• Huvudmeny

Vad är språkvård?

Språkvård handlar om att göra ett eller flera språk tillgängliga och lätta att använda för så många som möjligt i ett samhälle.

Närbild lexikon.

Det ska vara enkelt att ta orden och språksystemet i bruk. Man kan också behöva värna ett språks ställning gentemot andra språk. Själva ordet språkvård är ett lån från tyskans Sprachpflege, ’vård av språket, omsorg om språket’.

Språkvård kan delas upp i

  • språkvalsplanering
  • ord- och grammatikvård
  • tal- och textvård.

Språkvård förr och nu

Förr låg tonvikten i språkvården huvudsakligen på ord- och grammatikvård. I takt med att allt fler skriver allt mer och måste läsa mer i arbetet har behovet av tal- och textvård ökat.

Språkplanering och språkpolitik

Och i dag, när engelskan gör insteg på allt fler samhällsområden, har språkplanering och språkpolitik blivit särskilt viktigt. Det förstärks av att Sverige i dag är ett mångspråkigt land där det talas fem officiella minoritetsspråk och ca 150 olika modersmål.

Mycket av det som görs inom Institutet för språk och folkminnen kan sägas vara språkvård, inklusive namn- och dialektvård. Men det är Språkrådet som ansvarar för det huvudsakliga språkvårdsarbetet.

Uppdaterad 23 januari 2019

Läs mer

Namn: Ortnamnsvård

Namn: Personnamnsvård