• Huvudmeny

Västmanland, Gunnilbo socken

Inspelat 1975
MI: Manlig informant född 1900 (75 år)

Att stöpa i brännvin för en sjuk

Informanten berättar i det föregående att han stöpt över sig en gång när han var sjuk och det hjälpte. (D.v.s stöpt smält tenn i en blandning av brännvin, vatten och fläsk. När tennet stelnat, syns figurer i det som visar vad sjukdomen kommer av.) Han stöper varje nyårsafton. Det gör de i Hälsingland också och då får de se hur det blir året framöver. Han har en fyra fem anteckningsböcker fulla med namn på sina patienter.

MI: åck dä va en skogsarbetare hit te mäj han (..) han han han arbeta i Tjöping å han va på lasarätte fäm säx månar / män då feck han rekômdasjon ifrån bror sin / bror sin (ä ju) ha (ju) bor i Sjinnskattebärj han ha vari Vasalôppslöpare i tåLv år han är fämtifäm år nu / män nu ä an krank han å / alla fall så han rekômdera sin bror ôpp te mäj ja hör du du sa ja å stöpte (å han) hadde mä sä lite fläsk å brännvin / åck (..) hör du sa jag / varför har du slai ijäL tre huggormar på tåmt’n där du köpte sômmarvilla sa ja / dä har du allri skulla jort sa ja lätt ormarna vara du sa ja / åck senn har du hålli på å skulla grävi e grop å fått lite vatt’n te å vattna trägårn me sa ja / men då kômm du mä spaan emot en sten sa ja / å då svor du sa ja dä har du ska du allri göra / å senna skulle du ôpp på på boa på låftboa e trappa ôpp sa jag å där haLka du i stege å då svor du me / där har du fått ditt onda ifrån sa ja / men nu sa jag / ska du alla fall åka ôpp ôm du kan i dänna dag / han bodde milla Fagersta å å å å Sjärnvik här / hälle Färna / å spôtta tre gånger fö[r] varje orm d'ä samma ôm dä'nte bir presis på pLass’n där du hadd ijäL dôm sa-(n) ((tydligen felsägning för sa jag)) män s- / å karn vart bra / han k- då har an vari på lasarätte så han [h]adde pärmisjon därifrån / han kômm ôpp te te öve[r]läkarn nä han k- (..) nä[r]'n kômm ifrån mäj / älle ôm dä va nåra dagar ä(f)teråt / nääj sa överläkarn på Tjöping / här ha sjett ett under sa an / jag skriver ut däj idag å du få börra på å jåbba i mårrån / å karn feck inte ôpp armarna ôvafö[r] huve nä[r] an va te mäj / å ont i bena å / å nu ä an fresk å färdi.

Översättning

MI: Och det kom en skogsarbetare hit till mig, han… han arbetade i Köping, och han var på lasarettet fem, sex månader. Men då fick han rekommendation ifrån sin bror. Hans bror är ju… har ju… bor i Skinnskatteberg, han har varit Vasaloppslöpare i tolv år, han är femtiofem år nu. Men nu är han sjuk han också. I alla fall så rekommenderade han sin bror upp till mig. "Ja, hör du du" sa jag och stöpte; och han hade med sig lite fläsk och brännvin. Och… "Hör du", sa jag, "varför har du slagit ihjäl tre huggormar på tomten där du köpte sommarvillan?" sa jag. "Det skulle du aldrig ha gjort", sa jag. "Låt ormarna vara, du!" sa jag. "Och sedan höll du på och skulle gräva en grop för att få lite vatten att vattna trädgården med", sa jag, "men då kom du med spaden emot en sten", sa jag, "och då svor du", sa jag. "Det har du… ska du aldrig göra. Och sedan skulle du upp på kammaren, på loftkammaren en trappa upp", sa jag,” och där halkade du i stegen, och då svor du med. Där har du fått ditt onda ifrån", sa jag. "Men nu", sa jag, "ska du i alla fall åka upp om du kan i denna dag" - han bodde mellan Fagersta och Stjärnvik här, eller Färna - "och spotta tre gånger för varje orm. Det gör det samma om det inte blir precis på platsen där du hade ihjäl dem", sa jag. Men s-… Och karlen blev bra, han k-… Då har han varit på lasarettet, så han hade permission därifrån. Han kom upp till överläkaren när han k-… när han kom ifrån mig, eller om det var några dagar efteråt. "Nej", sa överläkaren i Köping, "här har skett ett under", sa han. "Jag skriver ut dig idag och du får börja jobba i morgon." Och karlen fick inte upp armarna ovanför huvudet när han var hos mig, och ont i benen också. Och nu är han frisk och kry. 

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)