da (där) äut mei u da kåmm han u (..) tåu pa mi älla hälsäd u sägd att / jäst däu int räddar för iss jär gamlä gra baggän da
Int: ((skrattar))
MI: ja hallt da farfar i byxlårä så’tt ja va int räddar för någän vidd ja da säg män
Int: ((skrattar))
MI: de var i alla fall da så’tt man hadd ståur respäkt för läktån ändå da / u (..) han (..) pratäd väl art’nhundrä (..) sainä art’nhundrätaläs gäutamål (..) präsäis ti de (..) så raint sum möiglit atminst’n när han pratäd mä (..) fålkä här / senn nä- när han da far (..) kaup de där ställä u de jårdi där uppä da far han kaupä till av Hallsrä / ätt styck där u / de planteräd han mä tallar u så / da fick han (..) nunnälarvar pa tallar / da var vör uppä när vör gick i skåulå da hadd ja väl börjä skåulå u pluckäd av all de där larvar i askar u sigarrlådar da var (..) planteringän var da bar någän en u en halv meter (..) haugä älla di va (int) så ståurä / u all di larvar di kåukäd han älla han döidäd dum mä (..) hitt vatt’n äi a
Int: mm
MI: gröitå da
Int: jaha
MI: u han klaräd säin tallar fran ti bli uppjetnä av nunnälarvän

Översättning

Int: Men du har lite personliga minnen just ifrån Masse Klintberg, som de sa. Jag vet inte, Masse sa de nog kanske inte här?
MI: Ja, de ville gärna säga lektor…
Int: Lektor.
MI: Klintberg…
Int: Mm.
MI: här i Lau då.
Int: Mm.
MI: Men de sa Masse också, för all del.
Int: Mm.
MI: Ja, jag var väl ungefär fem år. Då kom han upp här och skulle fotografera gården och farfar och det var någonting annat. Nå, jag var då (där) ute också, och då kom han och tog på mig eller hälsade och sa att: "Är du inte rädd för den här gamle grå baggen då?" Jag höll då farfar i byxlåret, så att jag var inte rädd för någon, ville jag då säga, men det var i alla fall då så att man hade stor respekt för lektorn ändå då. Och han pratade väl artonhundra ... sena artonhundratalets gutamål precis till det ... så rent som möjligt, åtminstone när han pratade med folket här. Sedan när han då får köpa det där stället och den jorden där uppe, då får kan köpa till av Hallsarve ett stycke där också. Det planterade han med tallar och så. Då fick han nunnelarver på tallarna. Då var vi uppe när vi gick i skolan – då hade jag väl börjat skolan – och plockade av alla de där larverna i askar och cigarrlådor. Då var ... Planteringen var då bara någon en och en halv meter höga, eller de var inte så stora. Och alla de larverna, dem kokade han, eller han dödade dem med hett vatten i en…
Int: Mm.
MI: gryta då.
Int: Jaha.
MI: Och han klarade sina tallar från att bli uppätna av nunnelarven.  

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)