• Huvudmeny

Västergötland, Stora Mellby

Inspelat 1962
MI: Manlig informant född 1881 (83 år)
Int: Intervjuare

Int: när de bLe usjLa år / då sa di di feck ta ner haLmen å ge te kora
MI: ha / dä jorde vi åck
Int: minns joansson dä
MI: hadå
Int: dä va väldit
MI: ((hostar)) nettanhundra (..) fäm fira va dä dåLit / fäm på vårn då va dä inte nöt å fora mä utan vi tok utå utå laggåLstaket å fora mä / tess dä bLe sö pass se kora kunne gå ute
Int: jaa
MI: å äta / dä minns ja allt
Int: jaa
MI: å sin så när dä bLe haLm då sulle dä täckas ijän kan veta
Int: jaha
MI: män dä va på ett tjörhus på sjöLve laggåLstaket store laggåLn dä minns ja inte män vi hade ett tjörhus då vi böjde (’byggde’) å dä Rev vi å två gånger öm såm ja minns att vi tokk å dä en bete nena sia (’vi tog av det en bit på ena sidan’)
Int: jasså
MI: å sen så när dä dä bLe haLm åmigän då feck dä täckas åmigän vell sejja
Int: jaa jo
MI: se dä minns ja allt / nettanhundrafyra då va dä ett dåLit år / dä bLe ju knappt nöntingen på markera å fjortån likedant / dä bLe dä bLe dä bLe allt så dåLit törken va så skarper se dä växte ingentingen (---)
Int: så där har’nte vört första gången
MI: nää
Int: såm dä bLitt dåLit då i år
MI: nää nu i år nu har dä ju bLevet goa gröa töcker ja i många år / fast dä ibLann har dä vört besväLit mä bärjen
Int: jaa
MI: å dä va dä på dän tia åck
Int: hm
MI: män föLk di jömra (’jämrade’) se inte för alltingen då såm di nu gär ((skratt)) / di va mer vannda ve dåLia år å dä va inte vettit
Int: jaha
MI: nu nu nu tar dä imot alldri så litte
Int: jaa
MI: så gnyr di för
Int: jaa
MI: så vådlit
Int: jaa
MI: um dä’nte passar ((skratt))
Int: jaa
MI: ja minns allt när dä va dåLit å äta för föLk många gånger
Int: jasså
MI: så dä nu artånhundrasäxtiåtta då sulle dä vära mä dä sämsta årt såm ja hört taL um att dä fanns så dåLit
Int: jasså dä har joansson hört taLs um
MI: jaa dä har ja hört taL um dä taLte våra um
Int: hm
MI: män ja minns’et ju inte så
Int: nää
MI: så då bLe dä ingentingen dä va inte lönt å ta upp markera utan di Raka ihop’et lite dä lella såm bLe / å så feck di köpa Rög (’råg’) / å dä fanns inte aent i Alingsås / för trättifäm kroner tunna / e tunna dä ä hunnra å tjuge kilo
Int: hm
MI: dä har ja vört mä å väget se dä vet ja kan veta
Int: ha
MI: å te å få tak i trättifäm kroner då / dä va inte lätt snöet (’snutet’ [ur näsan])
Int: nää
MI: dä går lättare å få tak i fämhundra nu än trättifäm kroner då dä vet ja våra taLte um att dä va ju omöjelit kan veta / dä fanns inte aent te köpa / utan då feck di ha hadd (..) då baka di havvrebrö / å dä ha ja äet i min da
Int: jasså
MI: dä fanns allt på art- först på artånhundranettitaLt / då va dä dåLia år å se när Rögen velle inte räcka te / utan di backte lite havvrebrö ja dä va inte längen dä va la en gången elle va dä va sinn så bLe dä ny Rög å så
Int: hur smaka dä då
MI: jaa dä dä va tört
Int: jaha
MI: å harrt / män dä va ju inte på alla ställe di dä hadde (---) här tok dä schLut å dä fanns inte nöt å köpa å å dyrt va dä å di backtes / annars så havvre å Råg ihop se dä smackte bra
Int: ha
MI: se dä va många såm tokk å Råg så fort di kunne nåRa neker för di sulle få litte å maLa å baka
Int: mm

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)