• Huvudmeny

1997–2010

Här finns summering av åren som leder fram till språklagen och minoritetslagen, en tid då språkpolitiken plötsligt breddas och får ett genombrott.

Den 1 januari 2010 träder en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråklänk till annan webbplats (SFS 2009:724) i kraft, i vilken de språkliga rättigheterna för de nationella minoriteterna beskrivs. ​

Den 1 juli 2009 träder språklagenlänk till annan webbplats (2009:600) i kraft. Den bekräftar de tidigare fastställda språkpolitiska målen.

2008 läggs ett förslag om en språklag i språklagspropositionen ”Språk för alla – förslag till språklag”länk till annan webbplats (2008/09:153).

1 juli 2006 slås Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden, Klarspråksgruppen i Regeringskansliet och Språk- och folkminnesinstitutet ihop till språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen. Detta i enlighet med förslagen i ”Bästa språket”. I myndighetens instruktion står att den är ”central myndighet på språkets område”.

2005 lägger regeringen en språkpolitisk proposition, ”Bästa språket”länk till annan webbplats (proposition 2005/06:2, pdf), som antas av riksdagen den 7 december 2005. Därmed har Sverige en fastslagen svensk språkpolitik med fyra delmål:

  • svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige
  • svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk
  • den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig
  • alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

2002 publiceras utredningen ”Mål i mun”länk till annan webbplats (SOU 2002:27). Trots positiva reaktioner från många håll, hamnar utredningens förslag i malpåse fram till 2005.

Under hösten 1999 beslutar riksdagen att en parlamentarisk språkpolitisk utredning ska tillsättas. Kulturutskottet redogör i sitt betänkande utförligt för behovet av en sådan utredning (betänkande 1999/2000:KrU2, riksdagsskrivelse 1999/2000:7). Den 5 oktober 2000 beslutar regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lägga fram ett handlingsprogram för det svenska språket.

1999 konstaterar regeringen i sin budgetproposition (proposition 1998/99:1) att arbetet med att främja svenska språket bör gå vidare med utgångspunkt i Språknämndens förslag till handlingsprogram. Som en första åtgärd tillförs språkvården nya resurser från och med år 1999.

1997 ger regeringen Svenska språknämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag till handlingsprogram för att främja svenska språket. Språknämnden redovisar våren 1998 sitt uppdrag i skriften ”Förslag till handlingsprogram för att främja svenska språket”PDF (pdf, 66 kB). Nämnden föreslår att det övergripande målet i arbetet med att främja svenskan bör vara att den ska bevaras som ett samhällsbärande och komplett språk i Sverige. Förslaget till handlingsprogram omfattar ett flertal enskilda åtgärder om bland annat språkvård, skola, högre utbildning och forskning, arbets- och näringsliv, medier och EU. Nämnden föreslår också att svenskans ställning i Sverige ska lagfästas.

Uppdaterad 06 maj 2014