• Huvudmeny

1967–1999

Den språkpolitiska aktiviteten ökar från 1960-talet och framåt, då initiativen huvudsakligen handlar om att reformera svenskt myndighetsspråk.

1999 ratificerar Sverige Europarådets minoritetsspråkskonvention för finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. 

1998 utkommer ”Svenskan i EU” (SOU 1998:114) med en rad förslag på hur kvaliteten på de svenska EU-texterna kan förbättras.

1997 utkommer ”Steg mot en minoritetspolitik” (SOU 1997:192).

1993 tillsätter regeringen Klarspråksgruppen, med uppgift att främja språkvårdsaktiviteter hos myndigheterna.

1991 ger Statsrådsberedningen ut den första upplagan av ”Myndigheternas skrivregler”länk till annan webbplats.

1989 startar Statens institut för personalutveckling (SIPU) Språkvårdsprojektet i syfte att ta reda på hur man praktiskt kan gå till väga för att förändra texter och skrivvanor inom en myndighet. Rapporten ”Visst går det att förändra myndighetsspråket!” (Ds 1993:61) ges ut 1993.

1984 publicerar Svea hovrätt skriften ”Språket i domar och beslut”, för att inspirera domstolsjurister till en modern språkbehandling och en ökad medvetenhet i språkfrågor.

1983 tillsätter Regeringen Språkvårdsutredningen, med uppgift att se över den språkvårdande verksamheten i Regeringskansliet och andra myndigheter. Rapporten ”Klarspråk – en grund för god offentlig service” (Ds C 1985:3) ges ut 1988.

Den 14 maj 1981 erkänner Riksdagen att teckenspråk är ”de dövas språk”. Detta leder till att läroplanen för specialskolor 1983 föreskriver att undervisning ska bedrivas på teckenspråk och svenska. Dövundervisningen hade i ett sekel fram till dess skett på svenska med hjälp av tal- och hörselträning. Varje år den 14 maj firas Teckenspråkets dag i Sverige som en manifestation av riksdagens erkännande.

1978 startar Stockholms universitet en utbildning på två och ett halvt år för blivande språkkonsulter i svenska, Språkkonsultlinjenlänk till annan webbplats. Syftet är inte minst att utbilda konsulter som ska modernisera svenskt lag- och myndighetsspråk.

1977 publicerar Svenska språknämnden och Statens personalutbildningsnämnd ett studiematerial om den offentliga svenskan – ”Att skriva bättre offentlig svenska”.

1967 utges de första riktlinjerna för språket i lagar och andra författningar av Statsrådsberedningen.

Uppdaterad 06 maj 2014