• Huvudmeny

Bidrag till minoritetsspråken

Institutet för språk och folkminnen fördelar statsbidrag som har till syfte att ge enskilda personer bättre förutsättningar att tillägna sig och använda sitt nationella minoritetsspråk, det vill säga samtliga varieteter av finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

Vem kan söka?

Bidrag kan sökas av organisationer och stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.

Det går även bra att ansöka om bidrag tillsammans med andra föreningar, organisationer, stiftelser eller kommuner. Däremot lämnas inte bidrag till enskilda personer eller personalutbildning.

För vad kan man söka?

Projektpengar fördelas till

 • projekt som syftar till att stärka den språkliga kompetensen (förmågan att läsa, skriva, tala och förstå språket)
 • insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer

Institutet främjar särskilt projekt som

 • har fokus på barn och ungdomar
 • riktas till flera varieteter av ett språk eller till flera språk
 • fokuserar på långsiktighet, hållbarhet och kontinuitet.

Exempel på projekt som kan få bidrag:

 • språkbad och språkcirklar med pedagogisk aktivitet på det språk som ska läras in
 • språkprojekt som riktas till barn och deras föräldrar eller mor- och farföräldrar

Villkor

 • Projektet ska genomföras på det sätt som anges i ansökan
 • Om väsentliga ändringar sker, exempelvis gällande medfinansiering, ska Institutet för språk och folkminnen meddelas så snart som möjligt. Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller en del av bidraget måste återbetalas
 • Fullständig redovisning av projektet och för hur stödet använts ska lämnas till Institututet för språk och folkminnen
 • Sökanden/bidragsmottagaren ska inneha ett plus- eller bankgirokonto
 • Sökanden/bidragsmottagaren ska meddela institutet om uppgifter om namn, organisationsnummer, adress, plus- eller bankgiro ändras
 • Om sökanden/bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska institutet informeras och outnyttjat bidrag ska återbetalas

Beslut om bidrag

Vid institutet finns en särskild referensgrupp som bereder ansökningarna och ger förslag om fördelning av bidrag. Referensgruppen består av en ordförande och företrädare för de fem nationella minoritetsspråken samt en ledamot med språkvetenskaplig kompetens. Vid behov anlitas externa sakkunniga.

Referensgruppen lämnar förslag till fördelning av bidrag efter:

 • genomgång av varje enskild ansökan för sig
 • prövning av varje enskild ansökan i relation till samtliga ansökningar
 • diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet

Beslut om bidrag fattas av institutets generaldirektör.

När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande med e-post. En lista över de beviljade bidragen publiceras här på www.sprakochfolkminnen.se.

Beslutet kan inte överklagas. Om jäv föreligger för någon ledamot i referensgruppen deltar vederbörande inte i beredningen av ärendet. Det framgår av referensgruppens förslag till fördelning av bidrag vilka ledamöter som inte deltagit på grund av jäv.

Utbetalning

Beviljat bidrag utbetalas efter rekvisition.

Uppdaterad 11 december 2017

Kontakt

Anna Gezelius

Telefon: 073-558 60 45

E-post: Anna Gezelius

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 19 januari 2018.

AnsökningsblankettWord (word, 75.4 kB)

Referensgrupp

Referensgruppen består av en ordförande och företrädare för de fem nationella minoritetsspråken samt ledamöter med språkvetenskaplig kompetens.