• Huvudmeny

Verksamhet

Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.

Illustration böcker.

Insamling, dokumentation och bevarande

Inom verksamhetsområdet ryms det arbete som främst rör institutets omfattande samlingar, arkiv och bibliotek. Institutets arkivsamlingar innehåller nedtecknade och inspelade dialekter, folkminnen och namn, och är tillgängliga för alla. Vi arbetar fortlöpande med olika dokumentationsinsatser i samtiden. Institutet arbetar med digitalisering som ett viktigt led i bevarandet, synliggörandet och tillgängliggörandet av samlingarna.

Forskning, utveckling och vetenskaplig bearbetning

Institutet har ambitionen att vara ett synligt och välrenommerat forskningsinstitut inom sina ämnesområden och en naturlig samarbetspartner i forskarsamhället. Verksamhetsområdet forskning, utveckling och vetenskaplig bearbetning kan i huvudsak beskrivas som en mängd parallella forskningsprojekt av olika omfattning och ska i stor utsträckning vara integrerad med institutets övriga verksamhet samt vara ett stöd för denna.

Institutet deltar aktivt i olika former av vetenskapliga samtal och har en ledande roll inom flera områden. Samlingarna används dels för egen forskning, dels utgör de attraktiva resurser för externa forskare. Forskningen utvecklas också genom samarbeten, konferenser och seminarier.

Kunskapsspridning

Institutet besvarar förfrågningar från både forskare och allmänhet inom alla ämnesområden. Rådgivningen sker via e-post, brev och telefon samt personliga besök i institutets lokaler där hjälp erbjuds på plats.

Institutet anordnar även föreläsningar, visningar och konferenser samt medverkar i olika medier, seminarier och nätverk.

Våra forskningsresultat redovisas vanligen i böcker, artiklar, föredrag, undervisning, medverkan i medier eller här på webbplatsen. Vi ger dessutom ut handböcker och läromedel, ordböcker och ortnamnsserier.

Institutet har ett brett kontaktnät som omfattar grundskolor, gymnasieskolor, folkhögskolor, universitet och högskolor, statliga myndigheter, kommuner, bibliotek, företag, organisationer, föreningar, medier och allmänheten.

Uppdaterad 16 april 2019