• Huvudmeny

Språkrådets terminologiverksamhet

Språkrådets terminologiverksamhet är framför allt inriktad på att stötta arbetet med fackspråk och terminologi på statliga myndigheter, lärosäten, kommuner och landsting.

Språkrådet har primärt en samordnande roll och arbetar med att främja, stödja och samordna terminologiarbete inom offentlig förvaltning så att språklagens § 12 kan efterlevas. I Språkrådets arbete ingår bland annat följande:

  • Språkrådet sprider information, ger råd och utarbetar riktlinjer för terminologiarbete.
  • Språkrådet erbjuder introduktionsföreläsningar och inspirationsseminarier för offentlig verksamhet.
  • Språkrådet förvaltar och utvecklar Rikstermbanken.
  • Språkrådet främjar utbildning och forskning inom terminologiområdet.
  • Språkrådet främjar terminologiprojekt inom offentlig förvaltning och samverkar med nationella och internationella terminologigrupperingar.

Språkrådet ansvarar även för att terminologi utvecklas inom de nationella minoritetsspråken och svenskt teckenspråk. Läs mer om Språkrådets arbete med minoritetsspråk.

Språkrådet främjar dessutom språkteknologiska terminologiprojekt. Läs mer om Språkrådets arbete med språkteknologi.

Vad ska myndigheter göra?

Myndigheter har enligt språklagen ett eget ansvar att arbeta med termer och begrepp inom sitt fackområde. Det innebär bland annat att

  • bedriva det operativa terminologiarbetet på den egna myndigheten
  • samordna terminologiarbetet internt men också med andra myndigheter inom samma ämnesområde
  • tillgängliggöra sin terminologi via exempelvis en webbplats och Rikstermbanken.

Läs mer om terminologiarbete på en myndighet.

Uppdaterad 16 augusti 2019

Språklagen § 12

Myndigheter har ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, utvecklas och används.

Frågor om

terminologiarbete


Åsa Holmér
Telefon: 073-558 60 66

Karin Webjörn
Telefon: 073-558 60 99

E-post: terminologi@
sprakochfolkminnen.se