• Huvudmeny

Redovisa mottaget bidrag

En organisation eller stiftelse som har mottagit revitaliseringsbidrag är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en ekonomisk redovisning.

Bidragsmottagaren ska lämna in följande:

  • en ekonomisk redovisning
  • vilka resultat som har uppnåtts
  • hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.
  • kopia av årsmötesprotokoll

Obs! Om insatserna ändras avsevärt ska institutet meddelas. Ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas.

Redovisningsblankett

Vilka uppgifter som krävs för redovisning av beviljat bidrag framgår av redovisningsblankettenWord (word, 101 kB).

Intyg från revisor

Organisationens eller stiftelsens revisor ska på sidan två intyga att

  • den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig
  • räkenskaperna rättvisande
  • villkoren för bidraget och tillämpliga föreskrifter med mera har följts.

Kompletterande revisorsintyg

Om beviljat bidrag uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, ska detta även separat intygas av en auktoriserad eller godkänd revisor. Fem prisbasbelopp beräknas år 2016 till 221 500 kronor.

Uppdaterad 26 januari 2018

Ladda ner blankett för redovisning!


Blankett för redovisning av mottagna medelWord (word, 101 kB)

Kontakt

Anna Gezelius, samordnare minoritetsspråk

Telefon: 073-558 60 45
E-post: Anna Gezelius