• Huvudmeny

Frågor och svar om minoritetsspråk

Vad är ett minoritetsspråk?

I allmänspråket betyder minoritetsspråk ofta bara ’språk som talas av minoritetsgrupp i ett land’. Minoritetsspråken omfattar då både teckenspråk och alla svenska invandrarspråk. Denna definition av minoritetsspråk är den gängse också i många andra länder. Språken brukas oftast i informella sammanhang, t.ex. inom familjen, och deras status är beroende av attityder och lagstiftning i majoritetssamhället.

Men minoritetsspråk används ofta också med en snävare innebörd, ’officiellt erkänt språk som av hävd talats i ett visst land’. Den definitionen går tillbaka på kriterier som formulerats i Europarådets konvention om landsdels- och minoritetsspråk, Minoritetsspråkskonventionen. Den ratificerades av fem EU-länder 1998 och av Sverige år 2000.

På vilka grunder har de fem nationella minoritetsspråken i Sverige valts ut?

Två villkor måste uppfyllas för att språket ska få ställning som nationellt minoritetsspråk. Det ska vara ett språk och inte en dialekt. Det ska ha talats kontinuerligt i Sverige i minst tre generationer eller ungefär hundra år. Det är inte alltid så lätt att avgöra om ett språk svarar mot dessa kriterier. I praktiken finns också ett tredje villkor, nämligen att språkets talare själva önskar att språket ska få ställning som nationellt minoritetsspråk.

Är svenskt teckenspråk ett minoritetsspråk?

Det svenska teckenspråket hör inte till de fem nationella minoritetsspråk för vilka Sverige skrivit under Europarådets konvention. Svenskt teckenspråk uppfyller dock flera viktiga kriterier för vad som kan betraktas som nationellt minoritetsspråk – det är t.ex. tydligt ett helt eget språk och det har använts under mycket lång tid i Sverige. Statsmakterna har flera gånger också uttalat att teckenspråket bör ha en ställning i det svenska samhället ”som motsvarar de officiella minoritetsspråken”. Det är därför ofta motiverat att se det svenska teckenspråket som ett sjätte minoritetsspråk.

Vad innebär det för språket och deras talare att språket blir nationellt minoritetsspråk?

Konsekvenserna är olika för olika nationella minoritetsspråk. Om regeringen beslutar om ett särskilt förvaltningsområde för språket, d.v.s. en särskild region, så kan invånarna i den regionen använda språket i myndighetskontakter och ställa krav på förskolor, skolor, åldringsvård m.m. med det språk som används inom regionen.  I dag finns tre olika förvaltningsområden, ett för samiska, ett för meänkieli och finska och ett för endast finska. Varje förvaltningsområde består av ett antal olika kommuner.

Om det inte finns något förvaltningsområde är rättigheterna begränsade: undervisning i språket ett par timmar i veckan även om det bara finns en elev, forskning och undervisning om språket åtminstone vid en svensk högskola och visst stöd för kulturella aktiviteter.

Är svenskan också officiellt språk i Sverige?

Ja, sedan språklagen trädde i kraft 1 juli 2009 är svenskan i lag definierad som huvudspråk i Sverige. 

Kan vi få nya nationella minoritetsspråk?

Ja, det är inte omöjligt. Om ett språk talas kontinuerligt i Sverige i mer än tre generationer är det ju inte ett invandrarspråk. Arabiskan har goda möjligheter till ett långt liv i Sverige, eftersom många svenskar talar det numera, och eftersom det är nära förknippat med religionsutövning. Om femtio år blir kanske arabiska nationellt minoritetsspråk.

Skyddar Europarådet de europeiska minoritetsspråken?

Europarådet skyddar de europeiska minoritetsspråken. Ett språk får officiell ställning som minoritetsspråk i och med att ett land ratificerar Europarådets minoritetsspråkskonvention för språket. Europarådet övervakar sedan att konventionen följs.

De individuella EU-länderna skyddar sina minoritetsspråk i olika grad. Vissa stora minoritetsspråk med många talare, som katalanskan i Spanien, har en stark rättslig ställning. Men de allra flesta minoritetsspråk i Europa har, än så länge, ett mycket begränsat skydd.

Uppdaterad 07 januari 2019