• Huvudmeny

FrågelådanFråga:

Hur vet man om man ska välja de eller dem?Svar:

Det kan vara svårt att avgöra om det som i tal oftast uttalas /dåmm/ ska skrivas de eller dem i meningar som dessa:

/Dåmm/ säger sig ha fullt förtroende för /dåmm/ andra.
/Dåmm/ är det ingen som ser.

Att skilja på pronomen och bestämd artikel
Det första man behöver avgöra är om det är frågan om bestämd artikel eller personligt pronomen. Om de/dem går att byta ut mot ett substantiv (t.ex. katterna, böckerna, personerna) eller mot namn (t.ex. Julia och Samuel) är det ett pronomen. Går det inte är det bestämd artikel.

I de här meningarna går det bra att ersätta de och dem med substantiv som katter, böcker eller personer. Det är alltså pronomen:

De sitter på gräsmattan. Jag ser dem. -> Katterna sitter på gräsmattan. Jag ser katterna.
– Lämna tillbaka böckerna när du har läst ut dem. De är väldigt spännande! -> – Lämna tillbaka böckerna när du har läst ut böckerna. Böckerna är väldigt spännande!

I de här meningarna går det inte att byta de mot substantiv. Här är de alltså bestämd artikel:

De andra sitter på gräsmattan. Jag ser de små sötnosarna. -> Katterna andra sitter på gräsmattan. Jag ser katterna små sötnosarna.
– Lämna tillbaka de gröna när du är klar. De nyaste är väldigt spännande! -> – Lämna tillbaka böckerna gröna när du är klar. Böckerna nyaste är väldigt spännande!

Personligt pronomen eller demonstrativt pronomen I ytterligare ett fall kan de inte bytas ut mot dem, nämligen som demonstrativt pronomen: de här. Demonstrativt pronomen används så här:

– Vill du ha de gröna eller blåa vantarna?

– Jag tar de här.

I det här fallet kan de här bytas ut mot ett substantiv, och därför skulle man kunna tro att det rör sig om ett personligt pronomen. Men tillsammans med här (eller där) används alltså alltid de, även som objekt.

När /dåmm/ är pronomen
De flesta personliga pronomen i svenskan har en subjektsform och en objektsform:

subjektsformobjektsform
1 singularjagmig
2 singulardudig
3 singularhonhenne
3 singularhanhonom
3 singularden/detden/det
1 pluralvioss
2 pluralnier
3 pluraldedem

I skriftspråk skiljer man som regel mellan subjektsformen de och objektsformen dem. I talspråk uttalas båda oftast /dåmm/, så uttalet ger ingen vägledning om vilken man ska välja i skrift. Den som är osäker på valet mellan de och dem kan jämföra med växlingen mellan jag/mig, du/dig, hon/henne, han/honom, vi/oss, ni/er och prova att byta ut de/dem mot något av dessa pronomen.

I sådana fraser där man använder subjektsformerna jag/du/han/hon/vi/ni används de:

Därför behöver de lösa problemet snarast. -> Därför behöver vi lösa problemet snarast.

I sådana fraser där man använder objektsformerna mig/dig/henne/honom/oss/er används dem:

De andra säger sig ha fullt förtroende för dem. -> De andra säger sig ha fullt förtroende för oss.
Dem är det ingen som ser. -> Oss är det ingen som ser.

Ett annat sätt att testa är att jämföra med engelskan. De motsvaras av they och dem motsvaras av them:

Därför behöver de lösa problemet snarast ->Therefore, they have to solve the problem as soon as possible.
De har lovat att hjälpa dem. -> They have promised to help them.
De andra säger sig ha fullt förtroende för dem. -> The others claim to have full confidence in them.

(Preposition) + de/dem + som
Ett specialfall uppstår när de/dem följs av en relativsats, alltså en bisats inledd med som. Ofta, men inte alltid, föregås en sådan formulering av en preposition.

När pronomenet är subjekt används enbart de som:

De som anställts har fått jobben på professionella grunder. (inte dem som)

När pronomenet följer efter en preposition (t.ex. , i, för, bakom, framför) går det bra med både de som och dem som:

Det får stora konsekvenser för de/dem som drabbas.

Detsamma gäller när pronomenet är objekt: både de som och dem som går bra:

Ge de/dem som står där borta lite hjälp!

Det händer att som utelämnas i relativsatsen. Det påverkar inte valet av de/dem:
– Här är dina böcker. Du får tillbaka de/dem (som) jag inte har hunnit läsa.
– Var ditt företag ett av de/dem (som) vi besökte?

När /dåmm/ är bestämd artikel
Den bestämda artikeln i svenskan är den och det i singular och de i plural. På engelska motsvaras den bestämda artikeln av the.

Den bestämda artikeln de behåller alltid samma form. I uttryck som de nya datorerna, de senaste rönen eller de andra används alltså de oavsett om det används som subjekt eller objekt.

Vi hinner inte vänta på de andra. (inte dem andra. Jämför There is no time to wait for the others.)
Vi har begrundat de senaste rönen. (inte dem rönen. Jämför We have considered the latest findings.)

Om du fortfarande är osäker – chansa på de!
Skulle man känna sig osäker även efter att ha testat om det är frågan om bestämd artikel, försökt att byta mot ett annat pronomen och jämfört med engelskan kan det vara lockande att chansa. Chansa i så fall på de. Dels är det mycket större chans att det är rätt val; de är mer än tolv gånger så vanligt som dem. Dels sticker de inte ut lika mycket om det skulle råka vara fel som ett felaktigt dem gör.

Uppdaterad 10 april 2018