• Huvudmeny

Vårt terminologiuppdrag

Från senhösten 2018 bygger Språkrådet upp en ny terminologiverksamhet.

Språkrådets ansvar för offentlig terminologi

Institutet för språk och folkminnen (Isof) har sedan 2006 ett uppdrag att följa och främja terminologisk utveckling i Sverige, framför allt inom offentlig sektor (myndigheter, kommuner, landsting och andra offentliga aktörer). Från och med budgetåret 2017 har Isof getts ett ökat ansvar för det nationella terminologiarbetet, som en del av det övergripande arbetet med svensk språkvård och genomförande av språkpolitiken. Språklagen (2009:600) slår fast att myndigheter har ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns, utvecklas och används. En principiell avgränsning för Isofs terminologiverksamhet blir därför att arbeta med offentlig sektor, och att primärt ha en samordnande roll.

TNC upphör 31 december 2018

Hittills har de praktiska delarna av myndighetens uppdrag till stor del utförts av Terminologicentrum TNC, bland annat i form av terminologiutbildningar och begreppsutredningar på olika myndigheter. Inom ramen för det offentliga terminologiarbetet har TNC dessutom utvecklat och förvaltat den nationella termdatabasen Rikstermbanken. Våren 2018 beslutade TNC:s ägare att avveckla verksamheten, som kommer att upphöra 31 december 2018.

Språkrådets nya terminologiverksamhet

Den 12 november tillträdde Åsa Holmér och Karin Webjörn som de två första språkvårdarna med inriktning mot fackspråk och terminologi. Båda har tidigare arbetat på TNC. Terminologiuppdraget kan på sikt kräva fler tjänster, bland annat inom områden som flerspråkighet och språkteknologi.

Vad ska vi göra på terminologiområdet?

 • Inventera behovet av terminologiarbete i offentlig sektor
 • Samordna, främja och ge stöd i terminologiarbete och termutveckling på myndigheter
 • Sprida information, kunskaper och arbetsmodeller för terminologiarbete inklusive flerspråkig terminologi och terminologisk standardisering
 • Främja och samverka med nationella och internationella termnätverk
 • Främja terminologisk utbildning och forskning
 • Främja språkteknologiska terminologiprojekt inklusive flerspråkig terminologi och termresurser som öppna data
 • Utveckla, driva och tillgängliggöra den nationella Rikstermbanken
 • Fortsätta vårt arbete med att ta fram termer och producera termordlistor för de nationella minoritetsspråken
 • Främja terminologiska perspektiv i språkvårdsarbete med terminologisk anknytning, till exempel i klarspråksarbete, mediespråkvård och EU-språkvård
 • Förvalta och driva existerande terminologibibliotek
 • Återrapportera till våra uppdragsgivare hur vi själva arbetar med offentlig terminologi

Vad ska myndigheter och andra offentliga aktörer göra?

 • Driva det operativa terminologiska arbetet, som en del i arbetet med språkvård och klarspråk
 • Samverka med Isof och andra myndigheter i terminologifrågor och om möjligt bidra med termresurser som öppna data till offentliga termtjänster
 • Rapportera resultat av det egna terminologiarbetet till Språkrådet (Isof)

Kontakt

För frågor om Språkrådets terminologiverksamhet, kontakta språkvårdarna i fackspråk och terminologi Åsa Holmér och Karin Webjörn: terminologi@sprakochfolkminnen.se.

Läs mer

Nyhet:Terminologiarbetet har en utpräglad demokratisk dimension” (nyhetsartikel och rapport om Isofs förslag på hur myndighetens utökade uppdrag för svenskt offentligt terminologiarbete kan se ut)

Uppdaterad 17 december 2018