• Huvudmeny

april, 2004

Sociala ord

Social är ett gammalt modeord som i dag tycks mer produktivt som förled än någonsin.

Den senaste och mycket omdiskuterade bildningen är social turism, ett uttryck statsminister Göran Persson lanserat som beteckning för att nya EU-medborgare skulle ta sig till Sverige för att komma i åtnjutande av den svenska välfärden. Här betecknar social närmast 'välfärd (som tillhandahålls av offentliga serviceorgan)'.

Det gäller även för uttryck som social krockkudde (om boende för hemlösa), social dumpning (om när man försöker kringgå eller slopa välfärdsrättigheter, t.ex. fackliga avtal) och social omsorg (vilket studeras i ämnet socialomsorgsvetenskap). Ibland blir välfärdsaspekten negativ och slår över i innebörden 'sociala problem', t.ex. i ord som socialbostad (bostäder i sämre lägen för folk med särskilda behov). I uttryck som social kompetens och social fobi lutar innebörden mer åt 'sociala relationer, samspelet mellan människor', och i social stress och social ohälsa handlar det nog både om relationer och välfärd.

I många av dessa uttryck är social något positivt: det är bra att vara social ('umgås' och vara 'utåtriktad') och t.ex. socialspåna ('träffas och spåna fram idéer tillsammans'), och det är viktigt att vårda det sociala kapitalet. När relationerna är större och mer abstrakta blir innebörden snarast 'samhället (och dess organisation)': socialvetenskap är en gammal disciplin (numer oftast benämnd samhällsvetenskap) som i sin mer byråkratiska tappning ibland kallas social ingenjörskonst, byggd på social teknologi: tanken att samhällen – allt från övergripande förhållanden till familjers och individers situation – kan förbättras genom noggrann planering och rationella åtgärder.

Många yrkesmänniskor, som socialgerontologen, betraktar sitt ämne ur just ett samhälleligt perspektiv. Som representant för det mänskliga kan social dessutom betyda 'icke-kommersiell', t.ex. i social ekonomi (icke vinstdivande verksamhet i föreningar etc.), social sponsring (sponsring av icke-kommersiella projekt) och social lön (d.v.s. andra förmåner än pengar).

Social kan med andra ord ha många betydelser, vilket ibland gör uttryck med ordet svårtolkade. Av det skälet skulle det inte skada om vi var lite mer måttfulla i användandet av det. Ofta tillför det heller inte så mycket: social stress och social välfärd är sällan något annat än stress och välfärd.

Uppdaterad 20 mars 2014