• Huvudmeny

Rapporten Infrastruktur för språken i Sverige

Språkrådet har på uppdrag från regeringen tagit fram ett förslag på etablering av en svensk språkbank. Här är en sammanfattning av förslaget.

Det förslag som läggs fram i rapporten innebär i korthet att en nationell språkinfrastruktur för talbaserade tjänster stegvis etableras med utgångspunkt i behovet av direkttextning för tv. Förslaget innebär dessutom att Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen får i uppdrag att samordna och följa upp arbetet med språklig infrastruktur på nationell nivå.

Rapporten utgör ett beredningsunderlag för att utveckla formerna för drift och samordning för en nationell språkdatabank i enlighet med regeringsuppdrag ku2011/860/KA, se bilaga 1. I uppdraget har ingått att ta fram en behovsanalys och kostnadsberäkning för projektet, undersöka vilka tillgängliga tjänster som kan användas samt lämna förslag till långsiktig finansiering av språkdatabanken.

Två huvudförslag

Det förslag som läggs fram i den här rapporten innebär i korthet att en nationell språkinfrastruktur för talbaserade tjänster stegvis etableras med utgångspunkt i behovet av direkttextning för tv. Skälet till detta är att utvecklingen av taligenkänning nu står inför ett genombrott vilket ger stora möjligheter att stimulera teknikutvecklingen och öka tillgängligheten till information och tjänster för alla, förutsatt att erforderlig infrastruktur snabbt kan utvecklas och göras tillgänglig för tjänsteutveckling.

Utredningen föreslår därför att regeringen genast låter undersöka möjligheten att organisera verksamheten i ett bolag med SVT och holdingbolagen på KTH och Göteborgs universitet som ägare.

Förslaget innebär dessutom att Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen får i uppdrag att samordna och följa upp arbetet med språklig infrastruktur på nationell nivå. I uppdraget ingår att ta fram en nationell strategi för arbetet med språklig infrastruktur och fortlöpande undersöka språkresursbehovet, inventera språkresurstillgången och förmedla befintliga språkresurser till teknikutvecklare.

Institutet bör också ges ekonomiska möjligheter att finansiera utveckling av språkresurser som är språkpolitiskt viktiga men svåra att finansiera på annat sätt, t.ex. för utveckling av språkresurser av särskild vikt för den nationella språkinfrastrukturen i ett minoritetsspråkligt perspektiv.

Uppdaterad 20 oktober 2014