• Huvudmeny

Bidrag till minoritetsspråken

Institutet för språk och folkminnen fördelar statsbidrag som har till syfte att ge enskilda personer bättre förutsättningar att tillägna sig och använda sitt nationella minoritetsspråk, det vill säga samtliga varieteter av finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

Bidrag lämnas till projekt som stärker läs- och skrivfärdigheter i  minoritetsspråk. Dessutom lämnas bidrag till insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer.

Ansökan

Sista ansökningsdag var den 1 mars 2016.

Bidragets syfte

Bidragets syfte är att ge enskilda personer bättre förutsättningar att tillägna sig och använda sitt nationella minoritetsspråk, det vill säga samtliga varieteter av finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

Projekt som får bidrag

Projektpengar fördelas till

  • projekt som stärker läs- och skrivfärdigheter i minoritetsspråk
  • insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer.

Institutet främjar särskilt projekt som

  • har fokus på barn och ungdomar
  • riktas till flera varieteter av ett språk eller till flera språk
  • fokuserar på långsiktighet, hållbarhet och kontinuitet.

Exempel på projekt

Exempel på projekt som kan få bidrag:

  • språkbad och språkcirklar med pedagogisk aktivitet på det språk som ska läras in
  • språkprojekt som riktas till barn och deras föräldrar eller mor- och farföräldrar

Läs om projekt som beviljats medel.

Vem kan söka?

Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.

Det går även bra att ansöka om bidrag tillsammans med andra föreningar, organisationer, stiftelser eller kommuner. Däremot lämnas inte bidrag till enskilda personer, inte heller till ordinära studier eller personalutbildning.

Beslut om bidrag

Vid institutet finns en särskild referensgrupp som bereder ansökningarna och ger förslag om fördelning av bidrag.

Referensgruppen består av en ordförande och företrädare för de fem nationella minoritetsspråken samt ledamöter med språkvetenskaplig kompetens. Vid behov anlitas externa sakkunniga.

Efter genomgång av varje enskild ansökan, och prövning i relation till övriga ansökningar, lämnar referensgruppen gemensamt ett förslag till fördelning av bidrag.

Beslutet kan inte överklagas

Beslut om bidrag fattas av institutets generaldirektör. Beslutet kan inte överklagas. Om jäv föreligger för ledamot i referensgruppen deltar vederbörande inte i beredningen av ärendet. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som inte deltagit på grund av jäv.

Besked per e-post

När beslut fattats skickas det ut till samtliga sökande. Beslutet skickas per e-post. Den som önskar få beslutet på annat sätt bör meddela institutet.

Utbetalning

Beviljat bidrag utbetalas efter rekvisition.

Uppdaterad 14 april 2016