• Huvudmeny

Nationell språkdatabank

Institutet för språk och folkminnen fick i uppdrag att ta fram ett beredningsunderlag för att utveckla formerna för drift och samordning av en nationell språkdatabank (ku2011/860/KA).

Som bakgrund till uppdraget skriver regeringen: ”För att främja utvecklingen av teknik som ökar tillgängligheten till information för alla har flera berörda aktörer uttryckt behovet av att etablera en nationell språkdatabank med öppet tillgängliga språkdatabaser och tillhörande analysverktyg.”

I uppdraget ingick att ta fram en behovs- och kostnadsanalys samt att kartlägga tillgängliga och tänkbara tjänster. En utgångspunkt var att databanken ska vara öppen för aktörer som vill använda den som bas för produkt- och tjänsteutveckling.

Färdigt förslag i rapport

Ett beredningsunderlag till nationell språkinfrastruktur togs fram av Språkrådet. Det innebär i korthet att en nationell språkinfrastruktur stegvis etableras med utgångspunkt i behovet av direkttextning i tv med hjälp av automatisk tal till text-överföring. Förslaget innebär dessutom att Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen får i uppdrag att samordna och följa upp arbetet med språklig infrastruktur på nationell nivå.

Hela förslaget presenteras i rapporten Infrastruktur för språken i Sverige – förslag till språkinfrastruktur för det digitala samhälletPDF (pdf, 2.6 MB). Rapporten lämnades till regeringen den 29 februari 2012.

Uppdragsformuleringen i sin helhet finns på sweden.gov.selänk till annan webbplats. Kontaktperson är Rickard Domeij, Språkrådet. 

Uppdaterad 21 september 2016